Skip to main content

Kantoorrealisatie door Ditt. Officemakers

Bij Ditt bieden we je alles om van je kan­toor een per­fect pas­sen­de omge­ving te maken. Pas­send bij jullie iden­ti­teit, bij de werk­pro­ces­sen en bij het team. Voorál bij het team, want mensen staan bij ons cen­traal. Een van de manie­ren waarop we dat doen, is kan­toor­re­a­li­sa­tie.

Het is belang­rijk dat kan­toor­re­a­li­sa­tie goed gebeurt. Een goed ont­wor­pen en inge­rich­te werk­om­ge­ving is ten­slot­te heel belang­rijk voor het wel­zijn en de pro­duc­ti­vi­teit van je mede­wer­kers. Een inspi­re­ren­de omge­ving heeft een posi­tie­ve invloed op de kwa­li­teit van het werk. Iets wat bij de stan­daard kan­toor­tuin vaak ver te zoeken is. Daarom heeft een frisse start, met een nieuwe rea­li­sa­tie van het kan­toor, vaak een heel posi­tief effect.

Home > Office Design & Build > Kan­toor rea­li­sa­tie

Ons werkproces bij kantoorrealisatie

Wan­neer we bij Ditt de kan­toor­re­a­li­sa­tie voor onze reke­ning nemen, willen we natuur­lijk het beste resul­taat beha­len. Daarom nemen wij jullie vanaf het begin mee in het proces. Samen komen we tot een uniek ont­werp dat bij de orga­ni­sa­tie past.

Daarna gaan we stap voor stap aan de slag met de daad­wer­ke­lij­ke rea­li­sa­tie en zien jullie gelei­de­lijk de trans­for­ma­tie ont­staan op de bouw­lo­ca­tie. Om uit­ein­de­lijk te ver­hui­zen naar een nieuwe werk­om­ge­ving, die per­fect past bij de iden­ti­teit van het bedrijf.

Belangrijke overwegingen bij de realisatie van het kantoor

Er kunnen meer­de­re rede­nen zijn waarom jullie kan­toor­re­a­li­sa­tie over­we­gen. Mis­schien is het bedrijf gegroeid. Of zijn jullie hybri­de gaan werken, want ook dat vraagt vaak om een andere inde­ling en gebruik van het kan­toor.

Daar­naast doen wij ons best om de iden­ti­teit en het DNA van ieder bedrijf te ver­ta­len naar de kan­toor­ruim­te. Het kan­toor is ten­slot­te jullie visi­te­kaart­je! Zowel online als offli­ne. De juiste kan­toor­in­rich­ting is de basis voor een har­mo­ni­eu­ze sfeer, waarin ieder­een met ple­zier aan het werk is.

Onze expertise en kantoorrealisatie-diensten

Bij Ditt zijn we gespe­ci­a­li­seerd in kan­to­ren. Wij helpen jullie dan ook graag op ver­schil­len­de manie­ren aan een fijne werk­plek.

Kantoorherontwikkeling

Bij de her­ont­wik­ke­ling van een kan­toor­ge­bouw geven we een bestaand gebouw een nieuwe toe­komst. Zo kunnen we bij­voor­beeld een single tenant-gebouw trans­for­me­ren naar een multi tenant-gebouw. Of we geven een leeg­staand der­tien in een dozijn-object een nieuwe iden­ti­teit. Zodat het her­nieuwd de markt op kan.

Kantoordesign

Als Design & Build-spe­ci­a­list zien wij een goed kan­toor­de­sign als de basis voor een mooi pro­ject. Het ont­werp stelt je als bedrijf in staat om de juiste uit­stra­ling te com­mu­ni­ce­ren naar je team, je klan­ten en de bui­ten­we­reld. Het is dan ook een onmis­ba­re stap rich­ting een pas­send kan­toor. Waar­bij alleen een echte spe­ci­a­list een resul­taat levert dat past als een jas. En die spe­ci­a­list, dat zijn wij natuur­lijk.

Kantoorinrichting

Een goede kan­toor­in­rich­ting is essen­ti­eel voor het succes van je bedrijf. Af en toe is het tijd om het kan­toor opnieuw in te rich­ten. Bij­voor­beeld van­we­ge een ver­hui­zing, her­in­rich­ting, ver­an­de­rin­gen in het per­so­neel of wij­zi­gin­gen in de bedrijfs­cul­tuur. En dan wil je dat wel goed aan­pak­ken.

Ervaringen van onze partners

Veel opdracht­ge­vers gingen je al voor. Dit is een greep uit hun erva­rin­gen:

Relevante projecten

HOFF

RWE

Kantoor laten inrichten?
Neem contact met ons op!

Zijn jullie ook toe aan een nieuwe (duur­za­me) kan­toor­in­rich­ting? Een kan­toor inrich­ten voor bedrij­ven is onze exper­ti­se, dus we helpen jullie graag. Bel ons op
020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op
info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan