Shionogi

Shi­on­o­gi is een far­ma­ceu­tisch bedrijf, dat een kan­toor huurt aan de Heren­gracht, de Gouden Bocht van Amsterdam. Het kan­toor is gele­gen in een monu­men­taal pand en de inrich­ting vindt haar inspi­ra­tie in de Japan­se his­to­rie en ach­ter­grond van het bedrijf, de Godai filo­so­fie vormt hier­bij de basis. De Godai is een sta­tisch begrip van tra­di­ti­o­ne­le Japan­se ele­men­ten, ver­ge­lijk­baar met de vier Griek­se klas­sie­ke ele­men­ten: Aarde, Water, Vuur en Wind; Leegte wordt daar­bij als een niet sub­stan­ti­eel ele­ment opge­vat.

Home > Alle Pro­jec­ten > Shi­on­o­gi

Opdrachtgever

Shi­on­o­gi

Locatie

Heren­gracht 464, 1017 CA Amsterdam

Metrage

750 m²

Scope

Con­cept, inte­ri­eur, ont­werp, uit­voe­ring

Status

Opge­le­verd 2022

Team Ditt

BD: Mat­t­ijs Kaak
AM: Job Klin­ken­berg
O: Laura Agter­berg, Klau­dio Mehme­ti
PM & C: Denise Duits

Project case

Elke ruimte in het pand is gewijd aan één van de ele­men­ten uit de Godai filo­so­fie. De board­room bij­voor­beeld is inge­richt op basis van het ele­ment Wind, sym­bool voor groei, uit­brei­ding en vrij­heid van bewe­ging. Dit thema is door­ge­voerd in kleur- en mate­ri­aal­keu­ze en in akoes­ti­sche oplos­sin­gen om de bestaan­de geluids­pro­ble­men van het pand aan te pakken, met name in de ver­ga­der­ruim­tes was de nagalm­tijd te hoog.

 Dit klank­pro­bleem is ver­be­terd door de toe­pas­sing van wand­vul­len­de akoes­ti­sche pane­len, zij bevor­de­ren het con­cen­tra­tie­ver­mo­gen en maken het mak­ke­lij­ker elkaar goed te ver­staan. De pane­len slui­ten ieder voor zich aan bij één van de Godai ele­men­ten, zij zijn voor­zien van ‘up-to-date’ gemo­der­ni­seer­de schil­de­rij­en geïn­spi­reerd door het spe­ci­fie­ke thema van elke ruimte.

Het is een erva­ring om het kan­toor te bezoe­ken én om erin te werken. De smaak­vol­le fusie van tijd­loos en modern, van Japan­se en Euro­pe­se cul­tuur, is een prach­ti­ge weer­ga­ve van Shionogi’s belang­rijk­ste waar­den.

Dan AtkinsVP Digi­tal Inno­va­ti­on — Shi­on­o­gi