Skip to main content

Kies voor een maatwerk kantoorontwerp met Ditt. Officemakers

Je kan­toor is meer dan alleen een werk­plek. Het is ook de plek waar cre­a­ti­vi­teit stroomt, samen­wer­kin­gen ont­staan en succes wordt behaald. Een goed kan­toor­ont­werp heeft hier veel invloed op. Het zorgt voor meer betrok­ken mede­wer­kers, meer werk­ple­zier en zelfs een hogere pro­duc­ti­vi­teit en lager ver­zuim.

Ditt. Officemakers zet bij elk kan­toor­ont­werp de gebrui­kers van de ruimte cen­traal. We begrij­pen dat een goed ont­wor­pen kan­toor een grote invloed heeft op hoe de mede­wer­kers de orga­ni­sa­tie erva­ren. En dat geldt niet alleen voor je eigen team, maar ook voor klan­ten en andere bezoe­kers. Great Offi­ces. Happy People.

Home > Office Design & Build > Kan­toor ont­werp

Het proces naar een creatief interieurontwerp voor het kantoor

Onze ont­wer­pers luis­te­ren goed naar jullie ver­haal. Hoe werken jullie nu? Hoe wíllen jullie werken? Welke afde­lin­gen zijn er alle­maal? Welke faci­li­tei­ten zijn er nodig om alle werk­pro­ces­sen opti­maal te onder­steu­nen? Al deze input ver­ta­len wij naar een ont­werp. Een cre­a­tief ont­werp. Wij komen name­lijk graag met ori­gi­ne­le ideeën en oplos­sin­gen. Zodat jullie een kan­toor krij­gen dat jullie aan­ge­naam ver­rast.

Wil je als gebouw­ei­ge­naar een leeg­staand object her­po­si­ti­o­ne­ren? Zijn jullie eind­ge­brui­ker van een kan­toor­ge­bouw, en wil je met een nieuw kan­toor­ont­werp een fun­da­men­te­le cul­tuur­ver­an­de­ring door­voe­ren in je bedrijf? Of is er een andere aan­lei­ding voor een nieuwe kan­toor­in­rich­ting? Ditt. Officemakers denkt met je mee. Wij zorgen ervoor dat het inte­ri­eur­ont­werp voor het kan­toor een ver­ras­send goede weer­ga­ve is van jullie iden­ti­teit en ambi­tie.

Ons team heeft erva­ring met aller­lei soor­ten gebou­wen, van monu­men­ta­le grach­ten­pan­den tot grote beton­ko­los­sen. En we hebben de exper­ti­se om in al die con­struc­ties jullie wensen en iden­ti­teit naad­loos te ver­wer­ken in een ori­gi­neel kan­toor­ont­werp.

Een duurzaam ontwerp voor elk kantoor

Steeds meer bedrij­ven hech­ten waarde aan duur­zaam onder­ne­men. Daarom cre­ë­ren wij een duur­zaam ont­werp voor een kan­toor, dat bij­draagt aan een toe­komst­be­sten­dig onder­ko­men. Wij houden bij­voor­beeld reke­ning met de BREEAM- en WELL-cer­ti­fi­ce­ring en leve­ren het kan­toor, als jullie dat willen, Paris Proof op.

Samen met onze leve­ran­ciers en opdracht­ge­vers stre­ven we ook voort­du­rend naar duur­za­me oplos­sin­gen op het gebied van mate­ri­a­len, stof­fen en meu­bi­lair. Zo kunnen jullie met trots een duur­zaam kan­toor pre­sen­te­ren aan klan­ten en mede­wer­kers.

Door ont­wer­pen te maken die prik­ke­lend zijn en com­fort bieden voor mede­wer­kers, zorgen we er ook voor dat die mede­wer­kers trots zijn op hun werk­om­ge­ving. Het cre­ëert een gevoel van waarde. Hier­door zijn de gebrui­kers er zui­ni­ger op en gaat de kan­toor­in­rich­ting langer mee. Extra duur­zaam dus.

Ervaringen van onze partners

Cases over Ditt. Officemakers als interieurontwerper voor je kantoor

Hästens

Lindt

Een interieurontwerper voor een kantoor nodig?
Wij realiseren jullie comfortabele werkomgeving

Wil je graag eens bespre­ken wat de moge­lijk­he­den zijn voor jullie kan­toor of gebouw? Neem dan vrij­blij­vend con­tact met ons op en ontdek wat wij voor jullie kunnen bete­ke­nen. Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo), stuur een e‑mail naar info@ditt.nl of vul ons con­tact­for­mu­lier in.

*” geeft ver­eis­te velden aan