Ocean

Het kan­toor­ont­werp, geïn­spi­reerd op water en de oceaan, is voor­zien van ver­schil­len­de toe­pas­se­lij­ke ele­men­ten. Het kan­toor bevindt zich op een bevoor­rech­te loca­tie en biedt onge­twij­feld een van de mooi­ste uit­zich­ten van Amsterdam. Het adem­be­ne­men­de uit­zicht is niet alleen een inspi­ra­tie­bron voor de werk­ne­mers, maar het omvat ook een groot deel van de impo­san­te recla­me­zui­len die door Ocean in de stad zijn geplaatst. De werk­om­ge­ving is zorg­vul­dig ont­wor­pen en inge­richt met sub­tie­le hints naar de zee, wat een rust­ge­ven­de en ont­span­nen sfeer cre­ëert voor de werk­ne­mers. De com­bi­na­tie van het uit­zicht en de kan­toor­in­rich­ting zorgt voor een unieke werk­om­ge­ving die de pro­duc­ti­vi­teit en cre­a­ti­vi­teit van het team ten goede komt.

Opdrachtgever

Ocean Out­door

Locatie

Loca­tel­li­ka­de 1, 1076 AZ Amsterdam

Metrage

440 m²

Scope

Wanden, vloe­ren, schil­der­werk, meu­bi­lair, werk­plek­meu­bi­lair, maat­werk­meu­bi­lair, deco­ra­tie­ve ver­lich­ting

Status

Opge­le­verd 2020

Team Ditt

AM: Mat­t­ijs Kaak
O: Rachel San­te­goets & Jus­ti­ne de Rho
PM: Berend Stolp