Lindt

Een warm, com­for­ta­bel en gezel­lig kan­toor, dat per­fect past bij het merk van Lindt & Sprüngli AG, beter bekend als Lindt, de Zwit­ser­se cho­co­la­de­fa­bri­kant met kwa­li­teit hoog in het vaan­del. Dank­zij de keuze om de wanden in een over­vloed aan cho­co­la­de­brui­ne tinten te houden en de zachte afwer­kin­gen weer­spie­gelt het ont­werp de tege­lijk klas­sie­ke als eigen­tijd­se stijl van het merk. Dit kan­toor ademt gewoon­weg cho­co­la­de.

Opdrachtgever

Lindt Sprüngli

Locatie

WTC Beurs­plein, 3011 AA Rot­ter­dam

Metrage

450 m²

Scope

Design & Build

Status

Opge­le­verd 2023

Team Ditt

BD – Jacko Lode­we­ges
AM – Char­leen Walhof
O – Anne­roos Mulder
PM – Wouter Brum­mel­huis
C – Carlo Leus­sink

Project case

Iden­ti­teit
De pro­mi­nen­te cho­co­la­de­brui­ne kleur is een eer­be­toon aan de bekend­ste Lindt-merken: bij­voor­beeld LINDOR, bekend van de heer­lij­ke bon­bons en EXCEL­LEN­CE, voor de lief­heb­bers van pure cho­co­la­de. Een kara­mel­kleu­rig tapijt, don­ke­re glas­pro­fie­len en een vleug­je beige op de wanden resul­teert in een har­mo­ni­eus en prach­tig samen­spel. Kortom een kan­toor dat niet alleen aan­sluit bij de iden­ti­teit van Lindt, maar zeker ook een warm welkom biedt aan ieder­een die hier bin­nen­stapt.

Duur­zaam­heid
Duur­zaam­heid is een belang­rijk onder­deel van de bedrijfs­fi­lo­so­fie van Lindt & Sprüngli. Van de inkoop van de cacao­bo­nen tot het uit­ein­de­lij­ke cho­co­la­de­pro­duct ligt dit prin­ci­pe ver­an­kerd in de stra­te­gie van het bedrijf. Sinds 2008 is het Lindt & Sprüngli Far­ming Pro­gram een afspie­ge­ling van dit stre­ven naar duur­zaam­heid.

Vlot proces
Binnen een lut­te­le zes maan­den ont­wierp en bouwde Ditt dit unieke kan­toor in WTC Rot­ter­dam, onze eerste stap op deze loca­tie in de haven­stad.