De Oliphant

Dit pro­ject betreft de werk­om­ge­vin­gen op de ver­die­pin­gen van de Olip­hant, met name de begane grond. Hier is een omge­ving gecre­ëerd waar meer­de­re acti­vi­tei­ten op een dyna­mi­sche manier met elkaar ver­bon­den zijn, zoals eten, drin­ken, ont­van­gen, ont­moe­ten, werken, delen en enter­tai­nen. De omge­ving is ont­wor­pen om aan elke behoef­te te vol­doen, op elk moment van de dag, en voor­ziet en zorgt voor haar inwo­ners en bezoe­kers. Het con­cept is goed uit­ge­werkt tot in alle details en er is een goede con­nec­tie ont­staan met de kleur­rij­ke omge­ving met een blik op de toe­komst. De begane grond van de Olip­hant heeft een nieuwe func­tie gekre­gen die een aan­trek­ke­lij­ke plek is voor mensen om te werken en te ver­blij­ven.

Home > Alle Pro­jec­ten > De Olip­hant

Opdrachtgever

First Spon­sor Group

Locatie

Haaks­ber­ger­straat 4–98, 1101 BX Amsterdam

Metrage

1.250 m²

Scope

Design & build

Status

Opge­le­verd 2019

Team Ditt

BD: Mat­t­ijs Kaak
O: Mark Mole­naar
PM: Boy Bin­nen­veld, Anton van Bethray