Skip to main content

Gebouw herontwikkeling door Ditt. Officemakers: de succesvolle transformatie van jouw kantoorgebouw

Als eige­naar van een ver­ou­derd en/of leeg­staand kan­toor­ge­bouw zoek je een part­ner die dit object vak­kun­dig voor je opknapt. Maar hoe fijn zou het zijn als die part­ner ook meteen een sterk, visi­o­nair idee bij je neer­legt voor de toe­pas­sing van je vast­goed? Die de con­struc­tie omto­vert van een hoop stenen zonder iden­ti­teit tot een gebouw met een ver­haal, met een dui­de­lij­ke pro­po­si­tie?

Daar­voor scha­kel je Ditt. in. Wij nemen je het hele her­ont­wik­ke­lingstra­ject uit handen en zorgen dat jouw vast­goed­ob­ject weer suc­ces­vol de markt op kan.

Home > Rede­vel­op­ment > Gebouw her­ont­wik­ke­ling

Herontwikkeling kantoorgebouw: wat is het?

Bij de her­ont­wik­ke­ling van een kan­toor­ge­bouw geven we een ver­ou­derd of leeg­staand gebouw een nieuwe bestem­ming. We cre­ë­ren een iden­ti­teit, die we omzet­ten naar een con­cept. Dit con­cept ver­ta­len we ver­vol­gens naar een ont­werp. En uit het ont­werp volgt een begro­ting, om het pro­ject uit­ein­de­lijk te rea­li­se­ren. Zo bren­gen we een gebouw weer tot leven en halen we het weer terug in de markt.

Maar we gaan niet zomaar aan de slag. We begin­nen met een gron­dig markt­on­der­zoek. Welke mensen zullen dit gebouw gaan huren? Wat vinden zij belang­rijk? Welke voor­zie­nin­gen hebben zij nodig om hun werk­zaam­he­den opti­maal te onder­steu­nen?

En dat stopt niet bij de bin­nen­ruim­tes. We nemen ook de bui­ten­ruim­tes mee. Tuinen, sport­fa­ci­li­tei­ten, alle ele­men­ten die nodig zijn om de juiste huur­ders te inte­res­se­ren en te over­tui­gen, (her)ontwikkelen wij. Om zo tot een aan­trek­ke­lijk totaal­con­cept te komen dat als nieuw object in de markt gezet kan worden.

Daar­bij is alles moge­lijk, zowel qua bouw­kun­di­ge als esthe­ti­sche her­ont­wik­ke­ling. We cre­ë­ren bij­voor­beeld graag extra meters. Of trans­for­me­ren een single tenant-gebouw naar een multi tenant-gebouw, waar­bij we gedeel­de faci­li­tei­ten toe­voe­gen. Dit resul­teert in ruim­te­be­spa­ring en lagere ope­ra­ti­o­ne­le kosten voor de indi­vi­du­e­le huur­ders.

Kantoorrenovatie of herontwikkeling?

Twij­fel je tussen reno­va­tie of her­ont­wik­ke­ling? Deze pro­ces­sen hebben veel over­een­kom­sten, maar zijn niet exact het­zelf­de.

Bij een kan­toor­re­no­va­tie bren­gen we ver­be­te­ring aan aan alle ver­ou­der­de onder­de­len van het gebouw. Dit is vaak van toe­pas­sing op monu­men­taal vast­goed. De func­ti­o­na­li­teit en iden­ti­teit van het gebouw blij­ven hier­bij behou­den.

Bij her­ont­wik­ke­ling van een kan­toor­ge­bouw geven we het object weer een iden­ti­teit. We zorgen ervoor dat jouw vast­goed opvalt tussen het ano­nie­me aanbod aan grijze kan­to­ren. Waar­door jij het met een nieuwe posi­ti­o­ne­ring weer in de markt zet en aan­trek­ke­lijk bent voor huur­ders.

Kantoor verduurzamen door middel van kantoortransformatie

Kies je voor her­ont­wik­ke­ling, dan maken we je gebouw direct klaar voor de toe­komst. Dat doen we bij­voor­beeld door het object Paris Proof op te leve­ren en te zorgen voor een lage carbon foot­print. En natuur­lijk kunnen we ook vol­doen aan de inter­na­ti­o­naal erken­de BREEAM en WELL-cer­ti­fi­ce­rin­gen.

Ervaringen van onze partners

Dit is een greep uit hun erva­rin­gen:

Cases over herontwikkeling kantoor

Treehouse

The Mayor

The Grid

De Oliphant

Interesse in een kantoortransformatie?
Neem dan contact met ons op!

Bij Ditt. Officemakers ver­zor­gen we het com­ple­te proces van gebouw her­ont­wik­ke­ling. En omdat we alle fases inhou­se faci­li­te­ren, kunnen we je belang­rij­ke garan­ties geven. Zo geven we een plan­nings­ga­ran­tie en een GPR-werk­ga­ran­tie af. Ook eens de moge­lijk­he­den bespre­ken?

Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan