Skip to main content

Creëer een duurzaam kantoor en investeer in je team met Ditt. Officemakers

Bij Ditt zetten we ons graag in voor het cre­ë­ren van duur­za­me kan­toor­om­ge­vin­gen. En een duur­zaam kan­toor gaat bij ons veel verder dan alleen het ver­min­de­ren van de eco­lo­gi­sche voet­af­druk. In zo’n kan­toor­om­ge­ving staat het wel­zijn van de mede­wer­kers name­lijk voorop en is er veel aan­dacht voor hun gezond­heid en werk­ge­luk. Een vorm van duur­zaam­heid die van onschat­ba­re waarde is voor elk bedrijf.

Wan­neer wij aan de slag gaan met een kan­toor­ont­werp, zetten wij de mens cen­traal. Een kan­toor­om­ge­ving waarin mensen zich pret­tig voelen en die aan­toon­baar bij­draagt aan hun wel­be­vin­den, vinden wij belang­rijk. Daar­bij is deze aanpak ook echt een inves­te­ring in de toe­komst van het bedrijf. Een geluk­ki­ge en gezon­de col­le­ga is ten­slot­te ook een pro­duc­tie­ve en suc­ces­vol­le col­le­ga.

Home > Duur­zaam­heid > Duur­zaam kan­toor

Een duurzame werkplek voor gezonde medewerkers

Een duur­za­me werk­plek is de sleu­tel tot een gezon­de, pro­duc­tie­ve werk­om­ge­ving. Door diver­si­teit in werk­ruim­tes aan te bieden, sti­mu­le­ren we mede­wer­kers om zit- en staan­po­si­ties af te wis­se­len en te vari­ë­ren in werk­lo­ca­ties. Zo moe­di­gen we bewe­ging tij­dens de werk­dag aan.

En ook aspec­ten als natuur­lijk dag­licht en een goede lucht­kwa­li­teit, die we moni­to­ren in samen­wer­king met Heal­thy Wor­kers, inte­gre­ren we in ons ont­werp­pro­ces. Bij Ditt. Officemakers stre­ven we samen met onze opdracht­ge­vers naar een duur­za­me inrich­ting van het kan­toor en een ver­ant­woord eind­re­sul­taat voor alle gebrui­kers.

De voordelen van een milieuvriendelijk kantoor

Het ver­duur­za­men van een gebouw gaat natuur­lijk ook over mili­eu­be­wust­zijn. Om tot een mili­eu­vrien­de­lijk kan­toor te komen, pro­be­ren we aller­eerst zoveel moge­lijk te her­ge­brui­ken. Wat niet her­ge­bruikt kan worden, kopen we cir­cu­lair in. En van alle pro­duc­ten die nieuw gele­verd worden, kiezen we de opties met een zo laag moge­lij­ke CO2-foot­print.

Zo waar­bor­gen we een duur­zaam kan­toor én zorgen we ervoor dat onze acti­vi­tei­ten een zo klein moge­lij­ke impact hebben op de wereld.

De kenmerken van een duurzaam, modern kantoor

Een modern kan­toor moet niet alleen mooi, maar ook duur­zaam zijn. We houden tij­dens het hele ont­werp- en bouw­pro­ces dan ook ver­schil­len­de belang­rij­ke duur­zaam­heids­doe­len in het oog. Hier­voor volgen we zoveel moge­lijk de richt­lij­nen van BREEAM en WELL.

Ook houden we bij onze ont­wer­pen altijd de men­se­lij­ke ver­bon­den­heid met de natuur in gedach­ten. Een gewel­dig middel hier­voor is biophi­lic design: door natuur­lij­ke kleurenschema’s en patro­nen aan te bren­gen en veel plan­ten toe te voegen, zorgen we voor meer rela­tie met de natuur in de kan­toor­om­ge­ving. Ook kiezen we bij voor­keur voor gezon­de mate­ri­a­len, zonder (of met zo min moge­lijk) toxi­sche emis­sies.

Ervaringen Duurzaam Kantoor

Veel opdracht­ge­vers gingen je al voor. Dit is een greep uit hun erva­rin­gen:

Cases over duurzame kantoren

The Joan

Mollie

HOFF Offices

Kantoor verduurzamen?
Neem contact met ons op!

Zoeken jullie een part­ner met exper­ti­se om een duur­zaam kan­toor te rea­li­se­ren? Kies dan voor Ditt. Officemakers. We nemen jullie mee in het hele proces, van ont­werp tot rea­li­sa­tie, en werken daar­bij altijd in nauw over­leg samen. Ons doel is om tot een ver­ant­woord eind­re­sul­taat te komen, waarin elke gebrui­ker zich thuis voelt.

Meer weten over duur­za­me werk­plek­trans­for­ma­tie? Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan