Skip to main content

Cookie- en Privacyverklaring

Door het gebruik van deze Web­si­te ga je akkoord met de toe­pas­se­lijk­heid daarop van deze Cookie- en Pri­va­cy­ver­kla­ring.
Versie: 1 janu­a­ri 2017

1. Intro­duc­tie en defi­ni­ties
Om u in staat te stel­len van onze pro­duc­ten en Dien­sten gebruik te maken, onze Dien­sten te ver­be­te­ren en te bevei­li­gen, ont­ko­men wij er niet aan enkele per­soons­ge­ge­vens te ver­wer­ken. In deze ver­kla­ring leggen wij uit welke per­soons­ge­ge­vens wij ver­za­me­len en gebrui­ken, met welk doel en vanuit welk juri­disch uit­gangs­punt. Wij raden u aan deze ver­kla­ring zorg­vul­dig te lezen.

Ditt B.V. (‘Ditt’) neemt uw ver­trou­wen en recht op pri­va­cy seri­eus en ver­werkt daarom zo min moge­lijk per­soons­ge­ge­vens. Via de Web­si­tes www.ditt.nl en www.ditt.shop (‘Web­si­tes’) ver­wer­ken wij per­soons­ge­ge­vens zorg­vul­dig, ver­trou­we­lijk en met res­pect voor uw pri­va­cy. Bij het ver­wer­ken van uw per­soons­ge­ge­vens houden wij ons in ieder geval aan de Wet bescher­ming per­soons­ge­ge­vens (Wbp) en de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG).

  • Ver­ant­woor­de­lij­ke voor de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens is de beslo­ten ven­noot­schap Ditt B.V.. Wij zijn geves­tigd te ALMELO en inge­schre­ven in het Han­dels­re­gis­ter onder nummer 08146211.
  • Onze Dien­sten bestaan onder andere uit ‘Kan­toor­in­rich­ting’, ‘Inte­ri­eur­ont­werp’ en ‘Con­cept en iden­ti­teit ont­wik­ke­ling’ (‘Dien­sten’).
  • Onder Rela­ties (‘Rela­ties’) moet worden ver­staan:
   a) alle natuur­lij­ke per­so­nen en orga­ni­sa­ties die betaald en onbe­taal­de Dien­sten van Ditt afne­men of in het ver­le­den hebben afge­no­men; en
   b) alle natuur­lij­ke per­so­nen en orga­ni­sa­ties die via een van de con­tact­ka­na­len (tele­foon, email, brief­post, Web­si­te, social media) con­tact hebben gehad en daar­bij gege­vens hebben gedeeld met Ditt.

2. Coo­kie­ver­kla­ring
Om de gebruiks­vrien­de­lijk­heid van onze Web­si­tes te ver­ho­gen maken wij gebruik van han­di­ge en nut­ti­ge tech­nie­ken die onze sites zo inte­res­sant moge­lijk maken voor elke bezoe­ker. Wij maken op onze Web­si­tes in het kader van onze Dien­sten gebruik van coo­kies. Coo­kies zijn kleine tekst­be­stan­den die worden opge­sla­gen op de harde schijf of in het geheu­gen van uw com­pu­ter. Dit coo­kie­be­leid is van toe­pas­sing op al onze Web­si­tes. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke coo­kies op onze Web­si­tes inge­zet worden en voor welke doel­ein­den dat gebeurt. Wij maken gebruik van de vol­gen­de coo­kies: Func­ti­o­ne­le Coo­kies, Ana­ly­ti­sche Coo­kies (ano­niem) en Social Media Coo­kies.

Func­ti­o­ne­le coo­kies:
Coo­kies die nood­za­ke­lijk zijn om onze Dien­sten te laten func­ti­o­ne­ren. Deze coo­kies maken het bij­voor­beeld moge­lijk om in te loggen op onze Web­si­tes. Ook ont­hou­den func­ti­o­ne­le coo­kies de instel­lin­gen van de pagina.

Ana­ly­ti­sche coo­kies (gea­no­ni­mi­seerd):
Met deze coo­kies kunnen wij het gebruik van onze Web­si­tes ana­ly­se­ren, zodat we de kwa­li­teit en/of de effec­ti­vi­teit kunnen ver­be­te­ren. Ditt gebruikt deze gea­no­ni­mi­seer­de coo­kies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang pagina’s worden bezocht, van welke Website(s) gebrui­kers van­daan komen en in welke volg­or­de gebrui­kers de ver­schil­len­de pagina’s van haar Web­si­tes bezoe­ken. Voor het ont­van­gen van de infor­ma­tie over het gebruik van de Web­si­tes, maakt Ditt gebruik van de Dien­sten van Google Ana­ly­tics van Google Inc (‘Google’). De gege­vens worden altijd gea­no­ni­mi­seerd voor­dat Ditt ze deelt met Google Ana­ly­tics.

