Skip to main content

Algemene Inkoopvoorwaarden

van de besloten vennootschap DITT BV design+build B.V., gevestigd te ALMELO, KvK 08146211 (2014). Artikel 1 Definities
1. Onder DITT BV design+build wordt verstaan: DITT BV design+build B.V., dan wel gelieerde vennootschappen/ondernemingen, zijnde Kunde, die aan Opdrachtnemer een Opdracht heeft verstrekt tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het geven van advies, het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden, dan wel Opdrachtnemer heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding hieromtrent.
2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: de partij waaraan DITT BV design+build een Opdracht heeft verstrekt tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het geven van advies, het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden, dan wel de partij die door DITT BV design+build is uitgenodigd tot het doen van een aanbieding hieromtrent.
3. Onder Opdracht wordt verstaan: de overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens DITT BV design+build heeft verbonden tot (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door DITT BV design+build gedane aanvragen en verstrekte Opdrachten, zowel voor (een combinatie van) het leveren van zaken, het verrichten van diensten alsook het uitvoeren van werkzaamheden. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voorvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
2. Indien er sprake is van de aanneming van werk zijn tevens van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken (UAV) en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken (UAVTI), steeds de meest recente versie daarvan.
3. Indien bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene inkoopvoorwaarden afwijken van de UAV en de UAVTI, dan prevaleren de bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene inkoopvoorwaarden.
4. Afwijking van artikelen in deze Algemene inkoopvoorwaarden kan slechts schriftelijk. De overige artikelen in deze Algemene inkoopvoorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverkort hun gelding houden.
5. Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze Algemene inkoopvoorwaarden kan Opdrachtnemer geen rechten voor de toekomst ontlenen.
6. Toepassing van door Opdrachtnemer ingeroepen Algemene inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. Indien één van de bepalingen in deze Algemene inkoopvoorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop DITT BV design+build om andere redenen geen beroep kan doen. De overige bepalingen van deze Algemene inkoopvoorwaarden blijven overigens te allen tijde in stand.

