Skip to main content

Vernieuw je kantoor met een office fit out van Ditt

Ver­hui­zing, rebran­ding, her­struc­tu­re­ring of een andere grote ver­an­de­ring in de orga­ni­sa­tie? Kies dan direct voor een kan­toor­om­ge­ving die per­fect past bij jullie (nieuwe) ambi­ties en iden­ti­teit. 

Bij Ditt ver­zor­gen we de opti­ma­le office fit out, van vloer tot pla­fond, en alles ertus­sen­in. Inclu­sief schei­dings­wan­den, inte­ri­eur, kan­toor­stof­fe­ring en alle andere ele­men­ten die nodig zijn om de gebrui­kers zich er thuis te laten voelen. Want mensen staan bij ons cen­traal. We trans­for­me­ren je kan­toor tot een plek waar ieder­een graag is. 

Home > Kan­toor fit out

Wat is een fit out?

Een fit out is een ander woord voor een com­ple­te kan­toor­in­rich­ting. En bij Ditt bete­kent dat een kan­toor­in­rich­ting die is gecre­ëerd om de gebrui­kers opti­maal te faci­li­te­ren. Van een fijne plek voor mee­tings, tot han­di­ge bel­hok­jes en een sfeer­vol­le lunch­ruim­te. We denken met jullie mee over de beste inde­ling en een maat­werk ‘look-and-feel’ van het kan­toor. 

Voor het beste resul­taat cre­ë­ren we eerst een con­cept en een 3D-ont­werp van de ruimte. Daarna werken we aan een mood­board, mate­ri­a­li­sa­tie en meu­bel­plan. Tot slot pre­sen­te­ren we het budget en de plan­ning. We rege­len alles van A tot Z, met een func­ti­o­ne­le én moti­ve­ren­de werk­plek als resul­taat. 

De voordelen van een office fit out door ons team

We duiken diep in jullie wensen en ambi­ties om deze hele­maal te begrij­pen. We ver­ta­len de inzich­ten die we hier­bij opdoen naar een design dat er naad­loos bij aan­sluit, tot in de klein­ste details. Ons doel is een ont­werp dat niet alleen vol­doet, maar ook ver­rast. Met cre­a­tie­ve, op maat gemaak­te oplos­sin­gen. We letten op kwa­li­teit, houden de plan­ning strak en het budget scherp in de gaten. En met een eigen pro­ject­por­tal kunnen jullie de voort­gang van jullie pro­ject altijd en overal volgen.

Is een fit out iets voor ons?

Vraag je je af of een fit out door Ditt ook geschikt is voor jullie kan­toor? Het ant­woord is ja! Ditt Officemakers ont­werpt en bouwt voor iedere kan­toor­hou­den­de orga­ni­sa­tie. Van belang is dat we tot een dui­de­lijk plan, een plan­ning en een budget komen. Op basis van deze hel­de­re kaders kunnen we ieder­een bij­staan. Klein of groot kan­toor, vast of flexi­bel, effi­ci­ënt of juist heel ambi­ti­eus, en door heel Neder­land. We maken graag fan­tas­ti­sche kan­to­ren en maken het liefst zo veel moge­lijk mensen geluk­kig met het resul­taat.

Wat zijn de office fit out kosten?

De office fit out kosten kunnen nogal vari­ë­ren. Zo zijn de kwa­li­teit van het gebouw, de instal­la­ties, het ople­ve­rings­ni­veau en de gemaak­te ont­werp­keu­zes van belang. Dit laat­ste kiezen we samen. In goed over­leg bepa­len we de mate­ri­a­len, type meu­bels, inte­ri­eur­bouw en de kan­toor­stof­fe­ring. Dit samen bepaalt het budget. Neem snel con­tact op voor meer infor­ma­tie over de kosten van jouw pro­ject.

Dit zeggen onze partners over ons

We hebben al heel wat mooie pro­jec­ten afge­le­verd. Benieuwd wat onze opdracht­ge­vers ervan vinden?

Kantoor laten inrichten?
Neem contact met ons op!

Neem con­tact met ons op! Is jullie kan­toor toe aan een nieuwe inrich­ting? Ver­trouw dan op onze exper­ti­se. We star­ten met een gron­di­ge ana­ly­se van het bedrijf en de werk­zaam­he­den. Samen komen we ver­vol­gens tot een inspi­re­ren­de kan­toor­ruim­te, waar het hele team zich thuis voelt. Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo) of stuur een mail naar info@ditt.nl voor meer infor­ma­tie. Liever direct een offer­te op maat? Vul dan het for­mu­lier hier­on­der in en wij sturen zo snel moge­lijk een pas­sen­de offer­te. Laat ons ook jullie kan­toor naar een hoger niveau tillen!

*” geeft ver­eis­te velden aan