Hästens

Hästens koes­tert res­pect voor de mens en voor men­se­lij­ke waar­den, alle mede­wer­kers zijn daar­van door­dron­gen en han­de­len nave­nant. De orga­ni­sa­tie is pro­fes­si­o­neel, func­ti­o­neert tege­lij­ker­tijd als een gezin, han­teert dui­de­lij­ke afspra­ken, baseert zich op een sterk gevoel voor onder­lin­ge ver­bon­den­heid en betrok­ken­heid. Ver­bin­ding, aan­dacht en edu­ca­tie staan hoog in het vaan­del. De cul­tuur van Hästens is zeer per­soon­lijk en omarmt typi­sche Scan­di­na­vi­sche gewoon­tes, bij bin­nen­komst worden bij­voor­beeld schoe­nen omge­ruild voor slof­fen. Door de vol­le­di­ge uit­wer­king is het ont­werp­pro­cess snel ver­lo­pen en is het ont­werp van de pitch vol­le­dig in stand geble­ven en uit­ge­voerd.

Opdrachtgever

Hästens

Locatie

Apol­lo­laan 151, 1077 AR Amsterdam

Metrage

305 m²

Status

Opge­le­verd 2022

Scope

Vol­le­di­ge inrich­ting nieuw kan­toor

Team Ditt

BD: Mat­t­ijs Kaak
AM: Job Klin­ken­berg
O: Emmy Groot­huys, John Maat­man
PM: Barry Struis
C: Jeroen Lefe­rink

Project case

Ditt heeft het ‘Hästens Hus’ ont­wik­keld, een onge­kun­steld en eer­lijk kan­toor­con­cept gericht op het cre­ë­ren van een hui­se­lij­ke sfeer. Het kan­toor heeft ver­schil­len­de ruim­tes met func­ties  bekend uit het leven van alle­dag, een cen­tra­le keuken, een huis­ka­mer, een slaap­ka­mer en werk­ka­mers. De inde­ling van het kan­toor is geïn­spi­reerd op de inde­ling van een ‘kamer en suite’, een voor­ka­mer en ach­ter­ka­mer geschei­den door schuif­deu­ren.

Wanden en ope­nin­gen zijn zó gepo­si­ti­o­neerd dat alle ruim­tes visu­eel met elkaar ver­bon­den zijn. De tafels in de ach­ter­ka­mer zijn cen­traal geplaatst om een­heid te cre­ë­ren, het ritme van de archi­tec­tuur komt over­een met de maat­werk­kas­ten aan de gevel en met het door Ditt ont­wor­pen vloer­pa­troon onder de bureaus.

Het per­fec­te Hästens-kan­toor com­bi­neert werk en ver­ga­de­rin­gen met ple­zier en rust. Het is een plek waar ieder­een zich thuis voelt. Ditt heeft ons gehol­pen om onze diep­ste waar­den visu­eel te maken.

Jan­ni­ke Wen­n­bergHead of Group Con­trol­ling — Hästens