Skip to main content

Evenementen

Van ‘s och­tends vroeg tot ‘s avonds laat werken onze mensen met volle inzet aan pro­jec­ten. Waar hard gewerkt wordt, mag van tijd tot tijd flink worden relaxed. ‘Work hard, play hard’! In deze uit­spraak her­ken­nen wij ons­zelf. Wij werken samen, wij ont­span­nen samen. Samen lun­chen, samen spor­ten, samen vrij­dag het glas heffen, ver­jaar­da­gen worden gevierd, onze per­so­neels­fees­ten hebben de repu­ta­tie extra spe­ci­aal te zijn. Werk en Ont­span­ning, over en weer sti­mu­le­ren zij elkaar.

Home > Eve­ne­men­ten

Ditt hecht grote waarde aan de warme banden met de leden in ons part­ner­net­werk. Die band ont­staat door met elkaar te werken aan suc­ces­vol­le pro­jec­ten, wordt over­dui­de­lijk ster­ker tij­dens geza­men­lijk beleef­de infor­me­le momen­ten. Zo leren we elkaar kennen en ver­trou­wen. Denk aan ons jaar­lijk­se eve­ne­ment Offi­ce­lands, waar we stee­vast ons nieuw­ste port­fo­lio pre­sen­te­ren en waar we nieuwe inzich­ten delen. Denk aan ons bezoek aan de Zwarte Cross, aan onze vaste zit­plaat­sen in de Arena, aan onze Ditt diners. Die basis van ver­bon­den­heid is goud waard, blijft onver­kort een belang­rij­ke pijler onder de Ditt-metho­de van werken.

Stichting Goal & Tkramrepus

Stich­ting Goal 
In samen­wer­king met Stich­ting Goal zetten we ons als team in om oude­ren en zorg­be­hoe­ven­den een onver­ge­te­lij­ke dag te bezor­gen. Door geza­men­lijk op pad te gaan en extra hel­pen­de handen te bieden, geven we deze groep en de zorg­in­stel­lin­gen de kans om te genie­ten van unieke acti­vi­tei­ten. Het is niet alleen een manier om hen te helpen, maar ook om als team dich­ter bij elkaar te komen en samen iets moois te bete­ke­nen.

Tkram­re­pus
In een tijd waarin armoe­de en voed­sel­te­kor­ten een steeds groter wor­dend pro­bleem vormen, hebben wij onze handen ineen­ge­sla­gen met Tkram­re­pus, een voor­uit­stre­ven­de omge­keer­de super­markt. Met het krach­ti­ge motto ‘niet nemen, maar geven’, nodigt Tkram­re­pus ieder­een uit om levens­mid­de­len te done­ren. Deze giften vinden hun weg naar mensen die het hard nodig hebben, inclu­sief dege­nen met een stads­pas of voed­sel­bank­pas. Door samen te werken tij­dens onze eve­ne­men­ten, ver­ster­ken we onze gemeen­schap­pe­lij­ke missie om een posi­tie­ve impact te maken. Een van onze bij­dra­ges was de rea­li­sa­tie van Tkram­re­pus’ aller­eer­ste ves­ti­ging aan de Czaar Peter­straat in Amsterdam.

Officelands

Bij Offi­ce­lands, ons jaar­lijk­se event, draait het om het fees­te­lijk lan­ce­ren van ons port­fo­lio maga­zi­ne en het ver­ras­sen van onze gasten met een pro­gram­ma dat ze niet snel zullen ver­ge­ten. Het is een moment waarop we met trots terug­blik­ken op het afge­lo­pen jaar, maar ook voor­uit­kij­ken en onze toe­komst­plan­nen delen. Offi­ce­lands staat voor inno­va­tie, cre­a­ti­vi­teit en ver­bin­ding!

Play Video

Bekijk de after­mo­vie van Offi­ce­lands

Vrijheidsmaaltijd

Op Bevrij­dings­dag orga­ni­se­ren we samen met Stads­dorp Zuid een bij­zon­de­re bij­een­komst, waar­bij we samen met onze buurt­be­wo­ners, part­ners en collega’s stil­staan bij onze vrij­heid. Ons kan­toor geves­tigd aan de Miche­lan­ge­los­traat, midden in een buurt met een rijke geschie­de­nis rondom de Tweede Wereld­oor­log, voelt dit moment extra bij­zon­der. Samen met onze buren schui­ven we aan tafel voor een vrij­heids­maal­tijd en openen we de dia­loog over wat vrij­heid voor ons alle­maal bete­kent.

Zwarte Cross

De unieke mix van Twent­se Nuch­ter­heid en Amster­dam­se Branie tij­dens ons jaar­lijk­se uitje naar de Zwarte Cross! Dit is hét moment waarop we, samen met onze part­ners, de dage­lijk­se sleur door­bre­ken en elkaar op een onge­dwon­gen, gezel­li­ge manier beter leren kennen. Omringd door de brui­sen­de ener­gie van dit legen­da­ri­sche fes­ti­val, maken we mooie her­in­ne­rin­gen!