Vinted

Dit pro­ject betrof de rea­li­sa­tie van het nieuwe hoofd­kan­toor van Vinted in Amsterdam, zowel het sou­ter­rain als de begane grond aan de Heren­gracht werden getrans­for­meerd. De samen­wer­king met een extern ont­werp­bu­reau uit Litou­wen maakte dit pro­ject uniek en zorgde aldus voor een frisse aanpak. Onze part­ner uit Litou­wen teken­de eerder wereld­wijd voor elk Vinted kan­toor. Aan Ditt nu de taak hun design in Neder­land te rea­li­se­ren. Het kleur­rij­ke ont­werp, zorg­vul­dig afge­stemd op de iden­ti­teit van Vinted, is niet alleen heden­daags maar ook toe­komst­be­sten­dig, sluit aan bij de gewens­te doel­groep.

Opdrachtgever

Vinted

Locatie

Heren­gracht 54, 1015 BN Amster­dam­The col­lec­ti­on

Metrage

600 m²

Scope

Detail & Build

Status

Opge­le­verd 2023

Team Ditt

BD: Nienke Schram
AM: Linda van Ruiten
Ontwerper(s): extern – DO archi­tects
PM: Isa­bel­le van Hedel
C: Carlo Leus­sink

Project case

The Col­lec­ti­on
Het kan­toor van Vinted is geves­tigd in een pand van The Col­lec­ti­on, een part­ner met wie Ditt al jaren een duur­za­me rela­tie onder­houdt.

Duur­za­me core-busi­ness
Vinted heeft duur­zaam­heid in de breedst moge­lij­ke zin hoog in het vaan­del staan. Het bedrijf zelf biedt een plat­form voor het duur­zaam kopen en ver­ko­pen van kle­ding met een 2de leven. Kan het duur­za­mer!?