Skip to main content

Great Smart Green Offices

Happy People

Wij zijn Ditt Officemakers. Spe­ci­a­lis­ten met een missie: wij maken kan­to­ren waar mensen blij van
worden. Want als je pret­tig werkt, voel je je beter.

Mensen maken de ruimte

Wij zijn een design & build bedrijf spe­ci­fiek gericht op het ont­wer­pen en inrich­ten van kan­to­ren. Ben jij eige­naar of eind­ge­brui­ker van een kan­toor­ge­bouw? Met ons team ver­zor­gen wij voor jouw pro­ject een make-over geheel in over­een­stem­ming met jouw wensen en moge­lijk­he­den. “We make your dreams come true”. Tij­dens het proces nemen wij jou al je zorgen uit handen. Van schets tot smart buil­ding, van idee tot inspi­re­rend inte­ri­eur: wij halen het beste uit een ruimte en zorgen dat deze ruimte het beste uit je mensen haalt. Wij zijn com­mu­ni­ca­tief, inven­tief, cre­a­tief, trans­pa­rant, con­struc­tief en betrouw­baar, een part­ner op wie je bouwen kunt.

ONZE PROJECTEN

De juiste werkomgeving geeft energie

Filter

HOFF Offices

Stel je een kan­toor voor waar jij als gebrui­ker vol­le­dig ont­zorgd wordt, met een ser­vi­ce­ni­veau dat je nor­maal alleen in vijf­ster­ren­ho­tels ervaart. Ditt Officemakers heeft dit ideaal in samen­wer­king met CBRE Invest­ment Mana­ge­ment tot wer­ke­lijk­heid gemaakt bij HOFF Amsterdam…

dé VakantieDiscounter

Onze opdracht? Een kan­toor ont­wer­pen met een vakan­tie­ge­voel waar mede­wer­kers met ple­zier hun werk kunnen doen en waar tege­lij­ker­tijd de core­bu­si­ness van het bedrijf ten volle tot uiting kan komen. De gebouw­be­heer­der CBRE …

Bridgestone Mobility Solutions

Voor Brid­ge­sto­ne Mobi­li­ty Solu­ti­ons hebben wij een Flagship office ont­wor­pen, ver­deeld over vier ver­die­pin­gen in het nieuwe gebouw The Valley op de ZuidAs. Een sterk en sym­bo­lisch hoofd­kwar­tier opzet­ten dat de kern van het bedrijf ver­te­gen­woor­digt…

Mollie

In samen­wer­king met TANK heeft Ditt voor het wereld­be­roem­de beta­lings­be­drijf Mollie in het monu­men­ta­le Sphinx­com­plex in Maas­tricht een opmer­ke­lijk pro­ject tot stand gebracht. TANK lever­de het inspi­re­ren­de ont­werp, óns team legde zich toe op de …
Waar passie en productiviteit samenkomen

Ditt deden we
eerder voor…

Amster­dam­se branie en Twent­se nuch­ter­heid stro­men in gelij­ke mate door onze aderen. Wij hebben durf én we zijn con­sci­ën­ti­eus. We kunnen dromen en we staan met onze beide voeten stevig op de grond. Wij ont­wer­pen om te bouwen. Wij bouwen wat wij ont­wer­pen. Wij voelen van vroeg tot laat passie voor ons vak, rich­ten elke dag onze blik vol ambi­tie op de toe­komst.

Tussen Amsterdamse branie & Twentse nuchterheid 

Tussen Amsterdamse branie & Twentse nuchterheid 

Tussen Amsterdamse branie & Twentse nuchterheid 

Tussen Amsterdamse branie & Twentse nuchterheid 

Tussen Amsterdamse branie & Twentse nuchterheid 

Tussen Amsterdamse branie & Twentse nuchterheid