Artikel 3 Aanbiedingen en Opdracht
1. Correspondentie gericht aan DITT BV design+build met betrekking tot de uitnodiging, aanbieding en Opdracht, alsook de uitvoering daarvan, geschiedt uitsluitend schriftelijk. Onder deze schriftelijke correspondentie wordt in dit verband ook begrepen (telefaxberichten uitgezonderd) via elektronisch dataverkeer aan de ontvanger te verzenden berichtgevingen. De inhoud van laatstgenoemde berichten hebben jegens DITT BV design+build rechtskracht, tenzij zij in voorkomende gevallen uitdrukkelijk van het tegendeel heeft doen blijken.
2. Indien Opdrachtnemer een aanbieding wenst te doen of een Opdracht wenst te aanvaarden op basis van afwijkende of aanvullende inkoopvoorwaarden dan wel specificaties, dienen deze afwijkingen of aanvullingen tijdig vooraf schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan DITT BV design+build en door DITT BV design+build uitdrukkelijk schriftelijk te worden aanvaard.
3. Indien er sprake is van bepaalde uitsluitingen bij de aanbieding c.q. Opdracht, dienen deze te allen tijde duidelijk en specifiek schriftelijk opgenomen te worden. Indien Opdrachtnemer bepaalde zaken niet nadrukkelijk uitsluit, mag DITT BV design+build er van uitgaan dat deze zaken onderdeel zijn van de aanbieding
c.q. Opdracht.
4. DITT BV design+build bevestigt/verstrekt een (mogelijk) op een aanbieding van Opdrachtnemer volgende Opdracht aan Opdrachtnemer uitsluitend schriftelijk.
5. Opdrachtnemer zal een origineel exemplaar van de door DITT BV design+build verstrekte Opdracht uiterlijk twee weken na dagtekening, doch immer voor de aanvang van de uitvoering van diens Opdracht, deugdelijk ondertekend (hetzelfde geldt voor eventueel daaraan gehechte en te tekenen bijlagen) aan DITT BV design+build retourneren.
6. Indien Opdrachtnemer retournering van de deugdelijk ondertekende Opdracht, eventuele bijlagen inbegrepen, binnen gestelde termijn achterwege laat, is DITT BV design+build gerechtigd (eventuele) betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht op te schorten tot het moment dat de door Opdrachtnemer deugdelijk ondertekende Opdracht en eventuele bijlagen zonder voorbehouden en/of verdere afwijkende of aanvullende inkoopvoorwaarden van de zijde van Opdrachtnemer in het bezit is/zijn van DITT BV design+build.
7. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan het werk of delen daarvan aan derden uit te besteden of met behulp van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten te doen uitvoeren dan na schriftelijke toestemming van DITT BV design+build en slechts op gelijke inkoopvoorwaarden als gelden tussen Opdrachtnemer en DITT BV design+build en op basis van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 4 Prijzen
1. De tussen DITT BV design+build en Opdrachtnemer overeengekomen prijzen zijn vast en exclusief BTW. Wijzigingen in prijzen, lonen, kosten, sociale lasten, belastingen en welke andere kostenverhogende factoren dan ook, zijn derhalve niet verrekenbaar, tenzij dit in de Opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald. Alsdan zal verrekening plaatsvinden conform de in de Opdracht opgenomen betalingssystematiek.
2. Prijzen zijn gebaseerd op franco levering inclusief. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor afvoer van zijn afval en restmateriaal ontstaan tijdens werkzaamheden op het werk en op aanwijzing van DITT BV design+build, tenzij dit in de Opdracht anders is bepaald.
3. Leveringen in afwijking van hetgeen in de Opdracht is bepaald, worden door DITT BV design+build niet betaald, tenzij DITT BV design+build hiervoor schriftelijk een aanvullende Opdracht heeft verstrekt.
4. Slechts meer- of minderwerk waarvoor DITT BV design+build schriftelijk opdracht of goedkeuring voor heeft verleend komt voor vergoeding in aanmerking. Eventueel meer- of minderwerk wordt verrekend overeenkomstig het in de overeenkomst bepaalde.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling geschiedt overeenkomstig een door Opdrachtnemer op te stellen en door DITT BV design+build goed te keuren betalingsschema, al naar gelang de voortgang van de werkzaamheden respectievelijk de levering en goedkeuring door DITT BV design+build.
2. Betaling vindt plaats dertig dagen na ontvangst van een factuur die voldoet aan de bij Opdracht aangegeven eisen, dan wel in termijnen overeenkomstig de voortgang van hetgeen in de Opdracht is omschreven.
3. Wanneer de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, zal betaling eerst plaatsvinden nadat Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen op basis van die wet heeft voldaan. Opdrachtnemer dient aan DITT BV

design+build aan te tonen dat hij lonen, verschuldigde premies werknemersverzekeringen en loonheffing tijdig betaalt.

Artikel 6 Verbod tot cessie, verpanding en eigendomsoverdracht vorderingen
Het is Opdrachtnemer verboden uit de door DITT BV design+build verstrekte Opdracht voortvloeiende vorderingen zonder schriftelijke toestemming van DITT BV design+build aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

Artikel 7 Verrekeningsbevoegdheid
DITT BV design+build is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtnemer dan wel (enige) aan Opdrachtnemer gelieerde onderneming(en) uit welke hoofde dan ook, al dan niet opeisbaar en al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde, te verrekenen met datgene wat DITT BV design+build aan Opdrachtnemer verschuldigd is/zijn of zal/zullen zijn.

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer is gehouden zijn aanbieding overeenkomstig de door DITT BV design+build in haar aanvraag opgegeven specificaties te doen en staat er voor in dat zijn aanbieding dienovereenkomstig is geschied.
2. Indien DITT BV design+build twee of meer natuurlijke of rechtspersonen heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding, dan wel Opdracht heeft verleend, zijn deze natuurlijke of rechtspersonen hoofdelijk verbonden Opdrachtnemers en als zodanig steeds ieder hoofdelijk en voor het geheel gehouden alle verplichtingen uit hoofde van deze uitnodiging/Opdracht na te komen.
3. Indien DITT BV design+build een Vennootschap in Oprichting Opdracht heeft verleend ofwel heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding blijven de oprichters, ook na bekrachtiging van de Opdracht door de inmiddels opgerichte vennootschap ieder hoofdelijk voor nakoming van alle uit hoofde van de Opdracht/uitnodiging voortvloeiende verplichtingen aansprakelijk.
4. Opdrachtnemer is verplicht DITT BV design+build tijdig en schriftelijk te waarschuwen voor eventuele fouten, omissies en/of onduidelijkheden in de door of namens DITT BV design+build aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens. Indien Opdrachtnemer bovengenoemde verplichting niet, niet tijdig of onvoldoende nakomt, blijft Opdrachtnemer in gebreke en is Opdrachtnemer aansprakelijk jegens DITT BV design+build voor alle uit zijn handelen dan wel nalaten voortvloeiende schade.
5. Opdrachtnemer dient DITT BV design+build voor aanvang van de uitvoering schriftelijk op te geven wie hem op het werk vertegenwoordigt en wie voor de uitvoering ter plaatse verantwoordelijk is.
6. Opdrachtnemer is verplicht zich voor een voldoende bedrag per gebeurtenis te verzekeren en verzekerd te houden tegen wettelijke aansprakelijkheid (dekking voor vergoeding van gevolgschade daaronder begrepen).

Artikel 9 Uitvoering
1. Opdrachtnemer is verplicht de hem opgedragen levering c.q. het werk uit te voeren naar de eisen van goed, deugdelijk en vakkundig werk en met gebruikmaking van deugdelijke materialen, geschikt voor het doel waarvoor zij/het is bestemd en in overeenstemming met de eisen van de overeenkomst en de van toepassing zijnde voorschriften, garanties en instructies van producenten, leveranciers, overheidsinstanties, – diensten en nutsbedrijven.
2. De in de Opdracht vermelde (op)levertijd bindt Opdrachtnemer, met dien verstande dat DITT BV design+build het recht heeft deze (op)levertijd nader vast te stellen zonder dat dit aanspraak op prijswijziging of enige andere vergoeding met zich meebrengt.
3. DITT BV design+build is bevoegd de volgorde van leveranties of werkzaamheden van Opdrachtnemer (nader) te bepalen.
4. Opdrachtnemer is gehouden DITT BV design+build desgevraagd alle gewenste informatie met betrekking tot de Opdracht te verstrekken.

Artikel 10 Voortgang
1. Werkzaamheden en leveringen dienen door Opdrachtnemer te geschieden binnen de in de Opdracht aangegeven werktijden.

2. Stagnatie ten gevolge van het niet tijdig leveren/uitvoeren van materialen/werkzaamheden c.q. het leveren/ uitvoeren van ondeugdelijke materialen/werkzaamheden zal op Opdrachtnemer worden verhaald.
3. Opdrachtnemer dient DITT BV design+build onmiddellijk en schriftelijk te informeren, zodra hij meent zijn verplichtingen niet tijdig of niet behoorlijk te kunnen nakomen, dit onverminderd de aansprakelijkheid wegens wanprestatie.

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden en veiligheid
1. Opdrachtnemer is voor zijn deel van het werk verplicht tenminste de ingevolge wettelijke en andere voorschriften vereiste en geëigende veiligheidsmaatregelen te treffen en te handhaven.
2. Alle materieel en gereedschappen van Opdrachtnemer dienen te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, inclusief keuringen. De keuringstatus dient aantoonbaar te zijn.
3. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle werknemers gebruik maken van de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals onder andere een veiligheidshelm en gehoorbescherming. Minimaal dient men te dragen deugdelijk veiligheidsschoeisel en werkkleding.

Artikel 12 Aansprakelijkheid, schade en vrijwaring
1. Tenzij de Opdracht anders bepaalt, geschiedt het voor de uitvoering van de Opdracht benodigde vervoer, het laden, lossen c.q. het aanbrengen van zaken en de opslag van zaken voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtnemer niet tijdig of niet deugdelijk presteert is hij jegens DITT BV design+build aansprakelijk voor alle schade die DITT BV design+build daardoor lijdt, daaronder begrepen bedrijfsschades en boetes wegens te late oplevering. Opdrachtnemer vrijwaart DITT BV design+build voor alle aanspraken van derden ter zake.
3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zaken of personen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingezet/ingeschakeld.
4. Schade aan de zaken waarop zijn prestatie betrekking heeft, is voor rekening van Opdrachtnemer.
5. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet nakomt zal DITT BV design+build hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Reeds voordat de in de vorige zin bedoelde termijn is verstreken is DITT BV design+build in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van Opdrachtnemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt.
6. Na het verstrijken van de gestelde termijn is DITT BV design+build gerechtigd de prestatie voor rekening van Opdrachtnemer te verrichten of te doen verrichten en de betaling van de prijs die verband houdt met de ondeugdelijke prestatie op te schorten, onverminderd het recht van opdrachtgever op gehele of gedeeltelijke ontbinding of schadevergoeding.
7. Gedurende de termijn dat de Opdracht c.q. overeenkomst voortduurt en de daarin overeengekomen onderhoudstermijn, staat Opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de overeengekomen prestatie. Nadien staat Opdrachtnemer in voor de afwezigheid van verborgen gebreken op de wijze en gedurende de termijnen uit de Opdracht c.q. overeenkomst en voorts op een wijze als bij de wet voorzien.
8. Opdrachtnemer is gehouden DITT BV design+build (procedureel) te vrijwaren voor alle schade, hoe ook genaamd, die aan de zijde van DITT BV design+build mocht ontstaan als gevolg van dan wel verband houdend met de uitvoering van de Opdracht alsook bedoelde schade op eerste aanzegging, derhalve zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, met inbegrip van daarover verschuldigde wettelijke rente, aan DITT BV design+build te vergoeden. DITT BV design+build behoudt zich in dat verband voor (latente) betalingsverplichtingen van Opdrachtnemer door middel van inhoudingen op de opdrachtsom te verrekenen.

Artikel 13 Ketenaansprakelijkheid
1. Wanneer DITT BV design+build ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is voor de premies sociale verzekeringen en loonheffing die Opdrachtnemer in verband met zijn prestatie verschuldigd is, heeft hij het recht die bedragen op de betalingen aan Opdrachtnemer in te houden en rechtstreeks te betalen aan de betrokken bedrijfsvereniging of ontvanger der directe belastingen dan wel te storten op de in de overeenkomst vermelde geblokkeerde rekening (G-rekening), dan wel het depot van Opdrachtnemer.
2. Indien DITT BV design+build op grond van de hem ten dienste staande gegevens redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de overeenkomst in feite een hogere

loonsom CSV of hoger percentage aan premies sociale verzekering of loonheffing verschuldigd zal zijn dan bij het aangaan van de overeenkomst is vastgesteld, heeft hij het recht die bedragen, respectievelijk percentages, aan te passen.
3. DITT BV design+build kan zich ter zake van niet betaalde belastingen en/of premies voor het gehele bedrag verhalen op Opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer dient ten behoeve van de administratie van DITT BV design+build de nodige gegevens te overleggen, daaronder mede begrepen zijn vestigingsvergunning en, op verzoek van DITT BV design+build, een verklaring van de Inspectie Belastingen en de bedrijfsvereniging inzake zijn betalingsgedrag.

