Skip to main content

Contact ons

Kan jouw pro­ject wel wat Ditt gebrui­ken óf benieuwd wat we voor je kunnen bete­ke­nen? Stuur ons een bericht of vul hier­on­der ons con­tact­for­mu­lier in en we nemen snel con­tact met je op.

*” geeft ver­eis­te velden aan

Dit veld is bedoeld voor vali­da­tie­doel­ein­den en moet niet worden gewij­zigd.

Voor ons moet een kan­toor een warme plek zijn, waar je overal de ver­bin­ding met elkaar voelt, en waar je met zijn allen werkt om ver­wach­tin­gen te over­tref­fen.

Nick Huls­hofOpe­ra­ti­ons Mana­ger — Heu­tink

Hoe kun je een glim­lach scoren bij zoveel moge­lijk mensen? Dat is voor mij waar The Art of Wor­king om draait.

Streetart Fran­keyKun­ste­naar

Het per­fec­te Hästens-kan­toor com­bi­neert werk en ver­ga­de­rin­gen met ple­zier
en rust. Het is een plek waar ieder­een zich thuis voelt. Ditt heeft ons gehol­pen
om onze diep­ste waar­den visu­eel te maken.

Jan­ni­ke Wen­n­bergHead of Group Con­trol­ling — Hästens

Het is een erva­ring om het kan­toor te bezoe­ken én om erin te werken. De smaak­vol­le fusie van tijd­loos en modern, van Japan­se en Euro­pe­se cul­tuur, is een prach­ti­ge weer­ga­ve van Shionogi’s belang­rijk­ste waar­den.

Dan AtkinsVP Digi­tal Inno­va­ti­on — Shi­on­o­gi

Na de coro­na­tijd is het soci­a­le aspect nog belang­rij­ker gewor­den. Bij ons zijn er con­stant mensen in bewe­ging en overal zijn groep­jes die met elkaar over­leg­gen. Die dyna­mi­sche manier van werken wordt abso­luut door het ont­werp aan­ge­wak­kerd.

Willem BuijsMana­ging Direc­tor — DTV Con­sul­tants