Skip to main content

Een sterke positionering van je kantoorgebouw met Building Consultancy door Ditt

Als eige­naar van kan­toor­ruim­te wil je dat je vast­goed zich onder­scheidt in de markt. Ditt. Officemakers bouwt graag met je mee aan een inno­va­tie­ve werk­om­ge­ving en aan de toe­komst van je vast­goed­por­te­feuil­le. Met Buil­ding Con­sul­tan­cy rich­ten we ons op het cre­ë­ren en posi­ti­o­ne­ren van de best moge­lij­ke kan­toor­ge­bou­wen. Onze stra­te­gi­sche aanpak garan­deert dat jouw kan­toor­ge­bouw uit­blinkt in zowel kwa­li­teit als func­ti­o­na­li­teit en opti­maal aan­sluit bij de wensen van toe­kom­sti­ge huur­ders. We posi­ti­o­ne­ren jouw vast­goed­ob­ject als een gewil­de loca­tie in de com­pe­ti­tie­ve markt van kan­toor­ver­huur.

Home > Con­sul­tan­cy > Buil­ding Con­sul­tan­cy

Dit is Building Consultancy

Wij pakken Buil­ding Con­sul­tan­cy gron­dig aan. We star­ten met een uit­ge­brei­de inven­ta­ri­sa­tie van het gebouw. We ana­ly­se­ren de fysie­ke ruimte en cre­ë­ren ver­vol­gens een ‘digi­tal twin’, een nauw­keu­rig digi­taal model waar­mee we het gebouw tot in de tech­ni­sche details kunnen door­gron­den. Deze tech­no­lo­gie is een game­chan­ger: het maakt een gede­tail­leer­de eva­lu­a­tie moge­lijk van hoe het gebouw pres­teert en hoe het zich ver­houdt tot de behoef­tes van toe­kom­sti­ge huur­ders. Aan de hand van deze ‘digi­tal twin’ bere­ke­nen we bij­voor­beeld hoe­veel mensen er com­for­ta­bel kunnen werken. En we kijken hoe we de fysie­ke ruimte het beste kunnen inde­len. Met het oog op een effi­ci­ën­te en inno­va­tie­ve werk­om­ge­ving, maar vooral ook op het wel­zijn van de toe­kom­sti­ge gebrui­kers. Want mensen staan bij ons cen­traal. We onder­zoe­ken ook nauw­keu­rig hoe we de bestaan­de bouw­kun­di­ge plat­te­grond en de tech­ni­sche voor­zie­nin­gen opti­maal op elkaar kunnen afstem­men. Dank­zij deze aanpak kunnen we een inde­ling voor­stel­len die past bij de struc­tuur en moge­lijk­he­den van het gebouw, én die aan­sluit bij de actu­e­le vraag uit de markt. 

Wat is het voordeel van Building Consultancy?

Met Buil­ding Con­sul­tan­cy van Ditt. Officemakers zet je jouw vast­goed sterk in de markt. En zijn we boven­dien in staat om snel te scha­ke­len bij vragen van poten­ti­ë­le huur­ders — van visu­a­li­sa­ties van de inde­ling tot gede­tail­leer­de kos­ten­be­gro­tin­gen — dank­zij onze data­ba­se met alle kennis en kunde over het gebouw. Door ons goed voor te berei­den, anti­ci­pe­ren we op toe­kom­sti­ge vragen. Hier­door zet je jouw vast­goed met een hel­de­re, com­ple­te pro­po­si­tie in de markt. Het gaat niet alleen meer over loca­tie en huur­prijs, maar ook om wat het kost om je er als huur­der te ves­ti­gen. Dat hele proces bren­gen we in kaart. Dit ver­sim­pelt de cus­to­mer jour­ney en maakt het ver­huur­pro­ces soe­pe­ler.

Hoe doen we Ditt?

Met onze eigen soft­wa­re kijken we met een 360 graden-blik naar het gebouw. We zorgen dat alles op elkaar aan­sluit, zowel bouw­kun­dig als tech­nisch. En ook duur­zaam­heids­la­bels als BREEAM en WELL en vei­lig­heid ver­lie­zen we niet uit het oog. Maar hoe mooi en ver­nieu­wend de tech­niek ook is, men­se­lij­ke cre­a­ti­vi­teit blijft onmis­baar bij het ont­wer­pen van een inno­va­tie­ve werk­om­ge­ving. Onze ont­wer­pers en bou­wers kijken dus ook vanuit hun eigen exper­ti­se naar het gebouw. Zij ana­ly­se­ren in aan­vul­ling op de tech­ni­sche resul­ta­ten hoe we de ruimte het beste kunnen benut­ten.

Ervaringen van onze partners

Veel klan­ten gingen je al voor. Dit is een greep uit hun erva­rin­gen:

Relevante projecten

Varrolaan (TreeHouse)

The Grid

Interesse in Building Consultancy?
Neem contact met ons op!

Ben je benieuwd wat Buil­ding Con­sul­tan­cy van Ditt Officemakers voor jouw vast­goed­aan­bod kan bete­ke­nen? Bel ons dan op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan