KB Notarissen

In het Rem­brandt Park gebouw in Amsterdam, op de 12e ver­die­ping, heeft KB Nota­ris­sen een kan­toor dat een prach­tig pano­ra­ma biedt over de hoofd­stad. Dit adem­be­ne­men­de uit­zicht was het uit­gangs­punt voor een uniek kan­toor­ont­werp, waar­bij kleu­ren en mate­ri­a­len zorg­vul­dig zijn geko­zen om de natuur­lij­ke tinten van de sei­zoe­nen te weer­spie­ge­len tegen een licht­grij­ze, tijd­lo­ze basis. Elke ver­ga­der­ruim­te is inge­richt met uni­form meu­bi­lair, maar onder­scheidt zich door unieke kleu­ren en mate­ri­a­len.

Home > Alle Pro­jec­ten > KB Nota­ris­sen

Opdrachtgever

KB Nota­ris­sen

Locatie

Rem­brand­park toren — Nacht­wacht­laan 20, 1058 EA Amsterdam

Metrage

772 m²

Scope

Fit Out

Status

Opge­le­verd 2023

Team Ditt

BD: Nienke Schram
AM: Linda van Ruiten
O: Jos Broek­man, Max­siem Brum­mel­huis, Sabine van Dijk
PM: Barry Struis
Cr: Jeroen Lefe­rink

Project case

De ruim­tes zijn ont­wor­pen met open zicht­lij­nen en glazen wanden, waar­door een lichte, open sfeer ont­staat, waar kunst opti­maal tot zijn recht komt. De keuken en kof­fie­hoe­ken zijn stra­te­gisch geplaatst om ver­bin­ding te bevor­de­ren en bieden een gast­vrije ruimte voor bezoe­kers. Het gebouw is vol­le­dig gere­no­veerd, inclu­sief nieuwe instal­la­ties en pla­fonds, en heeft een BREEAM-cer­ti­fi­ce­ring ont­van­gen. Het resul­taat is een tijd­lo­ze, ruime en rus­ti­ge werk­om­ge­ving, die zowel func­ti­o­na­li­teit als esthe­tiek com­bi­neert.⁠

Kof­fie­hoek
De stra­te­gi­sche plaat­sing van keuken en kof­fie­hoe­ken bevor­dert ver­bin­ding en biedt een gast­vrije ruimte voor bezoe­kers.