GITP

Ditt cre­ër­de voor GITP in The Grid in Utrecht een club­huis voor het per­so­neel, dat over het alge­meen voor 50% thuis­werkt. Het club­huis bestaat uit een werk­zo­ne en een assess­ment zone, het soci­aal hart is in het midden gesi­tu­eerd, bevor­dert aldus de ver­bin­ding tussen de twee zones. De werk­zo­ne is gericht op samen­wer­king en ont­wik­ke­ling en heeft een har­mo­ni­sche uit­stra­ling, de assess­ment zone is gericht op com­fort en pri­va­cy en biedt een rus­ti­ge en com­for­ta­be­le plek.

Opdrachtgever

GITP

Locatie

Eucli­de­slaan 265, 3584 BV Utrecht

Metrage

850 m²

Scope

Totaal design & build pro­ject. Ont­werp en inbouw­pak­ket: vloe­ren, wanden, ver­lich­ting, meu­bels, inte­ri­eur­bouw.

Status

Opge­le­verd 2022

Team Ditt

BD & AM: Nienke Schram
O: Jaimy Lan­ge­jans, Lynn in ‘t Veld, John Maat­man
PM: Roy Veld­man
C: Carlo Leus­sink
https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE