Skip to main content

Workplace consultancy bij Ditt

Staat er een bedrijfs­ver­hui­zing op stapel? Of is er een flinke her­in­rich­ting nodig van het hui­di­ge gebouw? Bij onze work­pla­ce con­sul­tan­cy tra­jec­ten beden­ken we pas­sen­de maat­werk­op­los­sin­gen voor deze kan­toor­om­ge­vin­gen. Als een maat­pak voor jouw orga­ni­sa­tie.

Maar ook zonder ver­hui­zing kan het tijd zijn voor een hele nieuwe kan­toor­om­ge­ving. Als eind­ge­brui­ker van een kan­toor­ge­bouw heb je hier­bij vaak een spe­ci­fie­ke vraag. Het gaat ten­slot­te over jouw iden­ti­teit en werk­pro­ces­sen. Als gebouw­ei­ge­naar weet je mis­schien nog niet welke eind­ge­brui­kers erin komen. In dat geval zoeken we naar een gene­rie­ker advies, maar cre­ë­ren we wel een dui­de­lij­ke posi­ti­o­ne­ring. We denken stra­te­gisch met je mee. We gaan op zoek naar wat belang­rijk is voor jullie orga­ni­sa­tie en voor de mede­wer­kers van die orga­ni­sa­tie. De zoek­tocht om dat boven water te krij­gen en ver­vol­gens om te zetten in een maat­werk­ad­vies, dat is work­pla­ce con­sul­tan­cy.

Home > Con­sul­tan­cy > Work­pla­ce con­sul­tan­cy

Dit is workplace consultancy

Work­pla­ce con­sul­tan­cy gaat over mensen. Wil je een goed werk­ple­k­ad­vies samen­stel­len voor een orga­ni­sa­tie, dan moet je eerst heel goed naar die orga­ni­sa­tie luis­te­ren. Dat is dan ook een belang­rijk onder­deel van een con­sul­tan­cy­tra­ject bij Ditt. Wat doen jullie pre­cies en wat doen de mensen in je bedrijf? En hoe kunnen ze daar het beste bij gefa­ci­li­teerd worden? We ver­ga­ren infor­ma­tie op orga­ni­sa­tie- en op gebouw­ni­veau. Orga­ni­sa­to­risch gaat dat om werk­pro­ces­sen en iden­ti­teit, het onder­schei­dend ver­mo­gen van het bedrijf. Het gebouw zien we daar­bij als het kader waar­bin­nen je werkt. Op basis van die input gaan onze con­sul­tants aan de slag met een maat­werk­ad­vies voor jullie orga­ni­sa­tie.

We advi­se­ren je over welk gebouw goed bij jullie past als je op zoek bent naar een (nieuw) onder­ko­men. En is dat gebouw er al, dan kijken we hoe we daar jullie iden­ti­teit en werk­pro­ces­sen op de beste manier in samen­bren­gen. 

We gieten daar­bij niet één sausje over het hele bedrijf, maar zoomen in op de ver­schil­len­de onder­de­len van de orga­ni­sa­tie. Deze bieden we alle­maal een maat­werk­op­los­sing. En dat kun je alleen maar doen door héél veel aan­dacht te beste­den aan de input. Dus dat doen we. 

Daar­bij zijn we ons ervan bewust dat een orga­ni­sa­tie uit ver­schil­len­de onder­de­len bestaat, die alle­maal een eigen bena­de­ring vragen. Om voor al die onder­de­len een maat­werk advies op te kunnen stel­len, beste­den we heel veel aan­dacht aan de input.

Zo werken wij bij het geven van werkplekadvies

Wij duiken in jullie orga­ni­sa­tie, onder andere door middel van work­shops, inter­views en inter­ac­tie­ve ses­sies. Niet alleen met de direc­tie, maar ook met de mensen ‘op de vloer’. 

Vanuit al deze input maken we ana­ly­ses en geven we advie­zen. We stel­len een rap­port op waar het hele bedrijf zich in moet kunnen vinden. Wij noemen het een ambi­tie­do­cu­ment. Dit docu­ment is name­lijk een weer­ga­ve van de ambi­ties van de orga­ni­sa­tie. En afhan­ke­lijk van de vraag waar­mee jullie het tra­ject start­ten, vinden jullie in deze rap­por­ta­ge bij­voor­beeld een kan­toor­in­rich­ting advies, road­map, een PvE, een duur­zaam­heids- of huis­ves­tings­ad­vies of andere pas­sen­de aan­be­ve­lin­gen. 

De diep­gang die we nastre­ven bij deze fase, resul­teert in betere oplos­sin­gen en een effec­tie­ver ver­volg­tra­ject. De uit­komst van dit con­sul­tan­cy­tra­ject vormt dan ook een per­fec­te basis voor de ont­werp­fa­se.

De voordelen van workplace consultancy

Work­pla­ce con­sul­tan­cy is het ‘bewijs’ dat je als bedrijf goed naar je mede­wer­kers luis­tert en goed voor ze zorgt. Met pro­duc­tie­ve­re mede­wer­kers als resul­taat. Omdat je hen een betere plek faci­li­teert, beter naar hen luis­tert, zich vei­li­ger laat voelen, inspi­reert én beter laat samen­wer­ken.

Ervaringen van onze partners

Veel opdracht­ge­vers gingen je al voor. Dit is een greep uit hun erva­rin­gen:

Uitgelichte cases over werkplekadvies

KB Notarissen

Beiersdorf

VakantieDiscounter

Workplace consultancy door onze gespecialiseerde consultants?
Neem contact met ons op!

Ook aan de slag met je kan­toor- en pro­ject­in­rich­ting en heb je behoef­te aan werk­ple­k­ad­vies? Bel ons op 020 — 5753078 voor ons kan­toor in Amsterdam of op 0546 — 633000 voor ons kan­toor in Almelo. Natuur­lijk kun je ook ons con­tact­for­mu­lier invul­len of ons mailen op info@ditt.nl voor meer infor­ma­tie. 

*” geeft ver­eis­te velden aan