Skip to main content

Unieke kantoorinrichting in Amsterdam door Ditt.

Ditt. Officemakers is dé spe­ci­a­list op het gebied van kan­toor­in­rich­ting in Amsterdam en omge­ving. Naast de ves­ti­ging in Almelo hebben wij twee kan­to­ren in de hoofd­stad, aan de Miche­lan­ge­los­traat en in het World Trade Center. Hier houden wij ons bezig met inspi­re­ren­de vraag­stuk­ken gere­la­teerd aan het kan­toor en aan werk­plek­ken waar mensen met ple­zier werken.

Ons team bestaat uit spe­ci­a­lis­ten uit aller­lei ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes. Van design & build en kan­to­ren ont­wer­pen, tot het orga­ni­se­ren van een com­ple­te kan­toor­in­rich­ting in Amsterdam. Met Amster­dam­se bra­vou­re en een vleug­je Twent­se nuch­ter­heid zorgen wij ervoor dat elk pro­ject rondom kan­toor­in­rich­ting in Amsterdam bij ons in goede handen is.

Of je nu vast­goed­ont­wik­ke­laar bent, gebouw­ei­ge­naar of faci­li­tair mana­ger van een groot bedrijf, bij Ditt. Officemakers ben je aan het juiste adres. Als inte­ri­eur­ont­wer­per voor elk kan­toor in Amsterdam voor­zien wij de ruimte van een stijl­vol­le, func­ti­o­ne­le en duur­za­me inrich­ting, die vol­doet aan al jullie wensen en eisen.

Ook een kantoor inrichten in Amsterdam? Neem contact met ons op!

Hebben jullie plan­nen om de kan­toor­in­rich­ting in Amsterdam aan te pakken? Het team van Ditt. Officemakers, inclu­sief een toe­ge­wij­de inte­ri­eur­sty­list voor het kan­toor, staat voor jullie klaar.

Neem voor inte­ri­eur­ad­vies voor een kan­toor in Amsterdam direct con­tact met ons op via het con­tact­for­mu­lier op onze web­si­te of bel ons op 020–575-3078. Wij helpen je graag met het rea­li­se­ren van de ideale werk­plek.

Ditt. Amsterdam
Miche­lan­ge­los­traat 67
1077 BW Amsterdam
020 – 575 30 78
info@ditt.nl

Ope­nings­tij­den
ma. t/m vr.:
09.00 — 17.00 uur

Home > Con­tact > Ditt Amsterdam

Ervaren interieurontwerper voor kantoor Amsterdam

Ons team van gespe­ci­a­li­seer­de inte­ri­eur­ont­wer­pers is geves­tigd op een top­lo­ca­tie in Amsterdam. Vanuit hier kunnen we een­vou­dig alle pro­jec­ten bezoe­ken die zich in de buurt bevin­den. Een kan­toor inrich­ten in Amsterdam hebben wij inmid­dels al tien­tal­len keren met succes gedaan, met inspi­re­ren­de en func­ti­o­ne­le werk­plek­ken als resul­taat. 

Elke inte­ri­eur­ont­wer­per van ons kan­toor in Amsterdam heeft een scherp oog voor detail en cre­ëert unieke ont­wer­pen die aan­slui­ten bij al jullie wensen en behoef­ten.

En ook vanuit onze ves­ti­ging in het brui­sen­de WTC bege­lei­den wij diver­se pro­jec­ten. We hebben veel kennis van de panden en ver­die­pin­gen van het WTC. Voor WTC-inte­ri­eur­ad­vies is ons kan­toor in Amsterdam dus even­eens de beste en meest erva­ren part­ner.

Kantoor inrichten in Amsterdam? Ga voor een unieke aanpak!

Bij Ditt. Officemakers pakken wij een kan­toor inrich­ten in Amsterdam net even anders aan. Wij gelo­ven in een frisse blik, duur­zaam­heid en inno­va­tie, wat resul­teert in een cre­a­tief design. Wij gaan altijd een stapje verder om het beste resul­taat te berei­ken. Een resul­taat dat per­fect past bij jullie bedrijf. 