Social Media Coo­kies:
Op onze Web­si­tes kunnen met uw toe­stem­ming geper­so­na­li­seer­de social media coo­kies geplaatst worden door Facebook, Lin­kedIn, Twit­ter, Inst­agram, Pin­te­rest, Issuu. Social media coo­kies zorgen ervoor dat gebrui­kers van de Dien­sten de inhoud van onze Web­si­tes via social media direct kunnen delen met ande­ren. Ditt heeft daar geen invloed op en ver­wijst voor meer infor­ma­tie naar de ver­kla­rin­gen die deze soci­a­le media par­tij­en op hun eigen Web­si­tes daar­over geven.

Cookie instel­lin­gen aan­pas­sen
Via uw brow­serin­stel­lin­gen kunt u de toe­pas­sing van coo­kies wei­ge­ren, geplaatste coo­kies ver­wij­de­ren of ervoor zorgen dat u eerst een waar­schu­wing krijgt voor­dat er op uw brow­ser en/of com­pu­ter coo­kies worden geplaatst. Let er op dat u de instel­lin­gen apart voor elke brow­ser en com­pu­ter die u gebruikt moet aan­pas­sen. Wij wijzen u er op dat u in dat geval moge­lijk niet tot iedere Dienst toe­gang heeft. Hoe u uw instel­lin­gen kunt aan­pas­sen, ver­schilt per brow­ser. Raad­pleeg indien nodig de help­func­tie van uw brow­ser.

3. Pri­va­cy­ver­kla­ring
Gebruik van uw gege­vens
Bij het gebruik van onze Web­si­te, Social Media, en onze Dien­sten laat u bepaal­de gege­vens bij ons achter. Dat kunnen per­soons­ge­ge­vens zijn. Zo biedt de Web­si­te de moge­lijk­heid om vragen te stel­len via een con­tact­for­mu­lier, waar­bij u gevraagd wordt diver­se gege­vens in te vullen om uw vraag te behan­de­len. Ook bij het plaat­sen en afre­ke­nen van uw bestel­ling vragen wij om enkele per­soons­ge­ge­vens.

Per­soons­ge­ge­vens
Wij ver­wer­ken de vol­gen­de per­soons­ge­ge­vens:
Per­soons­ge­ge­ven Cate­go­rie
Naam A1. NAW-gege­vens.
Adres A1. NAW-gege­vens.
Woon­plaats A1. NAW-gege­vens.
Oplei­ding A14. Oplei­ding en vor­ming.
Orga­ni­sa­tie­naam A15. Beroep en betrek­king.
Func­tie A15. Beroep en betrek­king.
Afde­ling A15. Beroep en betrek­king.
E‑mailadres zake­lijk A15. Beroep en betrek­king.
Fac­tuur­adres A20. Bedrijfs­ge­ge­vens (KvK)
Tele­foon­num­mer vast privé A22. Tele­foon­num­mer
Tele­foon­num­mer vast zake­lijk A22. Tele­foon­num­mer
Tele­foon­num­mer mobiel privé A22. Tele­foon­num­mer
Tele­foon­num­mer mobiel zake­lijk A22. Tele­foon­num­mer
Reke­ning­num­mer privé A23. Bank­ge­ge­vens
Geboor­te­da­tum A3. Per­soon­lij­ke ken­mer­ken.
E‑mailgegevens zake­lijk A24. Email­ge­ge­vens
Surf­ge­drag inter­net B11. Divers

Doel van de ver­wer­king
Boven­staan­de gege­vens worden gebruikt voor de vol­gen­de doel­ein­den:

 • u gebruik te laten maken van onze Dien­sten;
 • het uit­voe­ren van onderzoek/analyses en het samen­stel­len van mana­ge­ment­in­for­ma­tie ter ver­be­te­ring van haar ser­vi­ces door bv. geag­gre­geerd te ana­ly­se­ren welke Dien­sten het best/minst worden beoor­deeld en het meeste/minste worden gebruikt;
 • het vol­doen aan de op Ditt rus­ten­de wet- en regel­ge­ving;

Juri­disch uit­gangs­punt
De ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens door Ditt vind zijn grond­slag in:

 • de ondub­bel­zin­ni­ge toe­stem­ming van Rela­tie;
 • de nood­za­ke­lijk­heid voor de uit­voe­ring van een over­een­komst;
 • de nood­za­ke­lijk­heid voor de behar­ti­ging van het gerecht­vaar­digd belang van Ditt (name­lijk regu­lie­re bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten).

Bevei­li­ging
Om mis­bruik van en onge­au­to­ri­seer­de toe­gang tot uw per­soons­ge­ge­vens tegen te gaan, nemen wij pas­sen­de bevei­li­gings­maat­re­ge­len.

 • Encryp­tie (ver­sleu­te­ling) van digi­ta­le bestan­den met per­soons­ge­ge­vens;
 • Het gebruik van de laat­ste bevei­li­gings­tech­nie­ken;
 • Twee fac­to­r­au­then­ti­ca­tie;
 • Het peri­o­diek in kaart bren­gen van beveiligingsrisico’s met behulp van pene­tra­tie­tests en/of secu­ri­ty­scans.
 • Het gebruik van een ‘Pro­to­col mel­ding data­lek­ken’.

Per­soons­ge­ge­vens delen met derden
Ditt deelt uw gege­vens niet aan derden, behal­ve in het geval van een wet­te­lij­ke vor­de­ring of wan­neer dit nood­za­ke­lijk ver­band houdt met de leve­ring van een pro­duct of Dienst.

Recht op inzage en cor­rec­tie of ver­wij­de­ring van uw gege­vens
Indien u aan ons per­soons­ge­ge­vens heeft ver­strekt, kunt u ons een ver­zoek toe­stu­ren om deze gege­vens in te zien, te wij­zi­gen of te ver­wij­de­ren. Neem hier­voor con­tact met ons op via de onder­staan­de con­tact­ge­ge­vens.

Pro­fi­le­ring
Wij kunnen uw per­soons­ge­ge­vens gebrui­ken voor pro­fi­le­ring. Hier­bij komen we op basis van uw per­soons­ge­ge­vens tot één of meer­de­re pro­fie­len. Deze pro­fie­len stel­len wij op aan de hand van geau­to­ma­ti­seer­de algo­rit­mes en aan de hand van infor­ma­tie uit con­tact­mo­men­ten. Met deze pro­fie­len kunnen wij u betere en gerich­te­re com­mer­ci­ë­le aan­bie­din­gen doen. Uiter­aard heeft waar­bor­ging van uw pri­va­cy hier­bij de hoog­ste pri­o­ri­teit.

4. Over deze ver­kla­ring
Web­si­tes van derden
Deze ver­kla­ring is niet van toe­pas­sing op web­si­tes van derden die door middel van links met onze Web­si­te zijn ver­bon­den. Wij kunnen niet garan­de­ren dat deze derden op een betrouw­ba­re of vei­li­ge manier met uw per­soons­ge­ge­vens omgaan. Wij raden u aan de pri­va­cy­ver­kla­ring van deze web­si­tes te lezen alvo­rens van deze web­si­tes gebruik te maken.

Aan­pas­sen pri­va­cy- en coo­kie­ver­kla­ring
Ditt behoudt zich het recht voor om wij­zi­gin­gen aan te bren­gen in deze ver­kla­ring. Wan­neer er wij­zi­gin­gen zijn, publi­ce­ren wij deze op onze Web­si­te. Het ver­dient aan­be­ve­ling om deze ver­kla­ring gere­geld te raad­ple­gen, zodat u van deze wij­zi­gin­gen op de hoogte bent.

Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens
Natuur­lijk helpen wij u graag verder als u klach­ten heeft over de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. Op grond van de pri­va­cy­wet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens tegen deze ver­wer­kin­gen van per­soons­ge­ge­vens. U kunt hier­voor con­tact opne­men met de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens.

Con­tact­ge­ge­vens
Als u vragen heeft over uw pri­va­cy en onze cookie- en pri­va­cy­ver­kla­ring, dan kunt u deze stel­len door con­tact op te nemen met Ditt via:

Ditt ALMELO
Wier­den­se­straat 40
7607 GJ Almelo
tele­foon­num­mer: 0546 – 633 000
e‑mail: info@ditt.nl

Deze cookie- en pri­va­cy­ver­kla­ring is voor het laatst aan­ge­past op 17 maart 2022.