dé VakantieDiscounter

Onze opdracht? Een kan­toor ont­wer­pen met een vakan­tie­ge­voel waar mede­wer­kers met ple­zier hun werk kunnen doen en waar tege­lij­ker­tijd de core­bu­si­ness van het bedrijf ten volle tot uiting kan komen.

Home > Alle Pro­jec­ten > dé Vakan­tie­Dis­coun­ter

Opdrachtgever

Elmar Reizen B.V.

Locatie

Heren­gracht 256–266, 1016 BV Amsterdam

Metrage

2.225 m²

Scope

Design & Build

Status

Opge­le­verd 2023

Team Ditt

BD – Nienke Schram
AM – Linda van Ruiten
O – Laura Agter­berg, Emmy Groot­huys, Karlo Jozic
PM – Denise Duits, Isa­bel­le van Hedel
C – Carlo Leus­sink

Project case

De gebouw­be­heer­der CBRE heeft het kan­toor casco gemaakt en alle instal­la­ties aan­ge­past, een stap die cru­ci­aal was voor de ver­duur­za­ming. Tege­lij­ker­tijd zijn deze instal­la­ties afge­stemd op het nieuwe inde­lings­plan. Deze aanpak resul­teer­de in een nauwe en inte­gra­le samen­wer­king tussen Ditt en CBRE tij­dens het pro­ject. Voor­heen was dé Vakan­tie­dis­coun­ter op deze loca­tie geves­tigd en nu zij terug­ge­keerd zijn, maken zij ruim­schoots gebruik van de ver­die­pin­gen 3/4/5/6. De ont­wer­pers van Ditt konden aan de slag met een uit­da­gend, maar leuk vraag­stuk. Dit leidde tot een uniek ont­werp­con­cept, geken­merkt door lichte pas­tel­kleu­ren, natuur­lij­ke hout­tin­ten en veel groen. Er is aan­dacht besteed aan maat­werk, details in stof­fe­rin­gen en een opval­len­de bran­ding en ken­mer­ken­de kunst van ‘Mario’, de mas­cot­te van dé Vakan­tie­dis­coun­ter. De ver­nieuw­de instal­la­ties en het duur­zaam mate­ri­aal­ge­bruik maken het pro­ject toe­komst­be­sten­dig voor de lange ter­mijn, per­fect pas­send bij de groei­ver­wach­tin­gen van de opdracht­ge­ver.

Office guide
Als extra ser­vi­ce heeft Ditt voor dé Vakan­tie­Dis­coun­ter een werk­plek­wij­zer samen­ge­steld. Deze ‘Office Guide’ bevat alle infor­ma­tie over het nieuwe kan­toor, inclu­sief plat­te­gron­den van elke ver­die­ping, richt­lij­nen voor het gebruik van de kan­toor- en werk­ruim­tes, en de loca­ties van de ver­ga­der­ruim­tes. Dank­zij deze werk­plek­wij­zer kunnen nieuwe mede­wer­kers het kan­toor leren kennen en zich snel thuis voelen.

Kunst in kan­to­ren
De kunst in dit kan­toor is een mix van Oude Mees­ters en van Mario, dé mas­cot­te van dé Vakan­tie­Dis­coun­ter. In het pand