Skip to main content

Onze werkwijze: de Office Lifecycle

Het afge­lo­pen jaar zijn we ervan over­tuigd geraakt het meeste toe te kunnen voegen aan onze rela­ties, zowel intern als extern, door een vroeg­tij­di­ge en duur­za­me betrok­ken­heid. Hoe eerder wij betrok­ken worden bij een pro­ject, hoe beter we op de hoogte raken, des te beter kunnen we advi­se­ren. Daarom hebben we beslo­ten onze advies­werk­zaam­he­den actief onder­deel te maken van onze dienst­ver­le­ning. Advies gaven we altijd al, maar nu bieden we het ook actief aan en zodoen­de kan er ook meer spe­ci­a­li­sa­tie en beter resul­taat ver­wacht worden. We reizen mee met onze klan­ten, van eerste idee tot rea­li­sa­tie. Blij­ven bij ze voor een eva­lu­a­tie en even­tu­eel een bij­stel­ling en komen dan van­zelf weer aan het begin van het proces terecht. Een duur­za­me samen­wer­king is gere­a­li­seerd, een ste­vi­ge basis voor ieder pro­ject.

Home > Werk­wij­ze

Workplace Consultancy

Wan­neer de eisen voor een nieuw kan­toor of pro­ject nog niet vol­le­dig dui­de­lijk zijn, staan we vanaf het begin klaar om advies te geven. Dat noemen we Work­pla­ce Con­sul­tan­cy. Onze aanpak omvat een diep­gaan­de ana­ly­se van de bestaan­de werk­pro­ces­sen door middel van inter­views met rele­van­te sta­ke­hol­ders, het uit­zet­ten van sur­veys onder het per­so­neel en het even­tu­eel orga­ni­se­ren van work­shops op maat, door ons­zelf ont­wik­keld. Deze inter­ac­tie­ve ses­sies zijn cru­ci­aal om een gede­tail­leerd inzicht te krij­gen en om de rich­ting te bepa­len voor zowel de func­ti­o­ne­le als de esthe­ti­sche aspec­ten van jouw nieuwe werk­ruim­te.

Naast het ana­ly­se­ren van de hui­di­ge situ­a­tie helpen we ook bij het kiezen van het juiste gebouw om in te ves­ti­gen, dat noemen we Buil­ding Con­sul­tan­cy. We ver­ge­lij­ken ver­schil­len­de opties en werken samen met de opdracht­ge­ver om de beste keuze te maken voor de orga­ni­sa­tie.

Op basis van onze bevin­din­gen stel­len we een Pro­gram­ma Van Eisen (PVE) en een Pro­gram­ma Van Moge­lijk­he­den (PVM) op. Boven­dien beschik­ken we over een uit­ge­breid part­ner­net­werk om het beste advies te kunnen bieden in deze con­text.

Building Consultancy

Onze Buil­ding Con­sul­tan­cy ser­vi­ce is gericht op het advi­se­ren in de selec­tie van het ideale gebouw, afge­stemd op de spe­ci­fie­ke behoef­ten van jouw orga­ni­sa­tie.

Met onze Buil­ding Con­sul­tan­cy soft­wa­re ana­ly­se­ren we gebou­wen voor onmid­de­lijk en toe­kom­stig gebruik. Ons doel is om de meest opti­ma­le inde­lin­gen te advi­se­ren, reke­ning hou­dend met kernen, instal­la­ties en gevel­aan­slui­tin­gen, zodat het gebouw effi­ci­ënt benut kan worden zonder onno­di­ge kosten. We gene­re­ren voor­beeld inde­lin­gen zoals open of geslo­ten lay-outs, die inzich­te­lijk maken welke kan­toor­hou­den­de orga­ni­sa­ties goed passen in de beschik­ba­re ruimte. Zo nemen we de ver­wach­te groei of krimp van de orga­ni­sa­tie mee in over­we­ging. Onze soft­wa­re onder­steunt spe­ci­fie­ke Programma’s van Eisen (PVE), waar­door we de juiste keuze kunnen bieden voor een pas­send gebouw voor de opdracht­ge­ver.

