One Space

One Space is een woon­com­plex, waar ver­bin­ding tussen de bewo­ners onder­ling cen­traal staat. Met dat doel hebben wij in de soci­a­le plint van het gebouw, op de begane grond en op de 1e ver­die­ping, meer­de­re ont­moe­tings­zo­nes gecre­ëerd: een lounge met koffie en snacks, een keuken met een eet­ruim­te voor geza­men­lij­ke maal­tij­den, een game zone, een woon­ka­mer, een sportruim­te, een hybri­de werk­ruim­te, waarin indi­vi­du­eel of geza­men­lijk gewerkt kan worden. Deze ruim­tes onder­schei­den zich stuk voor stuk door kleu­ren en mate­ri­aal­keu­ze. Iedere kleur duidt een andere func­tie aan en zorgt voor een con­nec­tie tussen de twee bouw­la­gen. Dit was de eerste keer dat Ditt een com­pleet woon­con­cept mocht ont­wer­pen en uit­voe­ren, voor ons een per­fec­te uit­da­ging. Het is inmid­dels een vast­staand gege­ven dat in de wereld van het kan­toor soci­a­le ont­moe­tings­ruim­tes steeds belang­rij­ker worden. In feite is dit pro­ject dus een kan­toor­ont­werp van en voor de moder­ne tijd.

Home > Alle Pro­jec­ten > One Space

Opdrachtgever

Syn­t­rus Achmea Real Estate & Finan­ce

Locatie

Pierre van Hau­wel­aan, 2625 ZB Delft

Metrage

831 m²

Scope

Con­cept, ont­werp en rea­li­sa­tie van de gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­tes.

Status

Opge­le­verd 2022

Team Ditt

BD: Frauke Bakx
AM: Job Klin­ken­berg
O: Laura Agter­berg, Emmy Groot­huys
PM: Barry Struis, Steven Brand
C: Carlo Leus­sink