Skip to main content

Missie & Visie Ditt. Officemakers

In de dyna­mi­sche wereld waarin we leven, ver­an­de­ren markt­om­stan­dig­he­den en werk­stij­len razend­snel. De tijd dat een kan­toor­in­rich­ting een decen­ni­um mee­ging, is voor­bij. De kan­toor­tui­nen die een aantal jaar gele­den nog popu­lair waren, vol­doen vaak al niet meer aan de behoef­ten van nu. Bij Ditt bieden we graag een flexi­be­le oplos­sing: een kan­toor­in­rich­ting huren. Dit geeft jullie de moge­lijk­heid om de kan­toor­om­ge­ving flexi­bel én kos­ten­ef­fi­ci­ënt in te rich­ten. Op deze manier ver­mij­den jullie over­bo­di­ge kosten voor onge­bruik­te meu­bels en ruim­tes, pas je de inrich­ting naar behoef­te aan, en kies je voor con­ti­nu­ï­teit als het gaat om een stijl­vol­le en func­ti­o­ne­le werk­om­ge­ving. De flexi­be­le fit out sluit aan op de spe­ci­fie­ke eisen van jullie orga­ni­sa­tie op ieder moment. We ver­tel­len je graag over de meer­waar­de van kan­toor­meu­bi­lair huren.

Home > Ditt zijn wij > Missie en Visie

Ditt. Officemakers ontwerpt en bouwt met hart voor mensen en de wereld

De juiste werk­om­ge­ving geeft ener­gie en brengt je werk­le­ven in balans. Het is de basis voor succes, een gezon­de cul­tuur en tevre­den klan­ten. 

Wij zijn Ditt. Officemakers, een Design & Build-spe­ci­a­list op een missie: kan­to­ren maken waar mensen blij van worden. Want als je pret­tig werkt, voel je je beter. 

Gedre­ven door inno­va­tie bren­gen we jouw iden­ti­teit en ambi­ties tot leven in een unieke erva­ring. Van schets tot smart buil­ding en van idee tot inspi­re­rend inte­ri­eur; met ons team van Ditt’ers maken we con­creet wat jij in je hoofd hebt en nemen we alle zorgen uit handen. Trans­pa­rant, con­struc­tief en betrouw­baar, zoals je van een part­ner mag ver­wach­ten. 

In een gestroom­lijnd proces komen al onze exper­ti­ses samen: ont­werp, archi­tec­tuur, rea­li­sa­tie en inrich­ting. Door elkaar te ver­ster­ken en uit te dagen, komen we tot de slim­ste oplos­sin­gen. Voor een com­plex bouw­kun­dig vraag­stuk, alleen de inrich­ting of een ver­nieu­wend totaal­con­cept.

Zo heb jij de sleu­tel tot een wereld waarin alles en ieder­een pret­tig werkt. 

Onze liefde voor mensen en tech­no­lo­gie voel je terug in wat we maken en hoe we werken. We luis­te­ren, vragen door en denken verder, zodat jouw werk­om­ge­ving vol­doet aan al je wensen. Of je nu een oase van rust wilt of een bron van ener­gie, wij zorgen dat het voelt als je tweede thuis. 

Met onze pro­jec­ten cre­ë­ren we alle ruimte voor groei en nieuwe moge­lijk­he­den. Voor jou, je orga­ni­sa­tie en de wereld om je heen. 

Ditt Great offi­ces, happy people

DNA

Bij Ditt. Officemakers durven we te zeggen dat we geen der­tien-in-een-dozijn Design & Build-spe­ci­a­list zijn. Wij ont­wik­kel­den een unieke manier van werken, om met hart voor mensen en de wereld om ons heen te komen tot pas­sen­de kan­toor­ont­wer­pen.

Community

Bij ons werkt ieder­een van vroeg tot laat met toe­wij­ding aan onze pro­jec­ten. Dat harde werk gaat hand in hand met ont­span­ning, omdat we gelo­ven in het prin­ci­pe van ‘work hard, play hard’. We werken samen, we ont­span­nen samen. Dus samen lun­chen, spor­ten, proos­ten en spe­ci­a­le gele­gen­he­den vieren. Onze per­so­neels­fees­ten staan zelfs bekend als ‘extra spe­ci­aal’. Werk en ple­zier sti­mu­le­ren elkaar en zijn alle­bei onmis­baar voor ons. 

Ook de warme band met onze net­werk­part­ners vinden wij belang­rijk. Deze ver­bin­ding groeit door samen te werken aan suc­ces­vol­le pro­jec­ten en wordt extra ver­sterkt in infor­me­le set­tings. Want dan leren we elkaar echt kennen en bouwen we ver­trou­wen op. 

Neem ons jaar­lijk­se eve­ne­ment Offi­ce­lands, waar we ons nieuw­ste port­fo­lio pre­sen­te­ren en onze inzich­ten delen. En denk ook aan onze uit­stap­jes zoals de Zwarte Cross, onze vaste zit­plaat­sen in de Arena of de gezel­li­ge Ditt-diners. Deze onder­lin­ge ver­bon­den­heid is ont­zet­tend waar­de­vol en blijft een belang­rij­ke pijler van de Ditt-werk­wij­ze.

Betrokken

Wij zetten ons graag in voor ini­ti­a­tie­ven waar we in gelo­ven. Dat doen we bij­voor­beeld als vrij­wil­li­gers en vaste part­ner van TKRAM­RE­PUS: de omge­keer­de super­markt, waar je geen bood­schap­pen haalt, maar brengt. Zo helpen we mensen die in armoe­de leven om bood­schap­pen te kunnen doen. Het gaat niet om nemen, maar om geven. Hier­door wordt er een waar­de­vol­le ver­bin­ding tussen mensen en de stad gecre­ëerd. 

Ook zijn wij part­ner bij Stich­ting Goal, een ini­ti­a­tief dat zorg­be­hoe­ven­den, zorg­in­stel­lin­gen en bedrij­ven bij elkaar brengt en een­za­me oude­ren een onver­ge­te­lij­ke middag laat bele­ven. Met het hele team van Ditt’ers staan wij klaar om te helpen!

Bekijk onze Missie & Visie

Duurzaamheid

Het ont­wer­pen van gezon­de en duur­za­me werk­om­ge­vin­gen, waarin mensen graag en veilig ver­blij­ven, nemen we heel seri­eus. Door non-stop te blij­ven onder­zoe­ken, leren en ont­wik­ke­len, kunnen we jullie als opdracht­ge­ver infor­me­ren en advi­se­ren. 

Zo dragen we bij aan een duur­za­me toe­komst, zowel voor de korte als voor de lange ter­mijn. En ook binnen Studio Alli­an­ce werken we samen aan een betere toe­komst. Dit doen we met de Studio Alli­an­ce ESG Groep. Deze groep is opge­zet om duur­za­me ont­wik­ke­ling te sti­mu­le­ren, een aanpak zonder uit­stoot te pro­mo­ten en de beste werk­me­tho­den uit te wis­se­len binnen de alli­an­tie.

Studio Alliance

Studio Alli­an­ce brengt toon­aan­ge­ven­de werk­plek-experts uit heel Europa samen. Dit inter­na­ti­o­na­le ver­bond, dat bestaat uit zes­tien leden, zet zich in om ervoor te zorgen dat klan­ten hun werk­pro­jec­ten opti­maal, aan­ge­naam en effi­ci­ënt kunnen uit­voe­ren. Het leve­ren van des­kun­di­ge advie­zen op het gebied van werk­plek­s­tra­te­gie, ont­werp, aan­kle­ding en inrich­ting van com­mer­ci­ë­le kan­to­ren: dát vormt de kern­ser­vi­ce van de indi­vi­du­e­le Studio Alli­an­ce-leden. Eén voor allen, allen voor één.

Studio Alli­an­ce is opge­richt om het voor­touw te nemen in de steeds snel­le­re mon­di­a­li­se­ring. Het col­lec­tief biedt cli­ën­ten een spe­ci­a­lis­ti­sche kennis van lokale mark­ten, in com­bi­na­tie met een brede werk­er­va­ring in meer dan 5000 gebou­wen, ver­spreid over 26 landen. Samen staan we sterk.

Building Consultancy

Wij gelo­ven in een werk­om­ge­ving die past als een maat­pak. Met onze Buil­ding Con­sul­tan­cy stem­men we elk poten­ti­eel gebouw af op de unieke uit­stra­ling van jouw orga­ni­sa­tie. 

Met onze buil­ding intel­li­gen­ce soft­wa­re geven we inzicht in de moge­lijk­he­den van zowel bestaan­de als nieuwe kan­to­ren. Ons stre­ven? Jullie bege­lei­den naar de ideale inde­ling. Waar­bij we reke­ning houden met elk aspect, van kernen tot instal­la­ties en gevel­aan­slui­tin­gen. Zo zorgen we voor een effi­ci­ën­te benut­ting van de ruimte, zonder onno­di­ge kosten. 

We gene­re­ren voor­beeld­in­de­lin­gen, zoals open of geslo­ten lay-outs. Deze maken inzich­te­lijk welke kan­toor­hou­den­de orga­ni­sa­ties goed passen in de beschik­ba­re ruimte. Zo nemen we de ver­wach­te groei of krimp van de orga­ni­sa­tie mee in over­we­ging. Onze soft­wa­re onder­steunt tevens spe­ci­fie­ke Programma’s van Eisen, waar­door we jullie altijd de juiste keuze kunnen bieden voor een pas­send gebouw.

Workplace Consultancy

Hoe bepa­len we welke faci­li­tei­ten nodig zijn in het nieuwe kan­toor? Op een werk­plek komen vaak veel ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes samen. En iedere func­tie heeft andere behoef­tes. Om een pret­ti­ge én func­ti­o­ne­le kan­toor­om­ge­ving te ont­wik­ke­len, ont­wier­pen wij een work­shop in com­bi­na­tie met een werk­plek­spel. Zo helpt Work­pla­ce Con­sul­tan­cy bij het maken van de juiste keuzes voor jullie nieuwe werk­plek.

Ditt Designer (T1)

Bij Ditt. Officemakers ont­wik­ke­len en per­fec­ti­o­ne­ren we con­ti­nu onze eigen soft­wa­re. Hier­mee teke­nen, cal­cu­le­ren en visu­a­li­se­ren wij ieder pro­ject. Zo bieden we een helder inzicht in de moge­lijk­he­den, kosten en plan­ning van jullie nieuwe kan­toor­in­rich­ting. Geen valse belof­tes, geen adder­tjes onder het gras.

Visualisaties

Geen ver­ras­sin­gen ach­ter­af, want met onze gea­van­ceer­de VR-bril maak je alvast een vir­tu­e­le wan­de­ling door je toe­kom­sti­ge werk­plek. Ter­wijl wij nog volop bezig zijn met het ont­wer­pen en bouwen, verken jij al op je gemak het eind­re­sul­taat. Zo kijk je mee, denk je mee en kun je vanaf de aller­eer­ste dag vol ver­trou­wen uit­kij­ken naar de vol­tooi­ing van je nieuwe kan­toor

Ditt Project Portal (DPP)

Met het Ditt Pro­ject Portal volg je jouw gehele Design & Build-pro­ject op de voet, met alle rele­van­te infor­ma­tie ver­za­meld op één cen­tra­le plek. 

Het ont­wer­pen en rea­li­se­ren van een kan­toor­om­ge­ving is een com­plexe onder­ne­ming, met aller­lei betrok­ken par­tij­en en deli­ver­a­bles. In dit proces is onze portal een toe­gan­ke­lij­ke tool, met een dui­de­lijk over­zicht van alle stap­pen die we samen door­lo­pen. 

Jullie zijn voort­du­rend op de hoogte van de laat­ste stand van zaken: van het ini­ti­ë­le advies tot de uit­ein­de­lij­ke ople­ve­ring. In het por­taal vind je de nieuw­ste upda­tes, met een direc­te toe­gang tot alle belang­rij­ke mijl­pa­len en docu­men­ta­tie. Zelfs de details van gemaak­te afspra­ken en gespreks­no­ti­ties zijn binnen hand­be­reik. Het Ditt Pro­ject Portal is daar­mee een onmis­ba­re scha­kel in een soepel ver­loop van jullie Design & Build-pro­ject.

Bij een goede orga­ni­sa­tie gaan mede­wer­kers naar huis met het gevoel dat ze iets hebben bij­ge­dra­gen aan de wereld én aan zich­zelf.

Elyse Nijsse & Eva EliasHealth & Wel­l­being experts

Meer weten?
Neem contact met ons op!

Wil je meer weten? Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan