Skip to main content

Workplace & Building Consultancy door Ditt

Bij Ditt zetten we ons graag in voor het cre­ë­ren van duur­za­me kan­toor­om­ge­vin­gen. En een duur­zaam kan­toor gaat bij ons veel verder dan alleen het ver­min­de­ren van de eco­lo­gi­sche voet­af­druk. In zo’n kan­toor­om­ge­ving staat het wel­zijn van de mede­wer­kers name­lijk voorop en is er veel aan­dacht voor hun gezond­heid en werk­ge­luk. Een vorm van duur­zaam­heid die van onschat­ba­re waarde is voor elk bedrijf.

Wan­neer wij aan de slag gaan met een kan­toor­ont­werp, zetten wij de mens cen­traal. Een kan­toor­om­ge­ving waarin mensen zich pret­tig voelen en die aan­toon­baar bij­draagt aan hun wel­be­vin­den, vinden wij belang­rijk. Daar­bij is deze aanpak ook echt een inves­te­ring in de toe­komst van het bedrijf. Een geluk­ki­ge en gezon­de col­le­ga is ten­slot­te ook een pro­duc­tie­ve en suc­ces­vol­le col­le­ga.

Home > Con­sul­tan­cy

Workplace Consultancy

Met onze Work­pla­ce Con­sul­tan­cy advi­se­ren wij orga­ni­sa­ties bij het cre­ë­ren van de ideale werk­ruim­te. We kijken naar hoe­veel mensen er bij een bedrijf werken en wat zij pre­cies doen. Hoe onder­steunt een kan­toor­ruim­te deze pro­ces­sen opti­maal, en wat zijn de trends op het gebied van werk?

We ana­ly­se­ren de werk­pro­ces­sen van de orga­ni­sa­tie door middel van inter­views, sur­veys en work­shops. Hier­mee krij­gen we een gede­tail­leerd inzicht in jullie behoef­ten en kunnen we een gede­tail­leerd advies geven over zowel func­ti­o­ne­le als esthe­ti­sche aspec­ten van de kan­toor­ruim­te.

Building Consultancy

Daar­naast bieden we Buil­ding Con­sul­tan­cy aan, spe­ci­fiek gericht op kan­toor­ge­bou­wen. Met deze ser­vi­ce bedie­nen we voor­na­me­lijk vast­goed­ei­ge­na­ren en andere vast­goed­pro­fes­si­o­nals, om tot een opti­ma­le posi­ti­o­ne­ring van het gebouw te komen. Met onze Buil­ding Con­sul­tan­cy-soft­wa­re ana­ly­se­ren we gebou­wen voor huidig en toe­kom­stig gebruik. We geven daar­bij advies over opti­ma­le inde­lin­gen en effi­ci­ënt gebruik van de ruimte.

Als vast­goed­ei­ge­naar zet je met deze dienst je gebouw scherp in de markt. Geïn­te­res­seer­de huur­ders lever je hier­mee heel snel alle rele­van­te infor­ma­tie aan. Hier­door hebben ze direct een com­pleet beeld en zijn ze in staat om heel gefun­deerd te kiezen voor jouw gebouw. Een soe­pe­le cus­to­mer jour­ney als onder­deel van je pro­po­si­tie dus. Met als gevolg een groot ver­trou­wen in het proces, grote trans­pa­ran­tie en snel scha­ke­len.

Office Lifecycle

Onze huis­ves­tings­ad­vies­dien­sten vormen de eerste stap in de Office Life­cy­cle. Hoe eerder we bij een pro­ject betrok­ken worden, hoe beter we kunnen advi­se­ren. Work­pla­ce Con­sul­tan­cy en Buil­ding Con­sul­tan­cy zijn twee afzon­der­lij­ke dien­sten, maar vormen ook een krach­ti­ge com­bi­na­tie. Samen zorgen ze voor een nóg com­ple­ter beeld van wat een orga­ni­sa­tie nodig heeft en welk gebouw hier het beste bij past.

Door eerst de behoef­ten van de orga­ni­sa­tie in kaart te bren­gen met Work­pla­ce Con­sul­tan­cy, en ver­vol­gens het ideale gebouw te selec­te­ren met Buil­ding Con­sul­tan­cy, zorgen we voor een opti­ma­le match tussen orga­ni­sa­tie en werk­ruim­te.

Bij Ditt Officemakers zijn we er inmid­dels van over­tuigd dat de tra­di­ti­o­ne­le bena­de­ring van het selec­te­ren van een kan­toor­ruim­te tekort­schiet. Naast loca­tie en huur­prijs is het name­lijk essen­ti­eel om te kijken of het gebouw geschikt is voor de orga­ni­sa­tie en wat de daad­wer­ke­lij­ke kosten zijn van ves­ti­ging. Door onze con­sul­tan­cy dien­sten in te zetten, helpen we orga­ni­sa­ties en gebouw­ei­ge­na­ren om de juiste keuzes te maken en tot een opti­ma­le werk­om­ge­ving te komen.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Meer weten? Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan