Piano

Het hoofd­kan­toor van Piano bevindt zich in Amsterdam op de 4e ver­die­ping van The Col­lec­ti­on, Heren­gracht 433. Ditt mocht dit kan­toor ont­wer­pen en rea­li­se­ren. Het pand werd gere­no­veerd en beschikt nu over een geza­men­lij­ke ruimte met kof­fie­bar, lounge, ver­ga­der­ruim­tes en gym. De ver­die­pings­vloer is opge­deeld in een voor­huis voor ont­moe­tin­gen en ver­ga­de­rin­gen, com­pleet met een pantry en lounge, én in een ach­ter­huis met werk­plek­ken en focus ruim­tes.

Opdrachtgever

Piano

Locatie

Heren­gracht 433, 1017 BR Amsterdam

Metrage

400 m²

Scope

Ont­werp en rea­li­sa­tie pro­ject van de 4e ver­die­ping

Status

Opge­le­verd 2022

Team Ditt

BD: Nienke Schram, Mat­t­ijs Kaak
AM: Linda van Ruiten
O: Chan­tal de Graaf
PM: Isa­bel­le van Hedel
C: Jeroen Lefe­rink

Project case

Het kan­toor ken­merkt zich door natuur­lij­ke kleu­ren met chique ele­men­ten, de sty­ling zorgt met kunst, deco­ra­tie en bloe­men voor een Hol­land­se en Amster­dam­se sfeer. Het pro­ject is binnen de gestel­de plan­ning opge­le­verd. Ditt Officemakers is blij met het bereik­te resul­taat. De klant kon het kan­toor vanaf augus­tus 2022 in gebruik nemen.

 

Piano wilde in Amsterdam een ves­ti­ging openen om klan­ten te ont­van­gen en om per­so­neel te werven en te kunnen laten werken in ruim­tes pas­send bij hun spe­ci­fie­ke werk­zaam­he­den. De ves­ti­ging beschikt over een ruime board­room voor grote ver­ga­de­rin­gen, een focus ruimte voor gecon­cen­treerd werk en een zoom-mee­ting­room voor online ver­ga­de­rin­gen. De ruim­tes zijn slim geplaatst, zodat aan de rech­ter­kant van het pand aan grote team­ta­fels gewerkt kan worden, aan de lin­ker­kant bevin­den zich alle soci­a­le ruim­tes met een grote pantry plus boven­dien ver­schil­len­de for­me­le en infor­me­le ver­ga­der­ruim­tes.

Op maat gemaak­te meu­bel­stuk­ken, plan­ten­bak­ken, ver­ga­der­ta­fels, kasten en een keuken met bij­be­ho­ren­de gar­de­ro­be, in samen­spraak met de klant tot in detail ont­wor­pen en uit­ge­voerd, vinden hier een pas­sen­de plaats. Het meu­bi­lair is zorg­vul­dig geko­zen con­form de wensen van de klant, de focus op func­ti­o­neel en hoog­waar­dig design. Het kan­toor is neu­traal, maar onte­gen­zeg­ge­lijk stijl­vol inge­richt, kunst en Hol­land­se ele­men­ten bepa­len daar­bij de sfeer.