Bridgestone Mobility Solutions

Een nieuw, sterk en sym­bo­lisch hoofd­kwar­tier opzet­ten; dat de kern van het bedrijf ver­te­gen­woor­digt. De uit­da­ging was om de acti­vi­tei­ten en de ambi­ties van het bedrijf te kunnen tonen, zowel in daar­voor ont­wor­pen ruim­tes als ook in de uit­stra­ling van het kan­toor. Verder diende er reke­ning gehou­den te worden met een groei­en­de vraag naar plek­ken voor ont­moe­ting en over­leg, zowel digi­taal als face to face. Samen­wer­king is een sleu­tel­be­grip in dit kan­toor.

Home > Alle Pro­jec­ten > Brid­ge­sto­ne Mobi­li­ty Solu­ti­ons

Locatie

Amsterdam

Metrage

3675 m²

Opdrachtgever

Brid­ge­sto­ne Mobi­li­ty Solu­ti­ons

Scope

Flagship office van BMS ont­wer­pen en rea­li­se­ren, ver­deeld over 4 ver­die­pin­gen in het nieuwe gebouw The Valley

Team Ditt

Account­ma­na­ger: Nienke Schram
Ont­wer­per: Mark Mole­naar, Marijn de Witte
Pro­ject­ma­na­ger: Roy Bin­nen­veld, Anton van Bethray

Status

Opge­le­verd 2021

Fotografie

Milan Hof­mans en Sabine Franke
https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE

Project case

De alge­me­ne uit­stra­ling en sfeer in het kan­toor is licht, trans­pa­rant, dyna­misch en open te zijn. We hebben in het ont­werp reke­ning gehou­den met het feit dat het kan­toor veel ruimte biedt voor samen­wer­king en ont­wik­ke­ling. Dit is ver­taald in een con­cept dat wij ‘Acti­va­ting The Cores’ noemen. Dit bete­kent dat de sterke, geslo­ten vormen van de cen­tra­le con­struc­tie­ve kernen worden gebruikt voor het hosten van func­ties als ont­moe­tings­plek­ken, geslo­ten kan­to­ren en tele­foon- en focus­ruim­tes. Dit hebben we gedaan door (semi)gesloten volu­mes tegen de kernen te plaat­sen. Op som­mi­ge plek­ken was het nodig om (semi)gesloten volu­mes meer in de ruimte zelf te maken. Door ze slim te plaat­sen, ver­de­len we werk­ruim­tes en cre­ë­ren we natuur­lij­ke ver­bin­dings­rou­tes. Op deze manier bevin­den de meeste werk­ruim­ten zich nabij de gevel en kunnen de werk­ne­mers genie­ten van meer open­heid en dag­licht.

De toe­voe­ging van veel los meu­bi­lair naast deze vaste volu­mes zorgt ervoor dat het inte­ri­eur dyna­misch en agile blijft.

Het pro­ject is uit­ge­voerd paral­lel aan de afbouw van het ico­ni­sche Valley aan de Amster­dam­se Zuidas. Een grote uit­da­ging voor onze pro­ject­ma­na­gers, maar ze hebben de klus feno­me­naal geklaard, ook mede in samen­wer­king met de bouw­team­part­ners van de ont­wik­ke­ling.