Skip to main content

Een complete kantoorinrichting huren bij Ditt. Officemakers

In de dyna­mi­sche wereld waarin we leven, ver­an­de­ren markt­om­stan­dig­he­den en werk­stij­len razend­snel. De tijd dat een kan­toor­in­rich­ting een decen­ni­um mee­ging, is voor­bij. De kan­toor­tui­nen die een aantal jaar gele­den nog popu­lair waren, vol­doen vaak al niet meer aan de behoef­ten van nu. 

Bij Ditt bieden we graag een flexi­be­le oplos­sing: een kan­toor­in­rich­ting huren. Dit geeft jullie de moge­lijk­heid om de kan­toor­om­ge­ving flexi­bel én kos­ten­ef­fi­ci­ënt in te rich­ten. Op deze manier ver­mij­den jullie over­bo­di­ge kosten voor onge­bruik­te meu­bels en ruim­tes, pas je de inrich­ting naar behoef­te aan, en kies je voor con­ti­nu­ï­teit als het gaat om een stijl­vol­le en func­ti­o­ne­le werk­om­ge­ving. 

De flexi­be­le fit out sluit aan op de spe­ci­fie­ke eisen van jullie orga­ni­sa­tie op ieder moment. We ver­tel­len je graag over de meer­waar­de van kan­toor­meu­bi­lair huren. 

Home > Kan­toor­in­rich­ting huren

De kantoorinrichting huren, waarom wil je dat?

Kies voor je kan­toor­in­rich­ting huren bij Ditt, en je zult merken dat dat veel voor­de­len heeft boven zelf kopen. Voor een vaste maan­de­lijk­se prijs rege­len wij name­lijk alles – van het bren­gen en neer­zet­ten van de meu­bels tot het up-to-date houden en schoon­ma­ken ervan. 

Tege­lijk ver­lie­zen wij ons doel niet uit het oog: het cre­ë­ren van een plek waar ieder­een zich goed voelt. We rich­ten de ruimte zo in dat het hele team opti­maal gefa­ci­li­teerd wordt. Een pret­ti­ge en com­for­ta­be­le werk­om­ge­ving voor alle gebrui­kers staat bij ons voorop.

De voordelen van kantoorinrichting leasen

Wie een kan­toor­in­rich­ting koopt, moet daar vaak flink in inves­te­ren. Dat kan niet ieder­een, dus die finan­ci­ë­le com­po­nent kan een goede reden zijn om te huren. Kan­toor­meu­be­len leasen brengt nog een aantal andere finan­ci­ë­le voor­de­len met zich mee: 

  • De rente is fis­caal aftrek­baar. 
  • Er zijn geen onver­wach­te meer­kos­ten. 
  • De liqui­di­teit wordt niet aan­ge­tast. 

Huren biedt ook meer flexi­bi­li­teit. Wanden, vloe­ren, ver­lich­ting, bij lease is het alle­maal cir­cu­lair, modu­lair en mobiel. In geval van tij­de­lij­ke huis­ves­ting, kor­te­ter­mijn­pro­jec­ten, lever­tijdover­brug­ging of andere tij­de­lij­ke behoef­ten, is een kan­toor­in­rich­ting huren een mooie oplos­sing. 

Kan­toor­meu­bi­lair huren is ook een goede per­ma­nen­te optie. Je houdt dan de flexi­bi­li­teit om de kan­toor­in­rich­ting aan te passen, iedere keer als er behoef­te ont­staat aan een andere manier van werken. 

Kantoormeubilair huren ook een duurzame keuze

Vraag je je af of een fit out door Ditt ook geschikt is voor jullie kan­toor? Het ant­woord is ja! Ditt Officemakers ont­werpt en boaKiezen voor een gehuur­de kan­toor­in­rich­ting is ook een duur­za­me keuze. Bij de spe­ci­fiek voor jullie ont­wor­pen inrich­ting wordt name­lijk zo’n 70% van de meu­bels her­ge­bruikt. De res­te­ren­de 30% schaf­fen we nieuw aan, om pre­cies aan jullie wensen te vol­doen. We werken hierin samen met Alvero, dat ook de logis­tiek voor zijn reke­ning neemt. Ons doel is om een werk­plek te cre­ë­ren die echt bij jullie past. Elk kan­toor krijgt zijn unieke sfeer, door slim gebruik te maken van wat we al hebben, en dat aan te vullen met spe­ci­aal voor jullie gese­lec­teer­de items. Kortom: een duur­za­me kan­toor­in­rich­ting op maat.ieus. We maken graag fan­tas­ti­sche kan­to­ren en maken het liefst zo veel moge­lijk mensen geluk­kig met het resul­taat.

Kantoor laten inrichten?
Neem contact met ons op!

Willen jullie ook de voor­de­len van kan­toor­in­rich­ting leasen ont­dek­ken? Neem dan nu con­tact op met Ditt. Officemakers. Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam of 0546 — 633000 (Almelo), stuur een e‑mail naar info@ditt.nl of vul online ons con­tact­for­mu­lier in. En begin van­daag nog met het cre­ë­ren van jullie ideale werk­om­ge­ving!

*” geeft ver­eis­te velden aan