Skip to main content

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de dis­clai­mer van www.ditt.nl. In deze dis­clai­mer geven wij aan onder welk voor­be­houd wij de infor­ma­tie op onze web­si­te aan u aan­bie­den.

INTEL­LEC­TU­EEL EIGEN­DOM

Het gebruik van de infor­ma­tie op deze web­si­te is gratis zolang u deze infor­ma­tie niet kopi­eert, ver­spreidt of op een andere manier gebruikt of mis­bruikt. U mag de infor­ma­tie op deze web­si­te alleen her­ge­brui­ken vol­gens de rege­lin­gen van het dwin­gend recht.

Zonder uit­druk­ke­lij­ke schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Ditt is het niet toe­ge­staan tekst, foto­ma­te­ri­aal of andere mate­ri­a­len op deze web­si­te her te gebrui­ken. Het intel­lec­tu­eel eigen­dom berust bij Ditt.

GEEN GARAN­TIE OP JUIST­HEID

Voor de dienst­ver­le­ning die op onze web­si­te staat, geldt dat wij stre­ven naar een zo zorg­vul­dig moge­lij­ke weer­ga­ve van de rea­li­teit. Fouten die daar­bij ont­staan en her­ken­baar zijn als pro­gram­meer- dan wel type­fou­ten, vormen nooit een aan­lei­ding om een con­tract dan wel over­een­komst met Ditt te mogen clai­men of te ver­on­der­stel­len.

Ditt streeft naar een zo actu­eel moge­lij­ke web­si­te. Mocht ondanks deze inspan­nin­gen de infor­ma­tie van of de inhoud op deze web­si­te onvol­le­dig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daar­voor geen aan­spra­ke­lijk­heid aan­vaar­den.

De infor­ma­tie en/of dien­sten op deze web­si­te worden aan­ge­bo­den zonder enige vorm van garan­tie en of aan­spraak op juist­heid. Wij behou­den ons het recht voor om deze te wij­zi­gen, te ver­wij­de­ren of opnieuw te plaat­sen zonder enige voor­af­gaan­de mede­de­ling.

WIJ­ZI­GIN­GEN

Mocht deze dis­clai­mer wij­zi­gen, dan vindt u de meest recen­te versie van de dis­clai­mer van www.ditt.nl op deze pagina.