Heutink

Het nieuwe expe­rien­ce centre van Heu­tink is een mul­ti­func­ti­o­ne­le ruimte met een tijd­lo­ze uit­stra­ling, naad­loos aan­slui­tend bij de sfeer van de kan­to­ren. Via flexi­be­le ele­men­ten en pre­sen­ta­tie­mo­ge­lijk­he­den kan een ieder die met kin­de­ren van 0 tot 18 jaar werkt, de erva­ring en werk­wij­ze zicht­baar en voel­baar maken.

Home > Alle Pro­jec­ten > Heu­tink

Opdrachtgever

Heu­tink Pri­mair Onder­wijs

Locatie

Anders Cel­si­us­straat 15, 7442 PB Nij­ver­dal

Metrage

5500 m²

Scope

Hoofd­kan­toor Heu­tink: vloe­r­af­wer­king, wan­den­af­wer­king, glas­wan­den en deuren, tra­paf­wer­king, inte­ri­eur­bouw en maat­werk meu­bi­lair, toi­let­zo­nes, tegel­werk­zaam­he­den, schil­der­werk­zaam­he­den, sig­ning

Status

Opge­le­verd 2022

Team Ditt

AM: Jan Brink
O: Sabine Franke, Mariel­le Feenstra, Kar­lijn Lam­me­rink
AM: Hugo Meijer
PM & C: Klaas­jan Nij­land, Jasper van der Weide
https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE

Project case

Het gebouw is van bui­ten­af royaal toe­gan­ke­lijk, in ons ont­werp hebben we hier­van gebruik gemaakt ten­ein­de de iden­ti­teit van Heu­tink her­ken­baar tot uit­druk­king te bren­gen. De punt in het logo is het uit­gangs­punt gewor­den voor het ont­werp van het gebouw. Een grote, rode, bolle kast vormt het mid­del­punt van de ruimte binnen.

Deze kast ver­wijst natuur­lijk naar de al genoem­de punt in het logo, voegt niet alleen de ver­schil­len­de ruim­tes samen, maar is ook geschikt voor func­ti­o­neel gebruik. Deze rode eye-cat­cher is vanaf de recep­tie zicht­baar en wekt dade­lijk inte­res­se op, licht­bol­len wijzen bezoe­kers de weg. De punt vormt bin­nens­huis het mid­del­punt, is tevens van buiten heel goed zicht­baar.

Voor ons moet een kan­toor een warme plek zijn, waar je overal de ver­bin­ding met elkaar voelt, en waar je met zijn allen werkt om ver­wach­tin­gen te over­tref­fen.

Nick Huls­hofOpe­ra­ti­ons Mana­ger — Heu­tink