Newday Offices

“Iedere dag een nieuwe effi­cien­te werk­dag”. Het nieuwe kan­toor voor Newday gele­gen aan de Amster­dam­se Appo­lo­laan biedt ver­schil­len­de ver­ga­der­za­len voor effi­ci­ënt over­leg en diver­se con­cen­tra­tie-en bel­ruim­tes, die zorgen voor de onder­steu­ning van een geslaag­de werk­dag. In het ont­werp zijn de typi­sche Newday-kleur­stel­lin­gen gebruikt: don­ker­blau­we tinten in com­bi­na­tie met ver­schil­len­de steen- en hout­struc­tu­ren. Het gehele ont­werp beschikt over een chique uit­stra­ling, gecom­bi­neerd met speel­se ele­men­ten, zoals bij­voor­beeld de ronde wand­af­wer­king. Al met al een inte­ri­eur waar­bij ‘stijl­vol’, ‘warm’ en ‘uit­no­di­gend’ belang­rij­ke tref­woor­den zijn.

Home > Alle Pro­jec­ten > Newday Offi­ces

Opdrachtgever

Angelo Gordon / Sta­di­um Capi­tal / Newday Offi­ces

Locatie

Atoom­weg 50, 3543 AB Utrecht

Metrage

Soci­aal hart 850 m²
Kan­toor­vloe­ren totaal 3.560 m²

Scope

Soci­aal hart, koffiebar/receptie, res­tau­rant, ver­ga­der­ruim­tes, toi­let­ten, kan­to­ren en bin­nen­tuin.

Status

Opge­le­verd 2021

Team Ditt

Account­ma­na­ger: Job Klin­ken­berg
Ont­wer­per: Laura Agter­berg
Pro­ject­ma­na­gers: Denise Duits, Klaas­jan Nij­land

Project case

De alge­me­ne uit­stra­ling en sfeer in het kan­toor is licht, trans­pa­rant, dyna­misch en open te zijn. We hebben in het ont­werp reke­ning gehou­den met het feit dat het kan­toor veel ruimte biedt voor samen­wer­king en ont­wik­ke­ling. Dit is ver­taald in een con­cept dat wij ‘Acti­va­ting The Cores’ noemen. Dit bete­kent dat de sterke, geslo­ten vormen van de cen­tra­le con­struc­tie­ve kernen worden gebruikt voor het hosten van func­ties als ont­moe­tings­plek­ken, geslo­ten kan­to­ren en tele­foon- en focus­ruim­tes. Dit hebben we gedaan door (semi)gesloten volu­mes tegen de kernen te plaat­sen. Op som­mi­ge plek­ken was het nodig om (semi)gesloten volu­mes meer in de ruimte zelf te maken. Door ze slim te plaat­sen, ver­de­len we werk­ruim­tes en cre­ë­ren we natuur­lij­ke ver­bin­dings­rou­tes. Op deze manier bevin­den de meeste werk­ruim­ten zich nabij de gevel en kunnen de werk­ne­mers genie­ten van meer open­heid en dag­licht.

De toe­voe­ging van veel los meu­bi­lair naast deze vaste volu­mes zorgt ervoor dat het inte­ri­eur dyna­misch en agile blijft.

Het pro­ject is uit­ge­voerd paral­lel aan de afbouw van het ico­ni­sche Valley aan de Amster­dam­se Zuidas. Een grote uit­da­ging voor onze pro­ject­ma­na­gers, maar ze hebben de klus feno­me­naal geklaard, ook mede in samen­wer­king met de bouw­team­part­ners van de ont­wik­ke­ling.