Skip to main content

Duurzaamheid volgens Ditt. Officemakers

Bij Ditt. Officemakers is duur­zaam­heid niet zomaar een trend. Het is onze bedrijfs­mis­sie en het fun­da­ment van alles wat we doen. In een wereld vol ver­an­de­ring kiezen wij heel bewust voor een ethi­sche bena­de­ring. We cre­ë­ren kan­toor­ruim­tes en gebou­wen die niet alleen van­daag rele­vant zijn, maar ook reke­ning houden met de toe­komst.

Home > Duur­zaam­heid

De ESG-criteria

Hier­bij zetten wij de ESG-cri­te­ria (Envi­ron­men­tal, Social, Gover­nan­ce) cen­traal. Deze richt­lij­nen helpen ons reke­ning te houden met alle aspec­ten van duur­zaam­heid. Zo kunnen we de impact van ons werk over de hele linie opti­ma­li­se­ren.

De pijler ‘Envi­ron­men­tal’ gaat daar­bij over het ver­min­de­ren van impact op het milieu via duur­za­me prak­tij­ken en resour­cema­na­ge­ment. ‘Social’ focust op ver­ant­woor­de­lijk­heid in onder meer arbeids­om­stan­dig­he­den, diver­si­teit en men­sen­rech­ten. En ‘Gover­nan­ce’ betreft onder andere ethisch bedrijfs­be­stuur, trans­pa­ran­tie en nale­ving van de wet.

Onze eigen ESG-inspan­nin­gen rich­ten zich op drie spe­ci­fie­ke gebie­den waar we een sig­ni­fi­cant ver­schil kunnen maken:

  • de manier van advi­se­ren en ont­wer­pen
  • onze samen­wer­king met leve­ran­ciers
  • onze inter­ne pro­ces­sen en bedrijfs­voe­ring

Wij zijn ons ervan bewust dat onze ont­wer­pen een grote ver­ant­woor­de­lijk­heid met zich mee­bren­gen. De invloed die wij hebben op de keuzes van onze klan­ten, en de daar­uit voort­vloei­en­de impact op de ESG-domei­nen, nemen we dan ook heel seri­eus. 

Zo hebben wij bij­voor­beeld een ken­nis­groep duur­zaam­heid opge­zet. Dit team eva­lu­eert voort­du­rend hoe we onze invloed op het milieu kunnen mini­ma­li­se­ren. Het ont­wer­pen van duur­za­me kan­to­ren doen we onder andere door her­ge­bruik van mate­ri­a­len aan te moe­di­gen en het beno­dig­de ruim­te­ge­bruik te beper­ken. 

Bij elk nieuw ont­werp of aan­koop­ad­vies wegen we de impact zorg­vul­dig af. Met als doel de eco­lo­gi­sche voet­af­druk van onze pro­jec­ten te ver­min­de­ren.

Samenwerking met leveranciers

Onze leve­ran­ciers spelen een belang­rij­ke rol in onze ESG-stra­te­gie. We stel­len hen hel­de­re voor­waar­den, zowel op het gebied van de pro­duct­kwa­li­teit als met betrek­king tot hun eigen duur­zaam­heids­pres­ta­ties. We beper­ken zoveel moge­lijk het gebruik van scha­de­lij­ke pro­duc­ten en mate­ri­a­len, en onder­zoe­ken cir­cu­lai­re en terugbrengprogramma’s. 

Het cer­ti­fi­ce­ren van onze sup­ply­chain en het stel­len van dui­de­lij­ke voor­waar­den op het gebied van gezond­heid en vei­lig­heid, zijn voor ons heel belang­rijk. Boven­dien werken we aan een inno­va­tief pro­gram­ma waar­bij we ver­ant­woor­de­lijk­heid nemen voor het terug­ha­len en her­ge­brui­ken van pro­duc­ten die we plaat­sen.

Interne bedrijfsvoering

Zelf­re­flec­tie is van onschat­ba­re waarde. Met behulp van Plan. A moni­to­ren we onze CO2- uit­stoot en stel­len reduc­tie­doe­len op. We doen ons best om aan alle ESG-cri­te­ria te vol­doen en zijn actief bezig met de B‑Corp impact assess­ment. Ons stre­ven is om in 2024 een BCorp gecer­ti­fi­ceer­de orga­ni­sa­tie te zijn. We praten niet alleen over duur­zaam­heid, maar zetten ons in om dit ook daad­wer­ke­lijk te imple­men­te­ren én con­ti­nu te ver­be­te­ren. 

Wan­neer jullie met ons samen­wer­ken, bieden we meer dan alleen esthe­ti­sche en func­ti­o­ne­le waarde. We bren­gen ook een sterk com­mit­ment aan duur­zaam­heid mee. Ga je met ons een part­ner­ship aan? Dan trans­for­me­ren we jullie kan­toor­ruim­te tot een omge­ving die niet alleen nú mensen faci­li­teert, maar ook gebouwd is met oog voor toe­kom­sti­ge gene­ra­ties. Samen zetten we de stap naar een beter en duur­za­mer bedrijfs­le­ven.

Reclaimable Office

We werken met onze bouw­part­ners hard aan een nieuwe stan­daard manier van werken. Op deze manier blij­ven wij, samen met onze bouw­part­ners ver­ant­woor­de­lijk voor het mili­eu­vrien­de­lijk terug­ha­len van alles dat geplaatst wordt in onze pro­jec­ten.

Wij maken met onze bouw­part­ners afspra­ken over het weer terug­ne­men van de door hen geplaatste pro­duc­ten. Zo inspi­re­ren we elkaar om na te denken over hoe deze pro­duc­ten op een ver­ant­woor­de manier kunnen worden her­ge­bruikt. Veel bouw­part­ners doen dit al en dit wordt een belang­rijk selec­tie­cri­te­ri­um in de keuze van onze kern selec­tie van part­ners. We ver­de­len de ‘Reclai­ma­ble Office Stan­daard’ in een aantal cate­go­rie­ën. Waar we direct mee aan de slag kunnen.

Meubilair en circulair inkopen

We onder­zoe­ken samen­wer­kin­gen met part­ners met een groot refur­bis­hed aanbod om zo ook de impact van het meu­bi­lair zo laag moge­lijk te houden. Voor nieuw meu­bi­lair zijn we bezig met het moge­lijk maken om dit onder­deel te laten zijn van de Reclai­ma­ble Office Standard. Zodat wij én onze bouw­part­ners ver­ant­woor­de­lijk worden voor het terug­ha­len, opknap­pen en weer in de markt bren­gen van gebruikt kan­toor­meu­bi­lair

Sumthing

Sum­thing is een soci­a­le onder­ne­ming die jaar­lijks meer natuur wil her­stel­len dan er ver­lo­ren gaat. Zo werken zij aan nature’s come­back story. Samen met hen kunnen we de natuur helpen her­stel­len door bij te dragen aan zorg­vul­dig gese­lec­teer­de pro­jec­ten, en de impact die daar­uit volgt bekij­ken met tech­no­lo­gie, zoals foto, video, GPS-coör­di­na­ten en zelfs satel­liet­beel­den. Hier­door kun je zien hoe jij een écht ver­schil maakt. Samen met Sum­thing her­stel­len wij het koraal, iets wat vol­le­dig past bij onze iden­ti­teit en onze kleur. Zo benoe­men we de stuk­jes koraal aan bij­voor­beeld opdracht­ge­vers of part­ners met wie we samen­wer­ken. Samen her­stel­len we de natuur! 

Bekijk hier­on­der ons Ditt rif.

workingwithcancer Pledge

De Pledge
50% van alle mensen met kanker durft het niet aan hun werk­ge­ver te ver­tel­len. Maar niet genoeg bedrijfs­lei­ders en bedrij­ven zijn zich bewust van dit feit.

Deze pledge wil een einde maken aan het stigma en de onze­ker­heid voor mensen met de ziekte kanker op de werk­vloer. We staan samen voor een meer open, soli­dai­re en her­stel­ge­rich­te cul­tuur op het werk voor alle werk­ne­mers met kanker. Doe mee met #wor­king­wit­h­can­cer.

Bekijk de Pledge

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Meer weten? Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan