Move Agency

Ditt mocht opnieuw aan­ha­ken als Design & Build part­ner om een indruk­wek­kend kan­toor voor Move Agency (voor­heen Move4Mobile) in Zwolle te rea­li­se­ren. Het ont­werp­con­cept ver­deelt de kan­toor­vloer in drie zones, visu­eel gemar­keerd door kleur­rij­ke frames die de dyna­miek van de orga­ni­sa­tie weer­spie­ge­len. Move Agency wilde een gezel­lig en per­soon­lijk ‘club­huis’ dat ont­moe­tin­gen sti­mu­leert, voor­zien van stra­te­gisch geplaatste kof­fie­pun­ten en een vloei­en­de route rondom de vide. De ver­hui­zing naar het voor­ma­li­ge City Post-gebouw bood ruimte voor groei, waar­bij twee nieuwe ver­die­pin­gen werden toe­ge­voegd. Move Agency biedt vanaf de boven­ste ver­die­ping een prach­tig en riant uit­zicht over de stad.

Home > Alle Pro­jec­ten > Move Agency

Opdrachtgever

Move Agency

Locatie

Wes­ter­laan 133, 8011 CA Zwolle, City Post Zwolle

Metrage

1000 m²

Scope

Design & Build

Status

Opge­le­verd 2023

Team Ditt

BD: Jan Brink
AM: Char­leen Walhof
PM: Barry Struis
C: Bran­don Rib­be­rink

Project case

De unieke her­ha­ling van de samen­wer­king met Ditt heeft geleid tot een schit­te­rend eind­re­sul­taat, waar­bij het ont­werp reke­ning houdt met het wer­ke­lijk adem­be­ne­men­de uit­zicht, met het over­vloe­di­ge dag­licht en met de inte­gra­tie van de mes­sing­kleu­ri­ge gevel in het inte­ri­eur. Toe­komst­be­sten­dig­heid wordt gega­ran­deerd door een flexi­be­le inde­ling, mul­ti­func­ti­o­ne­le ruim­tes en een tijd­loos kleu­ren­pa­let. Duur­zaam­heid staat cen­traal met cer­ti­fi­ca­ten zoals A‑label, Green Label en BREEAM Excel­lent cer­ti­fi­caat, onder­steund door een WKO-instal­la­tie (warmte-koude opslag), zon­ne­pa­ne­len, kli­maat­pla­fonds plus een loca­tie nabij het sta­ti­on voor duur­za­me bereik­baar­heid. Het kan­toor­ont­werp heeft oog voor her­ge­bruik van meu­bi­lair en mul­ti­func­ti­o­ne­le inzet­baar­heid.

Wist je dat?
De kof­fie­bar kan door de diver­se ver­lich­ting worden omge­to­verd tot een per­fec­te loca­tie voor een vrij-mi-bo. (vrij­dag­mid­dag­bor­rel)