Artikel 14 Ontbinding
Indien Opdrachtnemer:
a. niet tijdig respectievelijk niet op afroep van DITT BV design+build levert dan wel welke andere verplichting dan ook uit hoofde van de Opdracht niet dan wel niet tijdig nakomt, ofwel;
b. er niet in slaagt de geleverde zaken, diensten et cetera wat betreft kwaliteit, afmeting, toleranties et cetera, aan de in de Opdracht genoemde eisen (dan wel onverminderd hetgeen in de Opdracht is bepaald naar het oordeel van DITT BV design+build daaraan te stellen redelijke eisen) te laten beantwoorden, ofwel;
c. diens eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder bewind, beheer of curatele wordt geplaatst, ofwel;
d. zich geconfronteerd ziet met een beslag op (een substantieel deel van) diens vermogen, dit laatste ter beoordeling van DITT BV design+build, ofwel;
e. de bedrijfsuitoefening staakt of de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, tenzij in dat laatste geval aannemelijk wordt gemaakt dat de uitvoering van de Opdracht geen nadeel daarvan ondervindt, ofwel;
f. zijn verplichtingen ter zake van de Opdracht niet nakomt, is DITT BV design+build gerechtigd de Opdracht geheel of gedeeltelijk (voor het nog niet uitgevoerde gedeelte) te ontbinden. Deze ontbindingsmogelijkheid laat onverlet het recht van DITT BV design+build de Opdracht verder zelf uit te (doen) voeren.
2. Voor de omstandigheden genoemd onder a, b en f geldt dat eerst wanneer Opdrachtnemer in verzuim is, het recht van DITT BV design+build tot ontbinding van de Opdracht bestaat.
3. Bij ontbinding van de Opdracht conform dit artikel zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds is gepresteerd door Opdrachtnemer met verrekening van al hetgeen DITT BV design+build te vorderen heeft van Opdrachtnemer, mede opgrond van de verrekeningsbevoegdheid, zoals opgenomen in deze Algemene inkoopvoorwaarden.

Artikel 15 Verzekeringen
1. Indien door DITT BV design+build een verzekering tegen schade, verlies of teniet gaan of enigerlei vorm van materiële schade is afgesloten, liggen de inkoopvoorwaarden daarvan ter inzage op het kantoor van DITT BV design+build. Opdrachtnemer draagt mede de verplichtingen die door verzekeringsinkoopvoorwaarden aan (mede)verzekerden worden opgelegd.
2. Onverminderd het bepaalde omtrent de aansprakelijkheid dient Opdrachtnemer op gebruikelijke wijze de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid te verzekeren, mede ten behoeve van DITT BV design+build, zonder verwijzing naar, exceptie voor of afwenteling op al dan niet eerder gesloten verzekeringen, waaronder aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten door DITT BV design+build. Tot de aldus te verzekeren aansprakelijkheden behoren in elk geval die betreffende letsels aan personen en schade aan zaken en de daaruit voortvloeiende schade, waaronder begrepen productaansprakelijkheid.
3. Bij inzet van motorrijtuigen of rijdende kranen in het kader van de prestatie hebben aansprakelijkheidsverzekeringen door wie dan ook afgesloten in het kader van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en de verhuurbepalingen van de Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, bij betaling van schadevergoeding voorrang boven enige andere aansprakelijkheidsverzekering van een bij de prestatie van DITT BV design+build betrokken partijen. Opdrachtnemer is verplicht te zorgen dat zulke verzekeringen aantoonbaar aanwezig zijn.

Artikel 16 Keuring
DITT BV design+build heeft te allen tijde het recht over te gaan tot keuring van werk e.d. Een dergelijke keuring ontslaat Opdrachtnemer niet van enige verplichting voorvloeiende uit de Opdracht.

Artikel 19 Auteursrecht en geheimhoudingsplicht
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle van DITT BV design+build afkomstige documenten dan wel overige bedrijfsinformatie en kennis in de meest ruime zin van het woord, die bij Opdrachtnemer bekend zijn, tenzij de uitvoering van de Opdracht anders vereist.
2. Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen die DITT BV design+build verstrekt blijven eigendom van DITT BV design+build en mogen door Opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd of gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of anderszins benut worden dan uitsluitend voor de Opdracht. Voormelde documenten zullen door Opdrachtnemer op eerste verzoek van DITT BV design+build aan DITT BV design+build worden geretourneerd.
3. Zaken en werkwijzen die Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van DITT BV design+build heeft ontwikkeld, komen uitsluitend aan DITT BV design+build toe en mogen niet dan na schriftelijke toestemming van DITT BV design+build aan derden ter beschikking worden gesteld.
4. Opdrachtnemer is verplicht DITT BV design+build te vrijwaren voor schade als gevolg van een inbreuk op auteurs- en /of octrooirechten van derden, (DITT BV design+build en Principaal daaronder begrepen) voor zover die inbreuk verband houdt met de (uitvoering van de) Opdracht.

Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21 Geschillen
DITT BV design+build is bevoegd om geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de Rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank Almelo, één en ander naar vrije keuze van DITT BV design+build, tenzij partijen anders overeenkomen.