Skip to main content

Ontdek Ditt Officemakers voor kantoorinrichting in Almelo

Wil je een echt sta­te­ment maken op het gebied van kan­toor­in­rich­ting in Almelo? Dan ben je bij Ditt Officemakers aan het juiste adres. Van een cre­a­tief inte­ri­eur­ont­werp tot een effec­tie­ve ruim­te­plan­ning, een goed inge­richt kan­toor faci­li­teert de dage­lijk­se werk­zaam­he­den en weer­spie­gelt de iden­ti­teit van je bedrijf.

We hebben al veel bedrij­ven in het oosten van ons land naar volle tevre­den­heid bediend met onze exper­ti­se op het gebied van kan­toor­in­rich­ting.

Gesi­tu­eerd in Almelo, met een flexi­bel en kundig team van gespe­ci­a­li­seer­de ont­wer­pers, inte­ri­eur­ar­chi­tec­ten, bouw­pro­ject­lei­ders, cal­cu­la­tors, advi­seurs en bouw­kun­dig advi­seurs, zijn we de ultie­me part­ner voor vast­goed­ont­wik­ke­laars en grote eind­ge­brui­kers in de regio. 

Ook een kantoor inrichten in Almelo? Neem contact met ons op!

Zijn jullie op zoek naar een echte spe­ci­a­list voor je kan­toor­in­rich­ting in Almelo of omge­ving? Wij staan klaar om jullie wensen tot rea­li­teit te ver­ta­len. Van het opti­ma­li­se­ren van de inde­ling van de ruim­tes tot en met het selec­te­ren van de meest com­for­ta­be­le en stijl­vol­le meu­bels, wij zorgen dat ieder detail klopt.

Wij gelo­ven dat het ont­werp van een werk­om­ge­ving een grote invloed heeft op de pro­duc­ti­vi­teit en het wel­zijn van de mede­wer­kers. Daarom onder­steunt onze inte­ri­eur­ont­wer­per in Almelo je niet alleen met het cre­ë­ren van een esthe­tisch aan­trek­ke­lij­ke ruimte, maar ook met het cre­ë­ren van een ruimte die func­ti­o­na­li­teit en effi­ci­ën­tie bevor­dert.

Je vindt ons op de Wier­den­se­straat, in een prach­tig pand waar je onze iden­ti­teit in elk hoekje terug­vindt. Ben je benieuwd naar het ver­haal achter deze unieke plek? Ons team ver­telt je er graag over. Ook gaan we met ple­zier uit­ge­brei­der in op hoe we jullie kan­toor een make-over kunnen geven die bij­draagt aan het succes van de orga­ni­sa­tie.

Ditt Officemakers Almelo
Wier­den­se­straat 40
7607 GJ Almelo
Tel: 0546 – 633 000
info@ditt.nl

Ope­nings­tij­den
maan­dag t/m vrij­dag:
8.00 — 17.00 uur

Home > Con­tact > Ditt Almelo

Unieke aanpak door interieurstylist kantoor

Wat maakt Ditt Officemakers zo uniek in pro­ject­in­rich­ting en kan­toor­in­rich­ting in Almelo? Dat is onze aan­dacht voor detail in zowel design als func­ti­o­na­li­teit

We begrij­pen dat een goed inge­richt kan­toor bij­draagt aan pro­duc­ti­vi­teit, cre­a­ti­vi­teit en werk­ge­luk. Boven­dien draai­en wij onze hand niet om voor gro­te­re pro­jec­ten van panden die meer dan 50.000 vier­kan­te meter beslaan.

Gespecialiseerde interieurontwerper in Almelo

Bij Ditt Officemakers hebben we een bevlo­gen team van gespe­ci­a­li­seer­de inte­ri­eur­ont­wer­pers. Elke inte­ri­eur­ont­wer­per in Almelo is een door­ge­win­ter­de pro­fes­si­o­nal; ze bren­gen kennis, kunde en cre­a­ti­vi­teit mee in hun ont­wer­pen. 

Iedere ruimte is een nieuw canvas voor onze ont­wer­pers. Ze duiken in de iden­ti­teit van het bedrijf en houden reke­ning met jullie wensen en doel­stel­lin­gen. Ze kijken daar­bij zowel naar func­ti­o­ne­le inrich­tings­ei­sen als naar esthe­ti­sche moge­lijk­he­den. Licht­in­val, wand­be­kle­ding, kan­toor­meu­bi­lair, kleur­ge­bruik… alles wordt zorg­vul­dig over­wo­gen om een plek te cre­ë­ren waar mede­wer­kers zich thuis voelen en opti­maal kunnen pres­te­ren.

Onze inte­ri­eur­ont­wer­pers en andere team­le­den maken niet alleen een plan op papier, ze zijn inten­sief betrok­ken bij het hele proces. Ook bij de daad­wer­ke­lij­ke rea­li­sa­tie van de inrich­ting, denken ze mee en sturen ze bij waar nodig, om de per­fec­te balans tussen stijl en func­ti­o­na­li­teit te waar­bor­gen. 

Iedere Ditt inte­ri­eur­ont­wer­per in Almelo komt gemak­ke­lijk op loca­tie voor over­leg en bege­lei­ding. Zijn jullie benieuwd hoe wij met onze aanpak de ideale werk­om­ge­ving rea­li­se­ren? Ons team in Almelo helpt jullie graag verder bij dit proces. Neem con­tact op en ontdek wat we voor jullie kan­toor kunnen bete­ke­nen!

https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE

Het Almelose Ditt kantoor

Vanuit ons sfeer­vol­le kan­toor in Almelo, geves­tigd in een monu­men­taal pand met een Twents his­to­risch ver­haal, werken we al sinds 2019 aan diver­se pro­jec­ten in het oosten van Neder­land. Pro­ject­in­rich­ting in Almelo en omstre­ken is dan ook onze exper­ti­se.

Ons Alme­lo­se team, bestaan­de uit een enthou­si­as­te groep van twin­tig col­le­ga’s, draagt met trots bij aan de ver­schil­len­de pro­jec­ten en de voort­du­ren­de groei van Ditt Officemakers.

Ditt zijn onze rele­van­te exper­ti­se­ge­bie­den voor kan­toor­in­rich­ting in Almelo:

  • Ont­wer­pers en inte­ri­eur­ar­chi­tec­ten / inte­ri­eur sty­list kan­toor
  • Bouw­pro­ject­lei­ders en cal­cu­la­to­ren
  • Advi­seurs / inter­ne pro­ject­ma­na­gers
  • Admi­ni­stra­tie / IT / inkoop
  • Flexi­bel team van bouw­kun­di­ge advi­seurs

Ook een kantoor inrichten in Almelo?
Neem contact met ons op!

Een inspi­re­ren­de werk­om­ge­ving die bij­draagt aan succes? Wij helpen jullie er graag bij. Zet de eerste stap naar jullie nieuwe kan­toor en neem direct con­tact met ons op om de moge­lijk­he­den voor pro­ject­in­rich­ting in Almelo of omge­ving te bekij­ken!

*” geeft ver­eis­te velden aan