Redevelopment

Trans­for­ma­ti­ons & Reno­va­ti­ons
We denken en werken mee samen met gebouw­ei­ge­na­ren en ont­wik­ke­laars om kan­toor­ge­bou­wen een nieuwe iden­ti­teit te geven. We onder­zoe­ken de omge­ving, doel­groep en demo­gra­fie van de buurt en komen met pas­sen­de ideeën. Onze focus ligt op het her­o­ver­we­gen van de inde­ling, het ver­be­te­ren van cen­tra­le en bui­ten­ruim­tes, en het inte­gre­ren van moder­ne faci­li­tei­ten die flexi­bel werken onder­steu­nen en het gebouw aan­trek­ke­lijk maken voor toe­kom­sti­ge gebrui­kers of huur­ders. Met onze Buil­ding Con­sul­tan­cy dienst kunnen we boven­dien gede­tail­leer­de prog­no­ses en effi­ci­ën­te plan­nen opstel­len, inclu­sief bouw­kun­di­ge aan­pas­sin­gen, om het vol­le­di­ge poten­ti­eel van het gebouw te benut­ten. Het is ons doel om een omge­ving te cre­ë­ren die zowel func­ti­o­neel als inspi­re­rend is voor poten­ti­ë­le gebrui­kers.

Office Design & Build

(Fast) Fit Out
Bij een kan­toor fit out pro­ject bieden we een totaal­pak­ket waar­bij de ont­werp­kos­ten bij de rea­li­sa­tie zijn inbe­gre­pen. Ideaal voor ieder­een die wil weten waar ze aan toe zijn wat een en ander gaat kosten. We ver­ta­len het Pro­gram­ma Van Eisen (PVE) in een unieke en pas­sen­de kan­toor­in­rich­ting die aan­sluit bij uw wensen en eisen. Dank­zij ons gea­van­ceer­de Ditt Design Portal ‑een eigen soft­wa­re dat ont­werp, visu­a­li­sa­tie en cal­cu­la­tie com­bi­neert- kunnen we fit out pro­jec­ten snel en effi­ci­ënt uit­voe­ren.

Boven­dien maakt onze uit­ge­brei­de meu­bel­bi­bli­o­theek binnen de Ditt Design Portal het moge­lijk om snel een visu­a­li­sa­tie van uw nieuwe kan­toor te bieden. Samen werken we naar een defi­ni­tief ont­werp en offer­te toe.

We leggen de nadruk op trans­pa­ran­tie, ieder item in de offer­te is afzon­der­lijk gespe­ci­fi­ceerd. Op deze manier kunnen we nauw­keu­rig reke­ning houden met wensen in het budget of keuzes betref­fen­de duur­zaam­heid. Na akkoord stel­len we een plan­ning op en zorgen onze erva­ren pro­ject­lei­ders dat het kan­toor in no-time gere­a­li­seerd wordt.

Design & Build

Onze geïn­te­greer­de aanpak com­bi­neert ont­werp- en bouw­ex­per­ti­se om kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge pro­jec­ten te leve­ren binnen de gestel­de kaders van ambi­tie, tijd en plan­ning. Deze aanpak ver­een­vou­digt het ont­werp en rea­li­sa­tie­pro­ces. Wij nemen de com­plexi­teit van het ont­werp- en bouw­pro­ces uit handen.

Wij bege­lei­den onze opdracht­ge­vers en zorgen ervoor dat de voort­gang  te allen tijde te volgen is via ons eigen pro­ject­por­tal (Ditt Pro­ject Portal). Alles om het pro­ject zo soepel moge­lijk te laten ver­lo­pen. Dit bete­kent dat de opdracht­ge­vers één enkel aan­spreek­punt hebben, het­geen leidt tot een gestroom­lijn­de en kos­ten­ef­fec­tie­ve uit­voe­ring. Door deze per­soon­lij­ke en pro­fes­si­o­ne­le aanpak stre­ven we ernaar onze missie ‘Great Offi­ces, Happy People’ te ver­we­zen­lij­ken.

Detail & Build

Door ons net­werk en kennis van de Neder­land­se kan­toor­markt werken we regel­ma­tig samen met inter­na­ti­o­na­le archi­tec­ten­bu­reaus. Daarom kunnen wij inter­na­ti­o­na­le bedrij­ven met een  cor­po­ra­te iden­ti­ty naad­loos inte­gre­ren in Neder­land­se kan­to­ren. Ons team denkt mee over ieder detail, zorgt voor nale­ving van lokale regel­ge­ving en leidt het pro­ject­ma­na­ge­ment tot aan de suc­ces­vol­le rea­li­sa­tie. Onze focus ligt op het ont­zor­gen van de opdracht­ge­ver en op het waar­bor­gen van een vlek­ke­lo­ze uit­voe­ring.

Meer weten over de Office Lifecyle?
Neem contact met ons op!

Hebben jullie plan­nen om het kan­toor aan te pakken? Het team van Ditt. Officemakers staat voor jullie klaar.

Neem voor meer infor­ma­tie direct con­tact met ons. Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan