Skip to main content

Office Design & Build Werkwijze

Bij Ditt Officemakers begrij­pen we dat een per­fect kan­toor voor ieder­een anders is. Of je nu op zoek bent naar een (Fast) Fit Out, een uit­ge­breid Design & Build tra­ject of een detail­ge­rich­te aanpak voor een inter­na­ti­o­na­le iden­ti­teit zoekt, we bieden op maat gemaak­te oplos­sin­gen die per­fect aan­slui­ten bij uw visie en eisen.

Onze aanpak is altijd gericht op het cre­ë­ren van inspi­re­ren­de kan­to­ren waar mensen met ple­zier werken, vol­gens ons motto ‘Great Offi­ces, Happy People’. Ontdek hoe onze Office Design & Build werk­wij­ze jouw kan­toor­ruim­te kan trans­for­me­ren!

Home > Werk­wij­ze > Office Design & Build werk­wij­ze

(Fast) Fit Out

Bij een kan­toor fit out pro­ject bieden we een totaal­pak­ket waar­bij de ont­werp­kos­ten bij de rea­li­sa­tie zijn inbe­gre­pen. Ideaal voor ieder­een die wil weten waar ze aan toe zijn wat een en ander gaat kosten. We ver­ta­len het Pro­gram­ma Van Eisen (PVE) in een unieke en pas­sen­de kan­toor­in­rich­ting die aan­sluit bij uw wensen en eisen. Dank­zij ons gea­van­ceer­de Ditt Design Portal ‑een eigen soft­wa­re dat ont­werp, visu­a­li­sa­tie en cal­cu­la­tie com­bi­neert- kunnen we fit out pro­jec­ten snel en effi­ci­ënt uit­voe­ren.

Boven­dien maakt onze uit­ge­brei­de meu­bel­bi­bli­o­theek binnen de Ditt Design Portal het moge­lijk om snel een visu­a­li­sa­tie van uw nieuwe kan­toor te bieden. Samen werken we naar een defi­ni­tief ont­werp en offer­te toe.

We leggen de nadruk op trans­pa­ran­tie, ieder item in de offer­te is afzon­der­lijk gespe­ci­fi­ceerd. Op deze manier kunnen we nauw­keu­rig reke­ning houden met wensen in het budget of keuzes betref­fen­de duur­zaam­heid. Na akkoord stel­len we een plan­ning op en zorgen onze erva­ren pro­ject­lei­ders dat het kan­toor in no-time gere­a­li­seerd wordt.

Design & Build

Onze geïn­te­greer­de aanpak com­bi­neert ont­werp- en bouw­ex­per­ti­se om kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge pro­jec­ten te leve­ren binnen de gestel­de kaders van ambi­tie, tijd en plan­ning. Deze aanpak ver­een­vou­digt het ont­werp en rea­li­sa­tie­pro­ces. Wij nemen de com­plexi­teit van het ont­werp- en bouw­pro­ces uit handen.

Wij bege­lei­den onze opdracht­ge­vers en zorgen ervoor dat de voort­gang te allen tijde te volgen is via ons eigen pro­ject­por­tal (Ditt Pro­ject Portal). Alles om het pro­ject zo soepel moge­lijk te laten ver­lo­pen. Dit bete­kent dat de opdracht­ge­vers enkel aan­spreek­punt hebben, het­geen leidt tot een gestroom­lijn­de en kos­ten­ef­fec­tie­ve uit­voe­ring. Door deze per­soon­lij­ke en pro­fes­si­o­ne­le aanpak stre­ven we ernaar onze missie ‘Great Offi­ces, Happy People’ te ver­we­zen­lij­ken.

Meer hier­over

Detail & Build

Door ons net­werk en kennis van de Neder­land­se kan­toor­markt werken we regel­ma­tig samen met inter­na­ti­o­na­le archi­tec­ten­bu­reaus. Daarom kunnen wij inter­na­ti­o­na­le bedrij­ven met een cor­po­ra­te iden­ti­ty naad­loos inte­gre­ren in Neder­land­se kan­to­ren. Ons team denkt mee over ieder detail, zorgt voor nale­ving van lokale regel­ge­ving en leidt het pro­ject­ma­na­ge­ment tot aan de suc­ces­vol­le rea­li­sa­tie. Onze focus ligt op het ont­zor­gen van de opdracht­ge­ver en op het waar­bor­gen van een vlek­ke­lo­ze uit­voe­ring.

Meer weten over de Office Lifecyle?
Neem contact met ons op!

Hebben jullie plan­nen om het kan­toor aan te pakken? Het team van Ditt. Officemakers staat voor jullie klaar.

Neem voor meer infor­ma­tie direct con­tact met ons. Bel ons op 020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan