Treehouse

Tree­hou­se is een gebouw aan de rand van de stad Utrecht. Het biedt plus minus 16.000 m² aan kan­toor- en ver­ga­der­fa­ci­li­tei­ten. Tree­hou­se is zeker geen stan­daard kan­toor­ge­bouw, het is pri­mair een plek voor ont­moe­tin­gen. Hier immers kunnen mensen samen eten in het soci­a­le hart, ideeën delen en plan­nen maken in ver­ga­der­ruim­tes, spor­ten in de gym, elkaar ont­moe­ten in de bui­ten­ge­bie­den. Bij bin­nen­komst valt de 28 meter hoge cen­tra­le hal op, met daar­ach­ter de karak­te­ris­tie­ke boom en de mar­kan­te recep­tie annex bar.

Home > Rede­vel­op­ment > Tree­hou­se

Opdrachtgever

APF Inter­na­ti­o­nal

Locatie

Var­rol­aan 100, 3584 BW Utrecht

Metrage

Soci­aal hart 1700 m²; bui­ten­ruim­te met entree 920 m²; 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e kan­toor­vloe­ren, in totaal 12.150 m²

Scope

Nieuw ont­werp voor het soci­a­le hart op de begane grond, nieuw ont­werp voor het bui­ten­ge­bied, upgra­de van de parkeergarage,casco ver­die­pin­gen inrich­ten

Status

Opge­le­verd 2022

Team Ditt

BD & AM: Mat­t­ijs Kaak
O: Emmy Groot­huys, John Maat­man, Klau­dio Mehme­ti
PM & C: Roy Bin­nen­veld

Project case

Het con­cept Tree­hou­se is ont­leend aan het beeld van een eeu­wen­ou­de boom op een cen­traal dorps­plein, de plek waar mensen uit de wijde omge­ving elkaar ont­moe­ten en met elkaar ver­ke­ren. Het gebouw is spe­ci­aal met dit doel inge­deeld: een plein aan de voor­kant en een grote boom in het hart van het gebouw, omringd door de balie en de bar, waar het begrip ‘ont­moe­ting’ alles­be­pa­lend is. Alle details van het ont­werp weer­spie­ge­len het oor­spron­ke­lij­ke con­cept.

Voor dit pro­ject hebben ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties samen­ge­werkt om het con­cept vol­le­dig door te voeren in het gebouw. Bureau Diet­wee teken­de voor het gra­fi­sche ont­werp, Hout­van­je­stad lever­de de tafels en de lat­ten­wan­den. De oude essen uit Utrecht kregen op deze manier een nieuw leven als inte­ri­eur in het Tree­hou­se. De kar­pet­ten in het res­tau­rant, de entree en de ver­ga­der­ruim­tes zijn door Ditt ont­wor­pen, zij repre­sen­te­ren scha­du­wen en prints van bomen, die ieder op hun beurt zijn gel­inkt aan de namen van de ver­ga­der­ruim­tes. De jaar­rin­gen van de boom komen terug in de entree én in de belij­ning op het par­keer­dek van de garage.