RWE

Voor de opdracht­ge­ver, RWE, hebben we een uniek en toe­komst­be­sten­dig kan­toor in Utrecht ont­wor­pen, met de ambi­tie om dit con­cept uit te rollen naar meer­de­re ves­ti­gin­gen in Neder­land en daar­bui­ten. De wens was een huis­stijl die het Hybrid wor­king con­cept weer­spie­gelt. Het pro­ject onder­scheidt zich door de onge­ken­de snel­heid waar­mee we scha­kel­den: van pitch tot defi­ni­tief ont­werp in slechts één week. Het ont­werp is niet alleen afge­stemd op RWE’s bedrijfsi­den­ti­teit, maar ook op de toe­komst, met flexi­be­le inde­lin­gen en duur­za­me ele­men­ten zoals BREEAM-ont­werp en wel­zijns­voor­zie­nin­gen. Hier­mee hebben we niet alleen aan de wensen van RWE vol­daan, maar ook een effi­ci­ënt en duur­zaam kan­toor gere­a­li­seerd.

Opdrachtgever

RWE Gene­ra­ti­on NL B.V.

Locatie

Cen­tral Park, Stads­pla­teau 30, 3521 AZ Utrecht RWE

Metrage

1200 m²

Scope

Design & Build

Status

Opge­le­verd 2023

Team Ditt

BD: Nienke Schram
AM: Denise Duits
O: Jaimy Lan­ge­jans en Sabine van Dijk
PM: Wouter Brum­mel­huis
C: Carlo Leus­sink

Project case

Con­cept

Van pitch tot rea­li­sa­tie, een krach­tig con­cept dat binnen vijf dagen vorm kreeg. Het succes van deze pre­sen­ta­tie opende de deuren naar ver­de­re ont­wik­ke­ling, waar­bij we het oor­spron­ke­lij­ke idee hebben ver­sterkt en aan­ge­past op basis van waar­de­vol­le input. Het con­cept, dat cen­traal staat rond het thema Ener­gie, weer­spie­gelt de essen­tie van RWE als Duits ener­gie­be­drijf met wereld­wij­de aan­we­zig­heid, waar­on­der Neder­land.

Ener­gie, een begrip dat niet simpel te defi­ni­ë­ren is, vormt de kern van ons ont­werp. Geïn­spi­reerd door de diver­se vormen van ener­gie, hebben we een vloer­plan ont­wik­keld dat de basis vormt voor het hele pro­ject. We bren­gen de ener­gie­stro­men tot leven in het ont­werp door middel van bewe­ging, flow en ener­gie­ba­nen. In lijn met de kleu­ren uit het RWE Brand­book en met duur­zaam­heid in ons ach­ter­hoofd, pre­sen­te­ren we een ont­werp dat niet alleen visu­eel aan­trek­ke­lijk is, maar ook de kern­waar­den van RWE weer­spie­gelt.

In pro­gress
Op dit moment bouwen we aan 5500 m² ver­nieuw­de kan­to­ren in Geer­trui­den­berg voor RWE. De werk­plek­ken wordt ver­duur­zaamd en dragen bij aan een beter wel­zijn voor de mede­wer­kers.

Breeam-cer­ti­fi­caat
Het RWE-kan­toor, gele­gen op de 19e ver­die­ping van het gebouw in Utrecht, is trots voor­zien van een BREEAM-cer­ti­fi­caat.

Wel­zijn
RWE hecht veel waarde aan een juiste kan­toor­om­ge­ving, zo zijn er ruim­tes aan­we­zig die gericht zijn op het wel­zijn van de werk­ne­mers. Denk aan een well-being room waar ruimte is om te bidden of te medi­te­ren.