Ons Amster­dam­se team beschikt ook over een state of the art 3D VR-ruimte. Hierin bieden wij jullie als klant op uit­no­di­ging een bele­ving van het toe­kom­sti­ge kan­toor. Loop alvast rond in het nieuwe kan­toor nog voor­dat het vol­le­dig is gere­a­li­seerd! Hier komen de ont­wer­pen die onze desig­ners hebben gemaakt tot leven.

Onze spe­ci­a­li­teit is het omto­ve­ren van jullie kan­toor­ruim­te tot een fijne ont­moe­tings­plek, waar mensen met ple­zier pro­duc­tief werken. Neem een kijkje in het port­fo­lio voor een sfeer­im­pres­sie van onze pro­jec­ten en laat je inspi­re­ren door onze inno­va­tie­ve kijk op tech­no­lo­gie

Naast pro­ject- en kan­toor­in­rich­ting in Amsterdam bieden wij ook work­pla­ce con­sul­tan­cy en multi-tenant kan­toor­in­rich­ting aan, om aan al jullie spe­ci­fie­ke behoef­ten te vol­doen.

https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE

Het Amsterdamse Ditt kantoor

Ons eigen kan­toor aan de Miche­lan­ge­los­traat in Amsterdam staat sym­bool voor onze werk­wij­ze. Het is een fijne open ruimte, waar je de dyna­miek van de stad voelt. Hier ervaar je het ‘Great Offi­ces, Happy People’-gevoel. Wij stre­ven naar het aller­bes­te voor onze eigen mede­wer­kers en dat zie je terug in ons kan­toor. 

Wan­neer je deze loca­tie bezoekt, zie je met eigen ogen hoe wij een kan­toor trans­for­me­ren tot een unieke werk­plek. Een werk­plek waar ieder­een in het bedrijf met veel ple­zier werkt en ener­gie van krijgt. Benieuwd naar onze unieke work­pla­ce, waar elke inte­ri­eur­ont­wer­per van ons kan­toor Amsterdam met liefde aan gewerkt heeft? Bekijk het alvast op onze web­si­te.

 Waar we je mee kunnen helpen: 

  • Ont­wer­pers en inte­ri­eur­ar­chi­tec­ten
  • Bouw­pro­ject­lei­ders en cal­cu­la­to­ren
  • Advi­seurs en inter­ne pro­ject­ma­na­gers
  • Onder­steu­ning op het gebied van admi­ni­stra­tie, IT en inkoop
  • Flexi­bel team van bouw­kun­di­ge advi­seurs

Over team Ditt. Amsterdam

Ons team in Amsterdam bestaat uit enthou­si­as­te en gepas­si­o­neer­de pro­fes­si­o­nals met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den en exper­ti­ses. Van de inte­ri­eur­sty­list kan­toor tot de sustai­na­bi­li­ty spe­ci­a­list, samen werken wij aan de meest diver­se en uit­da­gen­de kan­toor­in­rich­tings­pro­jec­ten. Benieuwd naar de gezich­ten achter Ditt. Amsterdam? Dit is ons team!

Onze mooiste projecten

HOFF Offices

Dé VakantieDiscounter

Ook een kantoor inrichten in Amsterdam?
Neem contact met ons op!

Hebben jullie plan­nen om de kan­toor­in­rich­ting in Amsterdam aan te pakken? Het team van Ditt. Officemakers, inclu­sief een toe­ge­wij­de inte­ri­eur­sty­list voor het kan­toor, staat voor jullie klaar.

Neem voor inte­ri­eur­ad­vies voor een kan­toor in Amsterdam direct con­tact met ons op via het con­tact­for­mu­lier of bel ons op 020 — 5753078. Wij helpen je graag met het rea­li­se­ren van de ideale werk­plek.

*” geeft ver­eis­te velden aan