Rapid Circle

Door een ver­hui­zing en de fusie van twee kan­to­ren stond Rapid Circle voor een ste­vi­ge uit­da­ging. Het bedrijf is expert in cloud­tech­no­lo­gie. Het nieuwe kan­toor­ont­werp is geïn­spi­reerd door het idee van de cloud. Kolom­men cre­ë­ren sub­tie­le afschei­din­gen tussen ruim­tes zonder de visu­e­le ver­bin­ding te ver­lie­zen. Het soci­a­le hart fun­geert als het cen­tra­le punt waar ieder­een kan samen­ko­men.

Home > Alle Pro­jec­ten > Rapid Circle

Opdrachtgever

Rapid Circle

Locatie

Aster­weg 13, 1031 HL Amsterdam

Metrage

780 m²

Scope

Fit Out

Status

Opge­le­verd 2023

Team Ditt

BD Jan Brink, Nienke Schram
AM– Job Klin­ken­berg
O – Emmy Groot­huys
PM – Barry Struis
C – Jeroen Lefe­rink

Project case

Cloud­pi­o­nier
Rapid Circle wilde als cloud­pi­o­nier een kan­toor dat de eigen inno­va­tie­ve geest weer­spie­gelt. Het ont­werp is bedacht om te ver­won­de­ren en uit te dagen, een plek waar ‘ver­ken­nen’ en ‘ont­dek­ken’ cen­traal staan. Het kan­toor is divers met ver­schil­len­de zones die worden afge­ba­kend door wanden met kolom­men. Ramen tussen ver­ga­der­ruim­tes zorgen voor altijd zicht­ba­re ver­bin­din­gen met collega’s. De over­gang naar de board­room voelt als een reis naar de ‘digi­ta­le wereld’.

Samen­wer­ken
Het soci­a­le hart is mul­ti­func­ti­o­neel, ideaal voor lun­ches, bor­rels en eve­ne­men­ten. Lange banken kunnen des­ge­wenst als podium dienen, ter­wijl de kleur­rij­ke LED-ver­lich­ting de sfeer in de ruimte kan vari­ë­ren. Dit kan­toor ver­kent de moge­lijk­he­den van inno­va­tie en samen­wer­king in de cloud.

Groei­mo­ge­lijk­he­den
Het kan­toor is toe­komst­be­sten­dig, gele­gen in een BREEAM Excel­lent-gecer­ti­fi­ceerd gebouw. Rapid Circle huurde de hele ver­die­ping en ver­huur­de tij­de­lijk, in afwach­ting van de de eigen bedrijfs­groei, de extra ruimte aan een tweede partij. De duur­za­me aspec­ten omvat­ten het BREEAM-cer­ti­fi­caat en het her­ge­bruik van bestaand meu­bi­lair, aan­ge­vuld met nieuwe ele­men­ten. Dit kan­toor straalt niet alleen pro­fes­si­o­na­li­teit uit, het houdt ook reke­ning met duur­zaam­heid en groei­mo­ge­lijk­he­den.

Her­ge­bruik
Het bestaan­de meu­bi­lair is her­ge­bruikt en aan­ge­vuld met een aantal nieuwe stuk­ken.