Enviolo

In een van de his­to­ri­sche gebou­wen van The Col­lec­ti­on, gele­gen in het cen­trum van Amsterdam, wilde Envi­o­lo een nieuwe ves­ti­ging voor hun Neder­land­se kan­toor. De uit­da­ging was, binnen een turn­key pro­ject, een werk­om­ge­ving te cre­ë­ren waar opti­maal gepres­teerd kan worden. De per­fec­te mix tussen een com­ple­te werk­om­ge­ving en hui­se­lijk gevoel. De iden­ti­teit van Envi­o­lo hebben we weten te com­bi­ne­ren met de loca­tie van het nieuwe kan­toor, name­lijk Amsterdam.
Meer lezen over dit pro­ject…

Home > Alle Pro­jec­ten > Envi­o­lo

Opdrachtgever

Envi­o­lo, De pro­duc­ten van Envi­o­lo stel­len fiets­fa­bri­kan­ten in staat fiet­sen te bouwen die de levens­stijl van mensen ver­an­de­ren.

Locatie

Looi­ers­gracht 43, Amsterdam

Metrage

270 m²

Scope

Design & build kan­toor­in­rich­ting

Status

Opge­le­verd 2021

Team Ditt

AM: Linda van Ruiten
O: Emmy Groot­huys, John Maat­man, Chan­tal de Graaf
PM: Levon Dindar