Skip to main content

Projectinrichting

Bij pro­ject­in­rich­ting is het belang­rijk dat jij als opdracht­ge­ver geen zorgen hebt, jij mag jezelf voor­be­rei­den op je nieuwe werk­om­ge­ving, wij zorgen voor de rest. Samen hebben we gewikt en gewo­gen wat moge­lijk en wen­se­lijk is in jouw pand, daarna is het ónze taak dat kan­toor dan ook effec­tief te ont­wer­pen en te bouwen. Of het nu gaat om een nieuwe entree, keuken, soci­aal hart, res­tau­rant of een com­pleet kan­toor: onze teams in Almelo, Amsterdam, Ibben­b­ü­ren Duits­land en Brus­sel helpen je graag. De Client Ser­vi­ce Teams nemen jou alles uit handen van con­cept tot over­dracht.

Home > Pro­ject­in­rich­ting

Projectinrichting draait om concept & identiteit

Design & build houdt in dat Ditt ten volle de ver­ant­woor­de­lijk­heid neemt voor álle fases van een bouw­pro­ject. De onder­zoeks­fa­se, het advies, de cal­cu­la­tie, het ont­werp, de rea­li­sa­tie, de inrich­ting van een kan­toor. In een tra­di­ti­o­neel bouw­pro­ces werken ver­schil­len­de par­tij­en vaak sepa­raat aan de losse onder­de­len van een pro­ject. Zo werkt Ditt niet. Voor ons geen exter­ne advi­seurs. Wij houden het hele tra­ject in eigen hand. In een gestroom­lijnd en beproefd proces komen al onze exper­ti­ses teza­men én ver­ster­ken zij elkaar. Met deze aanpak garan­de­ren we samen­hang, snel­heid, scher­pe prij­zen en kwa­li­teit.

Projectinrichting: van oud gebouw tot nieuw kantoor

Design en build is waar alles samen­komt. Onze archi­tec­ten, desig­ners en pro­ject­ma­na­gers vormen samen een Client Ser­vi­ce Team. Ze werken nauw samen bij geva­ri­eer­de pro­jec­ten. Van con­cep­t­ont­wik­ke­ling tot het opnieuw inrich­ten van bestaan­de ruim­tes. Wij hebben de erva­ring monu­men­ta­le oudere gebou­wen om te bouwen tot een fris en nieuw kan­toor. Oud­bouw maken we nieuw. Nieuw­bouw houden we up-to-date.

Ons doel is een werk­plek te cre­ë­ren waar een werk­ne­mer zich pret­tig voelt en waar hij of zij zó het beste kan pres­te­ren want: ‘Great Offi­ces, Happy People’.

Contact ons

Kan jouw pro­ject wel wat Ditt gebrui­ken óf benieuwd wat we voor je kunnen bete­ke­nen? Stuur ons een bericht of vul hier­on­der ons con­tact­for­mu­lier in en we nemen snel con­tact met je op.

*” geeft ver­eis­te velden aan