DTV Consultants

DTV Con­sul­tants, geves­tigd in het Merk­huis in Breda, is een bedrijf dat zich richt op het geven van ver­keers­kun­dig advies. Duur­za­me mobi­li­teit staat hier­bij voorop, dit thema is ook terug te zien in de inrich­ting van het gebouw.

Home > Alle Pro­jec­ten > DTV Con­sul­tants

Opdrachtgever

DTV Con­sul­tants

Locatie

Red­uit­laan 25D, 4814 DC Breda

Metrage

570 m²

Scope

Vol­le­dig inbouw­pak­ket vanuit het casco: vloe­ren, pla­fond, wanden, schil­der­werk, meu­bi­lair, ver­lich­ting, IOM, sig­ning

Status

Opge­le­verd 2022

Team Ditt

BD: Jacko Lode­we­ges
AM: Char­leen Walhof
O: Jaimy Lan­ge­jans
PM: Jasper van der Weide
C: Carlo Leus­sink

Project case

 Het pand zelf heeft een recht­hoe­ki­ge vorm, om toch een speels effect te cre­ë­ren werd in het ont­werp geko­zen voor wat ron­de­re vormen. Het design van het pand is gelaagd, met in het midden een soci­a­le ruimte als plek om te lun­chen, infor­meel te ont­moe­ten en samen te komen. De schil daar­om­heen is bestemd voor soci­a­le werk­plek­ken, met ruim­tes voor ver­ga­de­rin­gen, flex­wer­ken en zelfs tafel­ten­nis­sen. De bui­ten­ste schil bevat tra­di­ti­o­ne­le werk­plek­ken voor gecon­cen­treerd werken, een natuur­lij­ke geluids­af­schei­ding zorgt hier voor rust. Het basis­ont­werp van het pand is wit en har­mo­nisch, door het com­ple­men­tai­re gebruik van spre­ken­de kleu­ren als geel, groen en petrol oogt het eind­re­sul­taat modern en inspi­re­rend, op en top pas­send bij de tegen­woor­di­ge manier van werken.

De opdracht­ge­ver wilde een inspi­re­ren­de werk­om­ge­ving voor werk­ne­mers en bezoe­kers, met moder­ne, tijd­lo­ze en humor­vol­le ele­men­ten pas­send bij een bedrijf met nati­o­na­le impact. Het ont­werp ken­merkt zich door con­tras­te­rend kleur­ge­bruik en door een ver­schei­den­heid aan door­kijk­jes en wis­se­len­de per­spec­tie­ven. De opdracht­ge­ver gaf veel vrij­heid om met kleur te spelen, het Merk­huis ligt midden in het cre­a­tie­ve cen­trum van Breda, het­geen bij elkaar zeker bij­droeg aan het uit­ge­spro­ken en kleur­rij­ke ont­werp.

Voor ons moet een kan­toor een warme plek zijn, waar je overal de ver­bin­ding met elkaar voelt, en waar je met zijn allen werkt om ver­wach­tin­gen te over­tref­fen.

Willem BuijsMana­ging Direc­tor — DTV Con­sul­tants