HOFF Offices

Stel je een kan­toor voor waar jij als gebrui­ker vol­le­dig ont­zorgd wordt, met een ser­vi­ce­ni­veau dat je nor­maal alleen in vijf­ster­ren­ho­tels ervaart. Ditt Officemakers heeft dit ideaal in samen­wer­king met CBRE Invest­ment Mana­ge­ment tot wer­ke­lijk­heid gemaakt bij HOFF Amsterdam. HOFF is een unieke fusie van kan­toor en hotel en biedt je de rust en het com­fort om je vol­le­dig op je werk te con­cen­tre­ren.

Home > Alle Pro­jec­ten > HOFF Offi­ces

Opdrachtgever

HOFF Amsterdam

Locatie

WTC, Tower Ten
Stra­wins­ky­laan, 1077 XV Amsterdam
Ver­die­ping 2, 3, 4, 5, 6, 21

Metrage

4750 m²

Scope

Design & Build

Status

Opge­le­verd 2023

Team Ditt

BD: Mat­t­ijs Kaak
AM: Nienke Schram, Denise Duits
O: Jos Broek­man, Gabriela Lima, Klau­dio Mehme­ti, Ian Fer­nan­dez
PM: Thier­ry van Til, Roy Veld­man, Roy van Leeu­wen
C: Carlo Leus­sink

Project case

De basis van HOFF is een busi­ness lounge en mee­ting center op de 2e etage, ideaal voor ont­moe­tin­gen en eve­ne­men­ten. Op de 3e en 4e etage vind je kan­to­ren vari­ë­rend van stan­daard­ka­mers tot exe­cu­ti­ve suites, samen met diver­se ver­ga­der-ruim­tes. Voor de ultie­me bele­ving ga je naar de 21e etage. Deze ver­die­ping her­bergt exclu­sie­ve kan­toor­ruim­tes, royal suites, met extra voor­zie­nin­gen zoals een health and spa, exe­cu­ti­ve board­room, res­tau­rant Fire­bird en een dak­ter­ras met zicht op de sky­li­ne van Amsterdam. Elk aspect van HOFF biedt hotel­com­fort, van de lobby en de kan­toor-ruim­tes tot de lounge en de suites. Gezel­lig­heid en pri­va­cy van een hotel­ka­mer, com­pleet met dage­lijk­se room­ser­vi­ce. Welkom in de toe­komst van kan­toor­ruim­tes, waar werk en wel­zijn hand in hand gaan.

Unieke ver­bin­ding
De uniek vorm­ge­ge­ven trap van ver­schil­len­de hout­soor­ten die de ver­die­pin­gen met elkaar ver­bindt, cre­ëert een prach­ti­ge con­ne­ci­te tussen de diver­se ruim­tes. Hoewel het bouwen ervan een uit­da­ging was, is het nu een indruk­wek­ken­de blik­van­ger binnen het gehele kan­toor­con­cept.

Mate­ri­a­len mix
Er is een duur­za­me mix van mate­ri­a­len geko­zen, waar­on­der tafel­bla­den van gere­cy­cled plas­tic. We hebben gestreefd naar lokale pro­duc­tie voor ele­men­ten zoals tim­mer­werk, pla­fonds en muren.