Zanders

Zan­ders ver­huist van een sta­ti­ge villa in Bussum naar het BREEAM gecer­ti­fi­ceer­de
hagel­nieu­we Cen­tral Park in Utrecht. Een werk­vloer op de 15de ver­die­ping uit­kij­kend over de Utrecht­se bin­nen­stad en pal naast het Cen­traal Sta­ti­on.

Voor hun nieuwe werk­om­ge­ving hebben we het Acti­vi­ty based wor­king con­cept toe­ge­past wat per­fect past bij de ver­an­de­ren­de orga­ni­sa­tie in de hui­di­ge tijd. Je komt binnen in het soci­aal hart van Zan­ders, waar ver­ga­der­ruim­tes zorgen voor een geluids­buf­fer tussen de werk­ei­lan­den die juist in de hoeken zijn gepo­si­ti­o­neerd. De werk­ei­lan­den zijn in zones ver­deeld, aan de ene kant werk je goed samen met je team, aan de andere kant is de inrich­ting meer gefo­cust op gecon­cen­treerd werken.

Home > Alle Pro­jec­ten > Zan­ders

Opdrachtgever

Zan­ders, Een toon­aan­ge­vend inter­na­ti­o­naal advies­bu­reau. Gespe­ci­a­li­seerd in risico en finan­ci­ën.

Locatie

Cen­tral Park, Utrecht

Metrage

1.250 m²

Scope

Turn­key Design & Build pro­ject waar­bij met name aan­dacht was voor het cre­ë­ren van een werk­om­ge­ving die aan­sluit bij de groei van de onder­ne­ming, de dyna­mi­sche bedrijfs­cul­tuur en een nieuwe manier van werken.

Status

Opge­le­verd 2021

Team Ditt

AM: Job Klin­ken­berg
O: Laura Agter­berg & Sabine Franke
PM: Denise Duits