Skip to main content

Projecten

Wij zijn Ditt Officemakers, een design & build bedrijf spe­ci­fiek gericht op het ont­wer­pen en inrich­ten van kan­to­ren. Een tref­ze­ke­re kan­toor­in­rich­ting of pro­ject­in­rich­ting maxi­ma­li­seert het succes van een bedrijf. Mede­wer­kers voelen zich pret­tig en halen in een inspi­re­ren­de kan­toor­ruim­te het beste uit zich­zelf. Voor klan­ten vormt een repre­sen­ta­tief kan­toor een visi­te­kaart­je. Het is fijn als je als opdracht­ge­ver geen omkij­ken hebt naar de rea­li­sa­tie van een kan­toor­ont­werp.

Samen met jou onder­zoe­ken en bespre­ken we wat moge­lijk is in jouw pand, samen con­cre­ti­se­ren wij jouw wensen. Wens krijgt vorm. Abstract wordt con­creet. Ditt gaat aan de slag met ont­wer­pen en bouwen. Resul­taat: een kan­toor dat jou en je mede­wer­kers één op één past.

Met onze pro­jec­ten cre­ë­ren we alle ruimte voor groei en nieuwe moge­lijk­he­den.
Voor jou, je orga­ni­sa­tie en de wereld om je heen!

Great Offi­ces, Happy People.

Home > Pro­jec­ten

Filter