Scott & Scott

Voor Scott & Scott hebben wij het con­cept, ont­werp en rea­li­sa­tie van afwer­king, losse inrich­ting en inte­ri­eur­bouw­ele­men­ten mogen ver­zor­gen. Wij hebben ons laten inspi­re­ren door de rijke geschie­de­nis van het pand aan de Heren­gracht 286. Wil je meer zien van dit pro­ject…

Home > Alle Pro­jec­ten > Scott & Scott

Locatie

Amsterdam

Status

Opge­le­verd 2021

Metrage

250 m²

Opdrachtgever

Scott & Scott, Advo­ca­ten­kan­toor

Scope

Con­cept, ont­werp en rea­li­sa­tie van afwer­king, losse inrich­ting en inte­ri­eur­bouw­ele­men­ten.

Team Ditt

AM: Nienke Schram
O: Jaimy Lan­ge­jans en Wil­le­mijn Oote­man
PM: Jasper van der Weide

Fotografie

Milan Hof­mans en Sabine Franke

Project case

De alge­me­ne uit­stra­ling en sfeer in het kan­toor is licht, trans­pa­rant, dyna­misch en open te zijn. We hebben in het ont­werp reke­ning gehou­den met het feit dat het kan­toor veel ruimte biedt voor samen­wer­king en ont­wik­ke­ling. Dit is ver­taald in een con­cept dat wij ‘Acti­va­ting The Cores’ noemen. Dit bete­kent dat de sterke, geslo­ten vormen van de cen­tra­le con­struc­tie­ve kernen worden gebruikt voor het hosten van func­ties als ont­moe­tings­plek­ken, geslo­ten kan­to­ren en tele­foon- en focus­ruim­tes. Dit hebben we gedaan door (semi)gesloten volu­mes tegen de kernen te plaat­sen. Op som­mi­ge plek­ken was het nodig om (semi)gesloten volu­mes meer in de ruimte zelf te maken. Door ze slim te plaat­sen, ver­de­len we werk­ruim­tes en cre­ë­ren we natuur­lij­ke ver­bin­dings­rou­tes. Op deze manier bevin­den de meeste werk­ruim­ten zich nabij de gevel en kunnen de werk­ne­mers genie­ten van meer open­heid en dag­licht.

De toe­voe­ging van veel los meu­bi­lair naast deze vaste volu­mes zorgt ervoor dat het inte­ri­eur dyna­misch en agile blijft.

Het pro­ject is uit­ge­voerd paral­lel aan de afbouw van het ico­ni­sche Valley aan de Amster­dam­se Zuidas. Een grote uit­da­ging voor onze pro­ject­ma­na­gers, maar ze hebben de klus feno­me­naal geklaard, ook mede in samen­wer­king met de bouw­team­part­ners van de ont­wik­ke­ling.