Skip to main content

Office Design & Build

Design & Build is, naast Work­pla­ce Con­sul­tan­cy en Fit Out, een van de drie pij­lers waarop we onze werk­wij­ze base­ren. We noemen het ook wel onze ‘office life­cy­cle’. 

Design & Build, ont­wer­pen en bouwen. Het bete­kent dat we één inte­graal proces aan­bie­den van ont­wer­pen en ver­bou­wen, met alle aan­vul­len­de dien­sten in-house. Stel je voor: een naad­loos proces waar­bij we jullie kan­toor ont­wer­pen én rea­li­se­ren, alle dien­sten onder één dak. Met een team van onder andere ont­wer­pers, archi­tec­ten en pro­ject­ma­na­gers faci­li­te­ren we het hele proces, van a tot z.

En dank­zij deze korte lijn­tjes, zowel voor jullie als opdracht­ge­ver als bij ons intern, is ons Design & Build-proces ook nog eens heel effi­ci­ënt.

Home > Office Design & Build

Office Design & Build in de praktijk

Afhan­ke­lijk van de vragen en wensen vanuit jullie orga­ni­sa­tie, zijn er een aantal manie­ren waarop we binnen Design & Build aan het werk gaan.

Kantoor realisatie

Kan­toor rea­li­sa­tie = Build. Handen uit de mouwen, dat vat de Build-fase samen. Ons team gaat aan het werk om elke ruimte van jullie kan­toor als een maat­pak te laten passen. Of het nu gaat om het ver­nieu­wen van een entree, het aan­pak­ken van een ver­die­ping of een ander ver­bouw­pro­ject.

Kantoor herontwikkelen

Her­ont­wik­ke­ling vraagt om een brede blik. We pakken grote reno­va­ties en ver­bou­win­gen aan met oog voor de eindgebruiker(s). Een leeg­staand kan­toor­ge­bouw her­po­si­ti­o­ne­ren, een switch van single tenant naar multi tenant of een andere diep­gaan­de aanpak, met Ditt is kan­toor her­ont­wik­ke­ling altijd een inves­te­ring in de toe­komst.

Duurzaam kantoor

Ook het ver­duur­za­men van een kantoor(gebouw) is een onder­deel van Design & Build. Een die­pe­re kijk op duur­zaam­heid bete­kent een intel­li­gent ont­werp dat verder gaat dan esthe­tiek. We imple­men­te­ren gron­di­ge aan­pas­sin­gen om jullie kan­toor en/of het hele gebouw te ver­duur­za­men. Van ener­gie-effi­ci­ën­tie tot door­dach­te mate­ri­aal­keu­zes.

Office Design & Build bij Ditt

Dank­zij onze gestroom­lijn­de aanpak zijn we in staat om binnen elk pro­ject zowel tijd, kwa­li­teit als geld goed te mana­gen. En we onder­schei­den ons door gea­van­ceer­de soft­wa­ret­ools in te zetten – ont­wik­keld door ons eigen team – die ons Design & Build-proces flink auto­ma­ti­se­ren.

Neem bij­voor­beeld ons klant­por­taal. Daar­mee krijg je als opdracht­ge­ver een trans­pa­rant inzicht tij­dens alle fasen van je pro­ject, van con­cept tot rea­li­sa­tie. De cen­tra­le ele­men­ten tijd, kwa­li­teit en budget zijn ook in dit por­taal geïn­te­greerd. Zo zijn jullie altijd op de hoogte en betrok­ken bij elke stap.

Office Design & Build voor jullie organisatie? Neem contact met ons op!

Geïn­spi­reerd om jullie kan­toor klaar te maken voor de toe­komst met Design & Build door Ditt? Laten we dan eens kof­fie­drin­ken en kijken wat we voor jullie kunnen bete­ke­nen.

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Meer weten? Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan