Mollie

In samen­wer­king met TANK heeft Ditt voor het wereld­be­roem­de beta­lings­be­drijf Mollie in het monu­men­ta­le Sphinx­com­plex in Maas­tricht een opmer­ke­lijk pro­ject tot stand gebracht. TANK lever­de het inspi­re­ren­de ont­werp, óns team legde zich toe op de gede­tail­leer­de uit­wer­king en de rea­li­sa­tie van bouw­kun­di­ge werk­zaam­he­den, op inte­ri­eur, meu­bi­lair en instal­la­ties. De uit­da­ging was aan­zien­lijk, een en ander vond immers plaats in een Rijks­mo­nu­ment met strik­te beper­kin­gen, en dit alles dan ook nog binnen een strak budget en idem dito plan­ning. Adri­aan Mol, de oprich­ter van Mollie was zelf ook nauw betrok­ken. Het resul­taat is een waar ‘Gesamt­kunst­werk’, waar­over alle betrok­ke­nen zeer tevre­den zijn. Dit pro­ject toont aan wat er moge­lijk is, wan­neer pro­fes­si­o­nals samen­wer­ken en stre­ven naar kwa­li­teit en inno­va­tie.

Opdrachtgever

Mollie Pay­ments

Locatie

Het Eif­fel­ge­bouw, Petrus Regout­plein 6211 XX, Maas­tricht

Metrage

2600 m²

Scope

Detail & Build

Status

Opge­le­verd 2023

Team Ditt

BD – Mat­t­ijs Kaak
AM – Linda van Ruiten
O – TANK (extern)
PM – Rob Meu­len­berg
C – Jeroen Lefe­rink
Inte­ri­eur advies & sty­ling – Dymfy Erens

Project case

Flexi­bel
Met modu­lai­re, ver­plaats­ba­re ruim­tes voor ver­ga­de­rin­gen, bellen en focus, is dit kan­toor toe­komst­be­sten­dig.

Vin­ta­ge meu­bi­lair
Een groot deel van het meu­bi­lair in dit kan­toor is vin­ta­ge. Dit geeft niet alleen een unieke uit­stra­ling, maar is natuur­lijk ook duur­zaam!