Beiersdorf

Voor dit inte­res­san­te pro­ject gaf Bei­ers­dorf Ditt Officemakers als lei­draad een mood­board en een design guide met daarin de wensen voor de diver­se ruim­tes en met de gewens­te kleu­ren en mate­ri­a­len voor een authen­tiek Bei­ers­dorf kan­toor. Al snel werd dui­de­lijk dat dit hele pakket een ver­trek­punt was en dat we alle vrij­heid hadden een uniek gebouw te ont­wer­pen.

Home > Alle Pro­jec­ten > Bei­ers­dorf

Opdrachtgever

Bei­ers­dorf

Locatie

Amsterdam, Oval Tower

Metrage

700 m²

Scope

Status

Opge­le­verd 2022

Team Ditt

BD – Mat­t­ijs Kaak
AM – Job Klin­ken­berg
O – Wil­le­mijn Oote­man, Jos Broek­man
PM – Steven Brand
C – Carlo Leus­sink

Project case

Voor dit inte­res­san­te pro­ject gaf Bei­ers­dorf Ditt Officemakers als lei­draad een mood­board en een design guide met daarin de wensen voor de diver­se ruim­tes en met de gewens­te kleu­ren en mate­ri­a­len voor een authen­tiek Bei­ers­dorf kan­toor. Al snel werd dui­de­lijk dat dit hele pakket een ver­trek­punt was en dat we alle vrij­heid hadden een uniek gebouw te ont­wer­pen.

Het als essen­ti­eel beoog­de Neder­land­se tintje rea­li­seer­den wij door het gebruik van een prach­tig Delfts­blauw tul­pen­be­hang plus een muur vol Delfts­blau­we tegels met daarop voor Bei­ers­dorf spe­ci­fie­ke afbeel­din­gen en spreu­ken.

Bei­ers­dorf streef­de naar een nieuw ‘acti­vi­ty based’ kan­toor­con­cept met 60% bezet­tings­graad en wilde de fysie­ke ruimte van 2000 m² hal­ve­ren. Ditt bracht advies uit aan­gaan­de de ver­schil­len­de huis­ves­tings­op­ties op grond waar­van geko­zen werd voor een ver­hui­zing naar de Oval Tower in Amsterdam Zuid­oost. Ditt was zo al vroeg bij het pro­ject betrok­ken.

Inspi­re­ren­de werk­plek
Op de 17e etage is nu een kan­toor gecre­ëerd pas­send bij Bei­ers­dorfs inter­na­ti­o­na­le ambi­ties. Elke mede­wer­ker vindt hier de vrij­heid naar eigen inzicht te werken en dat des­ge­wenst ook in onder­lin­ge samen­wer­king te doen. Alle moder­ne faci­li­tei­ten bevin­den zich op één vloer. Het resul­taat is een inspi­re­ren­de, effi­ci­ën­te werk­ruim­te, geheel over­een­kom­stig de visie van Bei­ers­dorf.

Oval Tower
Bei­ers­dorf ver­huis­de naar de Oval Tower. De uiter­aard ovale vorm van de ruimte zorgde voor een leuke uit­da­ging en lever­de de basis voor het ont­werp van dit pro­ject.

Visie Bei­ers­dorf
De samen­wer­king tussen Bei­ers­dorf en Ditt ver­liep har­mo­ni­eus. Dank­zij hybri­de werken, soci­a­le ont­moe­tings­plek­ken en ruimte voor groei is het pro­ject toe­komst­be­sten­dig. Duur­zaam­heid was cru­ci­aal, met gebruik van gecer­ti­fi­ceerd hout en een BREEAM In-Use kan­toor­ge­bouw­la­bel. Dit kan­toor weer­spie­gelt Bei­ers­dorf eigen­heid en visie op een inspi­re­ren­de manier.