HG

Het pro­ject omvat­te de trans­for­ma­tie van een tra­di­ti­o­neel kan­toor naar een moder­ne en trans­pa­ran­te werk­om­ge­ving die com­mu­ni­ca­tie en samen­wer­king sti­mu­leert. Het ont­werp is geba­seerd op een goede balans tussen open en geslo­ten werk­ruim­tes en over­leg­zo­nes, en behoudt tege­lij­ker­tijd de her­ken­ba­re iden­ti­teit van het bedrijf.

Opdrachtgever

HG

Locatie

P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere

Metrage

1.070 m²

Scope

Wanden, vloe­ren, schil­der­werk, meu­bi­lair, werk­plek­meu­bi­lair, maat­werk­meu­bi­lair, deco­ra­tie­ve ver­lich­ting, instal­la­ties

Status

Opge­le­verd 2020

Team Ditt

AM: Jos Broek­man
O: Mark Mole­naar & Max­siem Brum­mel­huis
PM: Jasper van der Weide